Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Tiêu chuẩn nước cất dùng cho phòng thí nghiệm  (Đọc 305 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline lecanhlam

  • Thích... Hóa học
  • Bài viết: 0
Tiêu chuẩn nước cất dùng cho phòng thí nghiệm
« vào lúc: Tháng Năm 03, 2019, 03:13:09 PM »
    Công ty CP Kỹ nghệ Lam Hà
ĐC: Sè 86 ngâ 101 phè Thanh Nhµn, Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi.
MST: 0106279150.TK: sè: 211-10-000673913. T¹i Ng©n hµng TMCP §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Việt Nam Chi nh¸nh Hµ Néi.
Website: www.lamha.com.vn. §T: 0975.031.904 - 04.36250718.
Email : nuoccattinhdau @yahoo.com.


Tiªu chuÈn c¬ së

Sè TCCS 01/2013/Lamha

S¶n phÈm: N­íc cÊt


 

Hµ Néi, 2013
Công ty CP Kỹ nghệ
         Lam Hà

Sè: 01/2013/Q§-LAMHA
v/v: Ban hµnh vµ ¸p dông tiªu chuÈn c¬ së   Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
*****
Hµ Néi, ngµy  01 th¸ng  09 n¨m 2013

C¤NG TY Cæ PHÇN Kü NGHÖ LAM Hµ
- C¨n cø LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt sè 68/2006/QH11 ngµy 29/6/2006;
- C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 127/2007/N§-CP ngµy 01/8/2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt;
- C¨n cø th«ng t­ sè 21/2007/TT-BKHCN ngµy 28/9/2007 cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ h­íng dÉn vÒ x©y dùng vµ ¸p dông tiªu chuÈn;
- C¨n cø vµo nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc.


QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Ban hµnh tiªu chuÈn : TCCS  01/2013/LAMHA vÒ s¶n phÈm N­íc cÊt s¶n xuÊt t¹i C«ng ty Cæ phÇn Kü nghÖ Lam Hµ
§iÒu 2: KÓ tõ ngµy cã hiÖu lùc, tÊt c¶ c¸c bé phËn s¶n xuÊt, kinh doanh cña C¬ së ph¶i tæ chøc tèt viÖc ¸p dông tiªu chuÈn nµy trong ho¹t ®éng qu¶n lý, s¶n xuÊt, kinh doanh.
§iÒu 3: C¸c «ng/bµ phô tr¸ch c¸c bé phËn cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.
§iÒu 4: Tiªu chuÈn TCSC 01/2013/LAMHA cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh nµy.


N¬i nhËn:
-   Nh­ §iÒu 3;
-   L­u VP   Gi¸m ®èc

 

