Loading

Like H2VN trên Facebook

Các bài viết mới

Trang: [1] 2 3 ... 10
1
Luyện thi hsg cấp THPT / Re: Bộ đề thi lớp 11 và 12
« Bài mới nhất gửi bởi Mr H2O vào lúc Tháng Năm 25, 2018, 12:13:55 PM »
Câu I. (2,0 điểm)
1. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a. NO2 + NaOH             b. SO2 + KMnO4 + H2O
c. S + Na2SO3                 d. NaNO2 + NH4Cl 
e. Cl2 + KOH              f. H3PO3 + NaOH (dư)
g. NaN3 + I2 + H2SO4 (loãng)           h. NO + Na2S2O4 + NaOH (loãng) 
2. Cho propylbenzen tác dụng với clo chiếu sáng người ta thu được hỗn hợp ba dẫn xuất monoclo A1, A2, A3 với tỉ lệ % lần lượt là 68%, 22%, 10%.
a. Hãy viết cơ chế phản ứng theo hướng tạo thành sản phẩm A1.
b. Hãy tính khả năng phản ứng tương đối của các nguyên tử H ở gốc propyl trong propylbenzen.
1. Hãy gọi tên các chất sau theo danh pháp thay thế:
a. CH2=C(CH3)-CH=CH2             b. CH2=CH-CCH
c. CH3CHClCH=CH-CH3             d. CH3-CHOH-CH=CH-CH3
Câu III. (1,75 điểm)
1. Hãy cho biết trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm và dạng hình học của mỗi phân tử và ion sau đây: BeH2, BF3, NF3, SiF62-, NO2+, I3-.
2. Trong thực tế thành phần của quặng cromit có thể biểu diễn qua hàm lượng của các oxit. Một quặng cromit chứa: 45,240% Cr2O3, 15,870% MgO và 7,146% FeO. Nếu viết công thức của quặng dưới dạng xFe(CrO2)2.yMg(CrO2)2.zMgCO3.dCaSiO3 (x, y, z và d là các số nguyên) thì x, y, z và d bằng bao nhiêu?
 
Câu IV. (1,75 điểm)
1. Cho cân bằng hóa học: 
N2 (k) + 3H2 (k)    2NH3 (k) ;  = - 46 kJ.mol-1 .
Nếu xuất phát từ hỗn hợp chứa N2 và H2 theo tỉ lệ số mol đúng bằng hệ số tỉ lượng 1: 3 thì khi đạt tới trạng thái cân bằng (450oC, 300 atm) NH3 chiếm 36% thể tích.
a. Tính hằng số cân bằng KP.
b. Giữ áp suất không đổi (300 atm), cần tiến hành ở nhiệt độ nào để khi đạt tới trạng thái cân bằng NH3 chiếm 50% thể tích?  Giả sử H0 không thay đổi trong khoảng nhiệt độ nghiên cứu.
2. Hợp chất 2,2,4-trimetylpentan (A) đ¬ược sản xuất với quy mô lớn bằng ph¬ương pháp tổng hợp xúc tác từ C4H8 (X) với C4H10 (Y). A cũng có thể được điều chế từ X theo hai b¬ước: thứ nhất, khi có xúc tác axit vô cơ, X tạo thành Z và Q; thứ hai, hiđro hoá Q và Z. Viết các ph¬ương trình phản ứng để minh họa và tên các hợp chất X, Y, Z, Q theo danh pháp IUPAC.

