Cộng đồng Hóa học H2VN

...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... => Hóa học Khối Cơ Sở - Trung học Phổ thông => Khối PTTH lớp 10, 11, 12 => Tác giả chủ đề:: Lê Dương trong Tháng Hai 13, 2016, 09:09:38 AM

Tiêu đề: Toán đốt hiđôcacbon_Cần được giúp ngay
Gửi bởi: Lê Dương trong Tháng Hai 13, 2016, 09:09:38 AM
 :'( :'(
Bai1: đốt cháy hoàn toàn 15 cm3 một ankan A thu được 105 cm3 hỗn hợp CO2 và H2O. biết các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp xuất. Xác định A và thể tích O2 đã dùng??
Baif2: đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam một hidrocacbon A cần 31,36 gam O2. Vậy A là??
Bài 3:đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A cần 5,824 lít O2(đktc) thu được CO2 và 3,6 gam H2O. Vậy A là??
Bài 4:  Vco2 : VH2O =6:7  (cungf đk nhiệt độ và áp xuất). Vậy A là??
Bài 5:đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thấy mCO2:mH2O=55:27. Vậy A là?