Lª C¶nh Lam

 
Tiªu chuÈn c¬ së

C¤NG TY Cæ PHÇN Kü NGHÖ LAM Hµ   N­íc cÊt   TCCS 01/2013/LAMHA
       Cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/09/2013
I.   §Þnh nghÜa
1.   Tiªu chuÈn c¬ së nµy lµ tiªu chuÈn do C«ng ty Cæ phÇn Kü nghÖ Lam Hµ c«ng bè ®Ó ¸p dông trong c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Kü nghÖ Lam Hµ.
2.   ¸p dông tiªu chuÈn nµy lµ sö dông tiªu chuÈn trong ho¹t ®éng qu¶n lý, s¶n xuÊt, kinh doanh s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i tr­êng vµ trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x• héi kh¸c.
II.   Ph¹m vi
Tiªu chuÈn c¬ së nµy ¸p dông cho s¶n phÈm N­íc cÊt 1 lÇn, n­íc cÊt 2 lÇn vµ n­íc cÊt 3 lÇn ®ãng can vµ ph©n phèi kinh doanh.
III.   Yªu cÇu kü thuËt
1.   Th«ng sè, kÝch th­íc c¬ b¶n ®ãng can:
-   Can nhùa 20 lÝt : 26cm x 26cm x37cm.
-   Can nhùa 5 lÝt: 13cm x17cm x 29cm.
2.   Yªu cÇu kü thuËt
2.1. Yªu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu:
-   Nguån n­íc nguyªn liÖu ch­ng cÊt ®­îc lÊy trùc tiÕp tõ n­íc m¸y sinh ho¹t cÊp.
-   Nåi ch­ng cÊt vµ bé phËn ng­ng l¹nh ®­îc lµm b»ng 100% inox.
-   N­íc ch­ng cÊt ®­îc høng ngay ë ®Çu vßi kh«ng ch¹y lßng vßng trao ®æi nhiÖt nh­ n­íc lß h¬i.
-   Sö dông can chuyªn dông ®Ó ®ãng can n­íc cÊt, kh«ng sö dông c¸c lo¹i can ®• ®ùng c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c.
•   Yªu cÇu vÒ c¶m quan
-   N­íc trong suèt, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ.
-   Trong n­íc kh«ng cã c¸c dÞ vËt.
•   ChØ tiªu thµnh phÇn ho¸ häc
   N­íc cÊt 1 lÇn
   ChØ tiªu kü thuËt   Hµm l­îng
1   Hµm l­îng cÆn, SiO2 mg/l   ≤ 1
2   Amoniac vµ muèi amoni (NH4), mg/l   ≤ 0,05
3   Sunfat (SO4), mg/l   ≤ 1
4   Clrua (Cl), mg/l   ≤ 1
5   S¾t (Fe), mg/l   ≤ 0,03
6   §ång (Cu), mg/l   ≤ 0,001
7   Nh«m (Al), mg/l   ≤ 0,01
8   §é cøng (Ca + Mg), mg/l   ≤ 2
9   pH   5,5-6,5
10   §é dÉn ®iÖn riªng, MS.cm-1   ≤ 5
11   Tæng chÊt r¾n hoµ tan (TDS)   ≤3

*Ghi chó: N­íc cÊt 1 lÇn cã chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng víi N­íc dïng trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ph©n tÝch lo¹i 3 theo TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987)
2.3.2. N­íc cÊt 2 lÇn
   ChØ tiªu kü thuËt   Hµm l­îng
1   Hµm l­îng cÆn  SiO2, mg/l   ≤ 0.02
2   Amoniac vµ muèi amoni (NH4), mg/l   ≤ 0,00
3   Sunfat (SO4), mg/l   ≤ 0,4
4   Clrua (Cl), mg/l   ≤ 0,02
5   S¾t (Fe), mg/l   ≤ 0,01
6   §ång (Cu), mg/l   ≤ 0,0001
7   Nh«m (Al), mg/l   ≤ 0,001
8   §é cøng (Ca + Mg), mg/l   ≤ 0,00
9   pH   5,5-6,5
10   §é dÉn ®iÖn riªng, MS.cm-1   ≤ 1
11   Tæng chÊt r¾n hoµ tan (TDS)   ≤ 0,5

*Ghi chó: N­íc cÊt 2 lÇn cã chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng víi N­íc dïng trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ph©n tÝch lo¹i 2 theo TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987)
2.3.3. N­íc cÊt 3 lÇn
   ChØ tiªu kü thuËt   Hµm l­îng
1   Hµm l­îng cÆn  SiO2, mg/l   ≤ 0.01
2   §é dÉn ®iÖn riªng, MS.cm-1   ≤ 0,1
3   Tæng chÊt r¾n hoµ tan (TDS)   ≤ 0,05