Câu V. (2,0 điểm)
1. Dung dịch A chứa Na2X 0,022M.
a. Tính pH của dung dịch A.
2. Trộn 20,00 ml dung dịch H3PO4 0,50 M với 37,50 ml dung dịch Na3PO4 0,40 M, rồi pha loãng bằng nước cất thành 100,00 ml dung dịch A.
a. Tính pH của dung dịch A.
b. Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,050 M vào 20,00 ml dung dịch A để thu được dung dịch có pH = 4,7.
Cho:  2,15;  7,21;  12,32.
2
Luyện thi hsg cấp THPT / Re: Bộ đề thi lớp 10
« Bài mới nhất gửi bởi Mr H2O vào lúc Tháng Năm 25, 2018, 12:10:27 PM »
Câu 3 (3,0 điểm):
        Cho nguyên tố X, ở trạng thái cơ bản có 11 electron thuộc các phân lớp p. X có hai đồng vị hơn kém nhau hai nơtron. Trong đồng vị số khối lớn, số hạt mang điện gấp 1,7 lần hạt không mang điện.
        a) Viết cấu hình electron của X.
        b) Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.
        c) Xác định thành phần cấu tạo của hai đồng vị và thành phần % theo khối lượng của mỗi đồng vị trong X tự nhiên biết nguyên tử khối (NTK) trung bình của X bằng 35,48. Coi NTK có giá trị bằng số khối.
Câu 4 (3,0 điểm):
        Hoà tan hoàn toàn 6,3175 gam hỗn hợp gồm 3 muối NaCl, KCl, MgCl2 vào nước rồi thêm vào đó 100 ml dung dịch AgNO3 1,2M, sau phản ứng, lọc tách riêng kết tủa A và dung dịch B. Cho 2 gam Magiê vào dung dịch B, khi phản ứng kết thúc, lọc tách riêng kết tủa C và dung dịch D. Cho kết tủa C vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng thấy khối lượng kết tủa C giảm đi 1,844 gam. Thêm NaOH dư vào dung dịch D lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi được 0,3 gam chất rắn.
        a) Viết các phương trình hoá học xảy ra.
        b) Tính khối lượng kết tủa A và C.
        c) Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 5 (3,0 điểm):
        Đốt cháy hoàn toàn một lượng S trong bình kín chứa hỗn hợp khí N2, O2 và SO2 lấy theo tỉ lệ thể tích 3:1:1 (cùng đktc). Sau khi đốt cong đưa về điều kiện nhiệt độ ban đầu thì được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hỗn hợp đầu là 1,089.
        a) Áp suất trong bình trước và sau phản ứng có thay đổi không? Vì sao?
        b) Tính phần trăm thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng.
        c) Chứng minh rằng: tỉ khối của hỗn hợp khí thu được so với hỗn hợp đầu thay đổi trong khoảng 1   d   1,18.
Câu 6 (3,0 điểm):
        Cho hỗn hợp X gồm 2 chất rắn FeCO3 và FeS2. Cho X cùng một lượng O2 vào một bình kín có thể tích V lít. Đốt nóng bình cho phản ứng xảy ra (giả thiết khả năng phản ứng của 2 muối là như nhau, sản phẩm phản ứng là Fe2O3), sau phản ứng đưa về điều kiện ban đầu thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z, áp suất trong bình lúc này là P. Để hoà tan chất rắn Y cần 200 ml dung dịch HCl 0,3M, thu được hỗn hợp khí M và sản phẩm E còn lại, nếu đưa M vào bình kín thể tích V lít ở cùng điều kiện với Z thì áp suất trong bình lúc này là 0.5P . Thêm dung dịch NaOH dư vào sản phẩm E được chất rắn F, lọc lấy F và làm khô ngoài không khí cân được 3,85 gam (không nung).
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính % khối lượng các muối trong hỗn hợp X.
Câu 7 (3,0 điểm):
        Cho x gam một muối halogen của một kim loại kiềm tác dụng với 250 ml dung dịch H2SO4 đặc, nóng (vừa đủ). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp sản phẩm A trong đó có một khí B (mùi trứng thối). Cho khí B tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 (dư) thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại, làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 139,2 gam muối M duy nhất.
        a) Tính CM của dung dịch H2SO4 ban đầu.
        b) Xác định công thức phân tử muối halogen.
        c) Tính x.
3
Luyện thi hsg cấp THPT / Re: Bộ đề thi lớp 10
« Bài mới nhất gửi bởi Mr H2O vào lúc Tháng Năm 25, 2018, 12:08:17 PM »
