Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Hóa học Khối Cơ Sở - Trung học Phổ thông => Khối PTTH lớp 10, 11, 12 => Tác giả chủ đề:: Lê Dương trong Tháng Hai 13, 2016, 09:33:48 AM

Tiêu đề: Bài tập đốt hiđôcacbon mình cần giúp đỡ ngay
Gửi bởi: Lê Dương trong Tháng Hai 13, 2016, 09:33:48 AM
Bài 1:đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được  CO2 và H2O trong đó nO2 phản ứng=nH2O. Vậy A là??
Bài 2: đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được số mol H2O lớn hơn 1,5lần số mol CO2. Vậy A là?
Bài 3: đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được  CO2 và H2O trong đó VO2pharn ứng=1,75VCO2. Vậy A là??
Tiêu đề: Re: Bài tập đốt hiđôcacbon mình cần giúp đỡ ngay
Gửi bởi: Mr H2O trong Tháng Hai 15, 2016, 10:42:38 AM
Cả 3 bài này bạn lập chung phản ứng: CxHy + (x+y/4) O2 ---> xCO2 + (y/2)H2O
Sau đó căn cứ các giả thiết đề bài cho để tìm ra tỷ lệ x:y = : .