Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Hóa học Khối Cơ Sở - Trung học Phổ thông => Khối PTTH lớp 10, 11, 12 => Tác giả chủ đề:: kidvn3000 trong Tháng Tư 11, 2016, 02:30:11 PM

Tiêu đề: nhờ giúp đỡ bài này với
Gửi bởi: kidvn3000 trong Tháng Tư 11, 2016, 02:30:11 PM
Câu 32: Cho m gam bột nhôm vào 100 ml dung dịch gồm CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 2M, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12 gam kim loại. Giá trị của m là
   A. 5,40.   B. 4,86.   C. 4,05.   D. 6,48.