Câu 1: Cho m gam bột Fe tác dụng với khí Cl2 sau khi phản ứng kết thúc thu được (m + 12,78) gam hỗn hợp X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong nước cho đến khi X tan tối đa thì thu được dung dịch Y và 1,12 gam chất rắn. m có giá trị là
A. 11,2 gam.   B. 8,4 gam.   C. 5,6 gam.   D. 16,8 gam.
Câu 2: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử bằng 24. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
A. ô thứ 24, chu kỳ 4, nhóm V B   B. ô thứ 24, chu kỳ 4, nhóm VI A
C. ô thứ 24, chu kỳ 4, nhóm II A   D. ô thứ 24, chu kỳ 4, nhóm VIB
Câu 3: Dẫn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 10 gam NaOH. Muối tạo thành sau phản ứng là:
A. NaHSO3 và Na2SO3   B. Na2SO3   C. NaHSO3   D. NaOH và Na2SO3
Câu 4: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng tự oxi hóa khử
A. Dẫn khí Clo vào dung dịch KOH ở to thường   B. Điều chế O2 từ KClO3
C. Dẫn khí Clo vào H2O   D. Cho khí Clo tác dụng với sữa vôi
Câu 5: Cho 25,5 gam AgNO3 vào 400 ml dung dịch KCl 0,5M sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa trắng. Gía trị của m là:
A. 25,250 gam   B. 22,725 gam   C. 28,700 gam   D. 21,525 gam
Câu 6: Cho các nguyên tố: X ( Z = 17), Y( Z = 11), R( Z = 19), T( Z = 9), U ( Z = 13), V ( Z = 16) và các kết luân:
(1) Tính kim loại: U < Y < R.                          (2) Độ âm điện: V < X < T.         
(3) Bán kính nguyên tử: U < X < T.                           (4) Hợp chất tạo bởi X và R là hợp chất cộng hóa trị
(5) Tính chất hóa học cơ bản của X giống T và Y giống R   
(6) Hợp chất tạo bởi Y và T là hợp chất ion
(7) X, Y, U,V thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn
Số kết luận đúng là
A. 2.   B. 5.   C. 4.   D. 3.
Câu 7: Trong phản ứng: FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2 + H2O thì một phân tử FexOy sẽ
A. nhận (3x – 2y) electron   B. nhường (2y – 3x) electron
C. nhường (3x – 2y) electron   D. nhận (2y – 3x) electron
Câu 8: Cho các khí sau: CO2, H2S, O2, NH3, Cl2, HI, SO3, HCl, H2. Số chất không dùng H2SO4 đặc để làm khô được là?
A. 5   B. 3   C. 2   D. 4
Câu 9: Chia 2m gam hoãn hôïp X goàm Mg, Al vaø Cu thaønh hai phaàn baèng nhau. Phaàn moät taùc duïng vôùi Cl2 dö, ñun noùng thu ñöôïc ( m + 7,1) gam hoãn hôïp muoái. Oxi hoùa phaàn hai caàn V lít hoãn hôïp khí A (ñktc) goàm O2 vaø O3. Bieát tæ khoái hôi cuûa A ñoái vôùi H2 laø 20. Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Giaù trò cuûa V laø
A. 0,896.   B. 0,672.   C. 0,448.   D. 1,120.
Câu 10: Thành phần phần trăm về khối lượng của clo trong muối MCln là 66,355%. Phát biểu đúng là
A. Trong MCln  không chứa liên kết cho nhận
B. Cho 0,2 mol MCln tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 0,2 mol kết tủa
C. M là kim loại điển hình
D. MCln thuộc loại hợp chất ion
Câu 11: Oleum A có công thức H2SO4.3SO3. Cần pha bao nhiêu gam A vào 108 ml dung dịch H2SO4 40% (d = 1,31 g/ml) để thu được oleum có hàm lượng SO3 là 10%?
A. 349,36.   B. 584,09.   C. 480,34.   D. 641,62.
Câu 12: Một dung dịch có chứa H2SO4 và 0,543 gam muối natri của một axit chứa oxi của clo (muối X). Cho thêm vào dung dịch này một lượng KI cho đến khi iot ngừng sinh ra thì thu được 3,05 gam I2. Muối X là
A. NaClO4.   B. NaClO3.   C. NaClO2.   D. NaClO.
Câu 13: Cho FeCO3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dư. Sản phẩm khí thu được là
A. CO2 và SO2.   B. SO2.   C. H2S và CO2.   D. CO2.
Câu 14: Lương cồn ( C2H5OH) được xác định bằng cách cho huyết thanh tác dụng với dung dịch K2Cr2O7 theo sơ đồ: CH3 –CH2-OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O (1). Lấy 28 gam huyết thanh của1 người lái xe tác dụng vừa hết 35 ml dung dịch K2Cr2O7 0,06M
    (theo luật hàm lượng cồn của người tham gia giao thông không vượt quá 0,02% theo khối lượng )
 Phát biểu đúng là
A. Trong phản ứng (1) K2Cr2O7 là chất oxi hóa, H2SO4 là chất khử
B. Hàm lượng cồn trong máu là 0,18%
C. Tổng hệ số của các chất (số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng  (1) là 30
D. Người lái xe trên phạm luật tham gia giao thông