*Ghi chó: N­íc cÊt 3 lÇn cã chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng víi N­íc dïng trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ph©n tÝch lo¹i 1 theo TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987)
- C¸c chØ tiªu thµnh phÇn ho¸ häc kh¸c theo lý thuyÕt nhá h¬n 100 lÇn so víi n­íc cÊt 2 lÇn nh­ng do thùc tÕ v× n­íc cÊt 3 lÇn qu¸ tinh khiÕt nªn ch­a cã thuèc thö vµ ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®o ®¹c chÝnh x¸c.
IV.   Ghi nh•n, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n
1.   Ghi nh•n
Nh•n d¸n ngoµi can ghi c¸c néi dung sau:
-   Tªn c¬ së s¶n xuÊt: C«ng ty Cæ phÇn Kü nghÖ Lam Hµ
-   Tªn s¶n phÈm : N­íc cÊt 1 lÇn; n­íc cÊt 2 lÇn, n­íc cÊt 3 lÇn
-   §Þa chØ: sè 86 ngâ 101 ®­êng Thanh Nhµn, quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi.
-   Sè ®iÖn tho¹i: 0975031904 - 04.36250718
-   Website: www.lamha.com.vn; Email: nuoccatinhdau@yahoo.com
2.   VËn chuyÓn
VËn chuyÓn b»ng mäi ph­­¬ng tiÖn th«ng th­êng. Khi vËn chuyÓn lªn xuèng ph¶i nhÑ nhµng, tr¸nh va ®Ëp m¹nh cã thÓ lµm vì can. Tr¸nh c¸c vËt s¾c, nhän cã thÓ g©y thñng can. Kh«ng vËn chuyÓn chung víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi n­íc.
3. B¶o qu¶n
   N­íc cÊt 1 lÇn vµ n­íc cÊt 2 lÇn cã thÓ ®­îc b¶o qu¶n nguyªn trong can hoÆc chøa trong c¸c bÓ chøa b»ng nhùa (vÝ dô polyetylen, polypropylen) hoÆc b»ng inox. Mçi lo¹i n­íc ®­îc chøa trong b×nh chøa riªng. N­íc cÊt 3 lÇn ®Ó nguyªn trong can nhùa, nÕu chuyÓn sang can nhùa kh¸c th× ph¶i tinh chÕ can b»ng c¸ch luéc s«i Ýt nhÊt 2h trong dung dÞch HCl 1mol/lit, sau ®ã 2 lÇn mçi lÇn 1h b»ng n­íc cÊt 3 lÇn; sau ®ã tr¸ng l¹i b»ng n­íc cÊt 3 lÇn 5 lÇn, ®o l¹i ®é dÉn ®iÖn kh«ng t¨ng lªn so víi  n­íc cÊt 3 lÇn cña nhµ cung cÊp. §èi víi chai lä thuû tinh ®ùng n­íc cÊt 3 lÇn ph¶i lµ lo¹i thuû tinh bo-silicat tr¬ ho¸ häc (kh«ng dïng thuû tinh kiÒm).
   N­íc cÊt th­êng hÊp thô CO2 trong kh«ng khÝ hoÆc c¸c khÝ kh¸c trong m«i tr­êng b¶o qu¶n do vËy kh«ng nªn b¶o qu¶n l©u ®èi víi lo¹i n­íc cÊt 2 lÇn, 3 lÇn dïng cho môc ®Ých ph©n tÝch hµm l­îng vÕt.
   N­íc cÊt ®­îc b¶o qu¶n trong n¬i tho¸ng m¸t, ®Ëy kÝn n¾p vµ tr¸nh m­a n¾ng. Kh«ng ®Ó l©u can tiÕp xóc trùc tiÕp víi ¸nh n¾ng mÆt trêi hoÆc ¸nh s¸ng tö ngo¹i v× cã thÓ lµm l•o ho¸ can nhùa g©y mÊt phÈm chÊt n­íc cÊt.
   Thêi h¹n sö dông ®èi víi n­íc cÊt lµ 2 n¨m.
 
C«ng bè tiªu chuÈn c¬ së

TCCS 01/2013/LAMHA

Doanh nghiÖp: C«ng ty Cæ phÇn Kü nghÖ Lam Hµ
§Þa chØ: sè 86 ngâ 101 ®­êng Thanh Nhµn, quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi
§iÖn tho¹i: 04.3 6250718 -0975031904
Website: www.lamha.com.vn; Email: nuoccattinhdau@yahoo.com


C«ng bè:

Tiªu chuÈn: TCCS 01/2013/LAMHA vÒ s¶n phÈm: n­íc cÊt
 
N­íc cÊt

 


Doanh nghiÖp cam kÕt qu¶n lý, s¶n xuÊt, kinh doanh theo ®óng tiªu chuÈn c«ng bè nªu trªn.

Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 2013
   Gi¸m ®èc


 
 

Cộng đồng Hóa học H2VN

Tiêu chuẩn nước cất dùng cho phòng thí nghiệm
« vào lúc: Tháng Năm 03, 2019, 03:13:09 PM »