Câu 15: Hai nguyên tố X (Z = 1), Y (Z = 17). Liên kết trong hợp chất của X và Y thuôc loại liên kết
A. Liên kết cộng hóa trị không cực           B. Liên kết ion
C. Liên kết cộng hóa trị có cực   D. Không xác định được
Câu 16: Cho m gam Ba vào 250 ml dung dịch HCl aM, thu được dung dịch X và 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 55 gam chất rắn khan. Giá trị của a là
A. 2,4 M.   B. 1,2 M.   C. 1,0 M.   D. 0,8 M.
Câu 17: Hỗn hợp X gồm các kim loại Mg ; Al ; Zn. Lấy m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lit khí (dktc). Cũng lấy m gam X tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lit khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở dktc) và (m + a) gam muối. Giá trị của V và a lần lượt là :
A. 3,36 và 14,4   B. 6,72 và 28,8   C. 3,36 và 28,8   D. 6,72 và 57,6
Câu 18: Thả một viên bi hình cầu bán kính là r0 làm bằng Al nặng 5,4 gam vào 1,75 lít dd HCl 0,3M. khi khí ngừng thoát ra (phản ứng HT) thì bán kính viên bi là r1 (giả sử viên bi bị mòn đều từ các phía) nhận xét đúng là:
A. r1 =2 r0   B. r0 =0,25 r1   C. r0 = r1   D. r0 =2 r1
Câu 19: Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trên thực tế, người ta dùng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa trên tính chất nào sau đây?
A. Ozon trơ về mặt hóa học.   B. Ozon là chất có tính oxi hóa mạnh.
C. Ozon không tác dụng được với nước.   D. Ozon là chất khí có mùi đặc trưng.
Câu 20: Nung 1 mol FeCO3 trong bình kín chứa a mol O2 ở nhiệt độ cao tới phản ứng hoàn toàn. Chất rắn trong bình hòa tan vừa hết trong dung dịch chứa 2,4 mol HCl; a mol O2 có giá trị là
A. 0,4 mol   B. 0,1 mol   C. 0,2 mol   D. 0,3 mol
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS2 và một oxit sắt cần dùng 0,6 mol O2 thu được 0,4 mol Fe2O3 và 0,4 mol SO2. Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử duy nhất là SO2 thì số mol H2SO4 tham gia phản ứng là bao nhiêu?
A. 2,4 mol.   B. 2,8 mol.   C. 2,0 mol.   D. 3,0 mol.
Câu 22: Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dd chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là
A. y.   B. 3x.   C. 2x.   D. 2y.
Câu 23: Một nguyên tử  X có điện tích của hạt nhân là + 27,2.10-19 Culông. Cho các nhận định sau về X :
       (1) Ion tương ứng của X sẽ có cấu hình electron là : 1s22s22p63s23p6.   
       (2) X là nguyên tử phi kim       
       (3) Phân tử đơn chất tạo nên từ X chỉ có tính oxi hóa.
       (4) Liên kết hóa học giữa các nguyên tử X trong phân tử kém bền hơn liên kết hóa học giữa các nguyên
            tử N trong phân tử N2.
Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định cho ở trên ?
A. 3   B. 2   C. 4   D. 1
Câu 24: Cho các chất: Fe, CuO, NaOH, Fe(OH)2, Ag, K2SO4, CaCO3, Mg. Số chất tác dụng được với dung dịch HCl là:
A. 4   B. 6   C. 3   D. 5
Câu 25: Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỷ khối so với H2 bằng 28. Lấy 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) cho đi qua bình đựng V2O5 to . Hỗn hợp thu lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33,19 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng oxi hoá SO2 là:
A. 94,96%   B. 25%   C. 40%   D. 75%
Câu 26: Cho từng chất: C, Fe, BaCl2, Fe3O4, FeCO3, FeS, H2S, HI, AgNO3, HCl, Na2¬CO3, NaNO3, FeSO4 lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại oxi hóa – khử là:
A. 7.   B. 9.   C. 6.   D. 8.
Câu 27: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe,Mg và Zn bằng x gam dung dịch H2SO4 9,8% (loãng,vừa đủ) thu được dung dịch chứa (m + 12) gam muối sunfat khan. Giá trị của x  là :
A. 125   B. 250   C. 12,25   D. 375
Câu 28: Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có thể tích 4,48 lit(đktc) tác dụng vừa đủ với 32,5 g Zn. Tỉ khối của X so với hiđro.
A. 22   B. 20   C. 25   D. 30
Câu 29: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?
A. Đơn chất X là chất khí ở điều kiện thường
B. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y
C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 5 electron
D. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron
Câu 30: Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 thì chọn
A. Na2CO3.   B. Quì tím   C. BaCO3.   D. Zn
Câu 31: Nguyên tử Al có bán kính 1,43 và có nguyên tử khối là 27. Biết rằng trong tinh thể nhôm các nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe trống. Khối lượng riêng của Al là
A. 3,2 gam/cm3.   B. 2,8 gam/cm3.   C. 2,7 gam/cm3.   D. 1,9 gam/cm3.
Câu 32: Cho 19,2 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc,nguội dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít SO2 thoát ra (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp là
A. 41,67%   B. 58,33%   C. 51,54%   D. 50,00%
Câu 33: Trong các phát biểu sau đây :
(1) Không có nguyên tố nào mà nguyên tử có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron.   
(2) Có nguyên tố mà nguyên tử có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron.
(3) Trong nguyên tử, tổng số hạt electron luôn bằng tổng số hạt proton .
(4) Nguyên tố hoá học là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.
Số phát biểu đúng :
A. 5.   B. 3   C. 2.   D. 4.
Câu 34: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm MgCO3, CaCO3, BaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được khí B. Cho B hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 0,32 gam. Phần trăm khối lượng của MgCO3 trong X là
A. 45,22%   B. 32,45%   C. 92,58%   D. 78,75%
Câu 35: SO2 bị lẫn tạp chất là SO3, dùng cách nào dưới đây để thu được SO2 nguyên chất
A. Sục hỗn hợp khí qua dung dịch BaCl2 loãng dư   B. Sục hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong dư
C. Sục hỗn hợp khí từ từ qua dung dịch Na2CO3.     D. Cho hỗn hợp  khí sục từ từ qua dung dịch nước brom
Câu 36: Cho các chất sau: PbO2, MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, KClO3, CaOCl2. Lấy hai chất X và Y có số mol bằng nhau trong số các chất trên, đem tác dụng với dd HCl đặc, dư (ở điều kiện thích hợp, phản ứng xẩy ra hoàn toàn) thì thấy thu được số mol khí clo như nhau. Hỏi có bao nhiêu cặp X và Y thỏa mãn?
A. 2.   B. 3.   C. 4.   D. 5.
Câu 37: Hoà tan hoàn toàn 4,8 gam Mg vào 49 gam dung dịch H2SO4 80% chỉ thu được dung dịch X và khí. Cho X tác dụng vơi 700ml dung dich KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z nặng 58,575 gam. Nồng độ phần trăm của MgSO4 trong dung dịch X là.
A. 48,66   B. 44,61   C. 49,79   D. 46,24
Câu 38: Cho 33,6 gam hỗn hợp FeS2 và S vào một bình kín có chứa 1mol O2 (biết O2 lấy dư cho phản ứng cháy), áp suất trong bình trước phản ứng là P. Nung bình đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó đưa nhiệt độ về trạng thái ban đầu thấy áp suất trong bình chỉ bằng 85% áp suất ban đầu. Khối lượng của S trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 3,2 gam.   B. 12,8 gam.   C. 9,6 gam.   D. 6,4 gam.
Câu 39: Hỗn hợp X gồm a mol Cu2S và 0,2 mol FeS2. Đốt hỗn hợp X trong O2 thu được hỗn hợp oxit Y và khí SO2. Oxi hóa hoàn toàn SO2 thành SO3 sau đó cho SO3 hợp nước thu được dung dịch chứa H2SO4. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y bằng dung dịch H2SO4 trên thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối. Cho Ba(OH)2 dư vào Y được m gam kết tủa.Giá trị của m gần nhất với :
A. 165   B. 158   C. 160   D. 155
Câu 40: Dùng một lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20%, đun nóng để hòa tan vừa đủ a mol CuO. Sau phản
ứng làm nguội dung dịch đến 100oC thì khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách ra khỏi dung dịch là 30,7 gam.
Biết rằng độ tan của dung dịch CuSO4 ở 100oC là 17,4 gam. Giá trị của a là
A. 0,1.   B. 0,15.   C. 0,2.   D. 0,25.
Câu 41: Cho phản ứng:    aAg       +   bH2SO4đặc  →  cAg2SO4  +  dSO2  +  eH2O.
Với a, b, c, d, e là những số nguyên tối giản. Tổng (a+b) bằng
A. 4   B. 5   C. 2   D. 3
Câu 42: Hỗn hợp X gồm a mol Fe, b mol FeCO3 và c mol FeS2. Cho X vào bình dung tích không đổi chứa không khí (dư), nung đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất trong bình bằng áp suất trước khi nung. Quan hệ của a, b, c là
A. a = b+c.   B. 4a+4c = 3b.   C. b = c + a   D. a+c=2b.
Câu 43: Cho m gam cacbon tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được V lít ở đktc hỗn hợp  khí X gồm CO2 và SO2 . Hấp thụ hết X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối trung hòa. Cô cạn dung dịch Y thu được 35,8 gam muối khan. Giá trị của m và V lần lượt là :
A. 2,4 và 4,48   B. 1,2 và 6,72   C. 1,2 và 22,4   D. 2,4 và 6,72
Câu 44: Cho 5,7 gam hỗn hợp bột X gồm có Cu, Zn, Al, Mg tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu được hỗn hợp chất rắn Y có khối lượng là 7,86 gam. Thể tích dung dịch HCl 1M có thể hòa tan HT hỗn hợp chất rắn Y là
A. 250 ml       B. 180 ml          C. 100 ml       D. 290 ml
Câu 45: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
(a) Cho dung dịch KMnO4 tác dụng với dung dịch HF (đặc) thu được khí F2.
(b) Dùng phương pháp sunfat điều chế được : HF, HCl, HBr, HI.
(c) CuSO4 khan có màu xanh đậm
(d) I2 được điều chế chủ yếu từ nước biển.
(e) Dung dịch HF là axit yếu và không được chứa trong lọ thuỷ tinh.
A. 4   B. 2   C. 1   D. 4
Câu 46: Có các nhận định sau:
(a) Để điều chế H2S, người ta cho các muối sunfua (như FeS, PbS, CuS..)tác dụng với dd H2SO4 loãng.
(b) Trong phòng thí nghiệm, SO2 được điều chế chủ yếu từ S hoặc FeS2.
(c) Trong thực tế, H2SO4 thu được bằng cách cho SO3 hấp thụ vào H2O.
(d) Các muối BaSO4 và PbSO4 đều là kết tủa màu trắng, không tan trong H2SO4 đặc.
(e) Dẫn khí H2S đến dư lần lượt qua các dung dịch Ba(NO3)2,Fe(NO3)2,Pb(NO3)2,Cu(NO3)2,AgNO3,có 4 trường hợp xuất hiện kết tủa.
Số nhận định đúng là:
A. 3.   B. 0   C. 1.   D. 4.
Câu 47: Cho các phát biểu sau :
(1) Trong hợp chất với oxi, lưu huỳnh có cộng hóa trị cao nhất bằng VI.
(2) Trong các hợp chất, flo luôn có số oxi hóa bằng -1.
(3) Lưu huỳnh trong hợp chất với kim loại luôn có số oxi hóa là -2.
(4) Trong hợp chất, số oxi hóa của nguyên tố luôn khác không.
(5) Trong hợp chất, một nguyên tố có thể có nhiều mức số oxi hóa khác nhau.
(6) Trong một chu kỳ, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần.
Số phát biểu đúng là
A. 5.   B. 2.   C. 3.   D. 4.
Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít H2S (đktc) trong oxi dư, rồi dẫn tất cả sản phẩm vào 50 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 g/ml) thu được dung dịch X . Nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch X là :
A. 42,69%.   B. 46,43%.   C. 47,92%.   D. 42,98%.
Câu 49: Trong các chất và ion sau: Zn, S, Cl2, SO2, FeO, Fe2O3, Fe2+, Cu2+, Cl- . Có bao nhiêu chất và ion đóng vai trò vừa oxi hóa vừa khử:
A. 6   B. 4   C. 7   D. 5
Câu 50: Cho hỗn hợp chứa 0,5 mol Ba và x mol Al vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl và 0,5 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,44 lít khí H2 (ở đktc). Phát biểu đúng là
A. Các kim loại hết, chỉ axit H2SO4 còn dư.   B. Các kim loại hết, chỉ axit HCl còn dư.
C. Cả hai axit hết, kim loại còn dư.   D. Các kim loại tan hết, cả hai axit còn dư.
4
Hóa học Khối Cơ Sở - Trung học Phổ thông / Re: Hóa Học ! Mảnh đất hoang cho những ai yêu khoa học !
« Bài mới nhất gửi bởi themanhss vào lúc Tháng Năm 06, 2018, 11:17:24 AM »
Vấn đề này hay đấy, mọi người cố gắng tìm tòi nhé, mình thử đoán có lẽ là:có thể dùng dd cianua trong việc khai thác vàng có sử dụng. mình đoán mò không biết có đúng ko.
5
Đề thi Hóa / Re: Đề thi hóa hoàng gia Úc
« Bài mới nhất gửi bởi hailt_hoahoc vào lúc Tháng Tư 16, 2018, 11:22:46 AM »
Đề bạn cần là lớp mấy vậy bạn:)
6
Mua Bán / Chuyên cung cấp và phân phối Bột đá siêu mịn CaCO3
« Bài mới nhất gửi bởi nguyenhautht vào lúc Tháng Ba 22, 2018, 03:08:05 PM »
Bột đá siêu mịn CaCO3

Công ty CP KHOÁNG SẢN và TM THIÊN HÀ  chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm bột đá siêu mịn CaCO3 (Tráng phủ và không tráng phủ axit strearic) có cỡ hạt D97 từ 5µm (D50 từ 0.8 µm) trở lên, làm phụ gia cho các ngành giấy, sơn, nhựa, cao su, hoá mỹ phẩm, nuôi trồng thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi gia súc, vật liệu trang trí trong xây dựng…

Bột đá vôi trắng CaCO3: Là sản sản phẩm được nghiền từ đá trắng tự nhiên có các thành phần hóa lý gồm:

Hàm lượng CaCO3: ≥ 98%
Fe2O3, MgO, SiO2, Al2O3,...
Độ trắng sáng: ≥ 96.50 %
Độ ẩm: ≤ 0.2%
PH: 8.0 ÷ 9.0
Tỉ trọng: 2.7g/cm3
Độ thẩm dầu: ≥ 24g/100g CaCO3
Hàm lượng mất khi nung: ≤ 43,08%

Danh mục sản phẩm cung cấp ra thị trường:

- Bột Calcium Carbonate hạt mịn không tráng phủ
- Bột Calcium Carbonate hạt mịn có tráng phủ Axit steric
- Hạt đá trắng Calcium Carbonate

Quá trình sản xuất

Đá được chọn lựa kỹ lưỡng tại mỏ ngay từ khâu khai thác ban đầu. Sau đó đã được kiểm tra lại khi đưa qua trạm cân, tập kết tại kho bãi, và làm sạch nhằm tránh tạp chất. Sản phẩm Bột đá vôi trắng CACO3 được kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ nhân viên KCS được đào tạo chính quy, bài bản, có trình độ cao và kinh nghiệm dày dạn, được làm việc trong môi trường khoa học vơí đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm hiện đại và quy mô nhất cả nước hiện nay.

Nguyên liệu thô (đá vôi trắng) được đưa vào máy cấp phát nguyên liệu, sau đó qua hệ thống máy kẹp hàm, máy búa, máy chia liệu đưa vào các silo cấp liệu. Hệ thống các silo cấp liệu được đưa qua hệ thống máy nghiền chính để nghiền nhỏ đá thành dạng hạt, bột. Thiết bị phân cấp hạt bằng khí sẽ phân loại sản phẩm theo từng chủng loại, kích cỡ, sau đó sản phẩm được đưa vào các silo thành phẩm. Trường hợp bột Calcium Carbonate có phủ sẽ được đưa qua thiết bị tráng phủ trước khi đưa ra ngoài để đóng bao bì. Quá trình sản xuất bột Calcium Carbonate siêu mịn không chỉ làm tăng hàm lượng CaCO3>98% mà còn mang lại cho sản phẩm các công năng vượt trội, sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp như sản xuất sơn, giấy, nhựa, cao su, dầu khí, đá marble nhân tạo.

Chúng tôi chuyên cung cấp và xuất khẩu hàng Container với giá tốt nhất thị trường. Ngoài ra, chúng tôi còn giao đến tận kho khách hàng hàng Container  và hàng lẻ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý khách hàng và các Nhà sản xuất.

Công ty CP KHOÁNG SẢN và TM THIÊN HÀ
Địa chỉ: Số 12 - Hẻm 5 - Ngõ 2 - Đường ven sông Lam - Tp Vinh - Nghệ An
Website: http://thtminerals.com

Liên Hệ đặt hàng

Email: [email protected]
Skype: globol.victoria

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng các sản phẩm do KHOÁNG SẢN và TM THIÊN HÀ cung cấp!


7
Download Ebook Hóa / Re: Tài liệu hóa học
« Bài mới nhất gửi bởi kankin vào lúc Tháng Ba 20, 2018, 06:54:24 PM »
cac b giup m tim tron ven sach nay dc khong ,m can key answer nua
8
Luyện thi hsg cấp THPT / Re: Bài tập, lý thuyết!
« Bài mới nhất gửi bởi quanghung_hn vào lúc Tháng Ba 18, 2018, 08:42:54 PM »
Cho e hỏi: giữa C6H5COOH và Ch3cooh cái nào tính ax mạnh hơn ạ
9
Hợp chất thiên nhiên / Re: Kiến thức về hợp chất thiên nhiên
« Bài mới nhất gửi bởi hoan1954 vào lúc Tháng Hai 20, 2018, 06:00:39 PM »
   Chào anh !
 Tôi muốn đặt hang anh 01 -05 máy siêu âm dung cho nồi chưng cất Sả 500 kg ? xin anh trả lời cho , giá cả ,tiến độ...
 Tel : 024 66823425 /o901731954  - email: [email protected] gmail.com
 Kính thư Trần Ngoc
10
Hợp chất thiên nhiên / Re: TINH DẦU SẢ CHANH-CITRAL
« Bài mới nhất gửi bởi hoan1954 vào lúc Tháng Hai 20, 2018, 05:54:16 PM »
TỔNG HỢP HỮU CƠ
Citral là nguồn nguyên liệu ban đầu để tổng hợp thành các chất hữu dụng khác sử dụng trong các ngành công nghiệp khác như: methol,  isopulegol, citronellal,…Phản ứng tổng hợp này, dựa trên cở sở của phản ứng hidro hóa citral. Theo các nghiên cứu trên thế giới và được kết quả khả quan khi sử dụng chất xúc tác Pt và Pt/Sn với các chỉ số thích hợp của I. M. J. Vilella, S. R. de Miguel and O. A. Scelza, tài liệu này được công bố bởi Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), Facultad de Ingeniería Química (Universidad Nacional del Litoral) CONICET, S. del Estero 2654, (3000) Santa Fe,[email protected]
Trang: [1] 2 3 ... 10

Du Lịch Blog