Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Bài tập và câu hỏi lý thuyết  (Đọc 187476 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline vankhanhpf96

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Giải thích giúp mình về lời giải của bài toán này
« Trả lời #225 vào lúc: Tháng Bảy 16, 2013, 10:43:12 AM »
Đề:  Hòa tan hoàn toàn 2,55 gam hỗn hợp kim loại gồm Al và Mg bằng dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch X (chỉ chứa muối và axit dư) và 0,784 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O, N2, có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:3:2. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Giải

Đặt số mol NO, N2O, N2 tương ứng là 2a, 3a, 2a
=> 7a = 0,035 => a = 0,005 (mol)
=> Số mol NO, N2O, N2 tương ứng là 0,01; 0,015; 0,01

N+5 + 3e -> N+2 (NO)
N+5 + 4e -> (N2O)
2N+5 + 10e -> N2
=> Tổng số mol electron nhận = 0,01x3 + (0,015x2)x4 + 0,01x10 = 0,25 (mol)
Vì sản phẩm khử không có NH4NO3
=> số mol NO3- (trong muối) = tổng số mol e nhường (hoặc nhận) = 0,25 (mol)
=> khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng NO3- (trong muối) = 2,55 + 0,25x62 = 18,05 (g)

Cái câu mình tô đỏ và in đậm là khúc mà mình không hiểu. Tại sao số mol NO3- trong muối lại bằng số mol e nhường (hoặc nhận) vậy. Mọi người giúp mình. Thanks

Cộng đồng Hóa học H2VN

Giải thích giúp mình về lời giải của bài toán này
« Trả lời #225 vào lúc: Tháng Bảy 16, 2013, 10:43:12 AM »

Offline vankiep_yeuladau

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Một số bài tập chọn lọc của mình chế ra những lúc rỗi rãi
« Trả lời #226 vào lúc: Tháng Hai 20, 2014, 06:42:08 PM »
 ^-^
Mọi người thông cảm bởi ;S vì mới vào diễn đàn nên chưa biết gửi word lên thế nào nên chịu khó đọc tạm như thế này, cũng dễ thôi mà.
 :D

Những bài tập hay và khó

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một amino axit no, mạch hở, phân tử chỉ chứa 1 nhóm -COOH bằng oxi vừa đủ thu được 20,9 (g) hỗn hợp hơi T. Thể tích của T bằng thể tích của 22,4 (g) oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đưa T về đktc thu được V lít khí Z. Giá trị của V là:
A. 6,72            B. 7,84         C. 8,96         D. 8,4

Câu 18: hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức, mạch hở, trong đó Y no, Z có 1 nối đôi C=C. 0,1 mol X phản ứng với tối đa 0,14 mol HBr. Đốt cháy hoàn toàn X bằng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp hơi T có thể tích bằng thể tích của 22,4 (g) oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất), dT/H2 = 14,557. CTPT của Y và Z lần lượt là:
A. C3H9N và C2H5N      B. C3H9N và C3H7N   C. C2H7N và C2H5N   D. CH5N và C3H7N

Câu 19: Thủy phân hoàn toàn 13,86 gam một tripeptit (các mắt xích là gốc amino axit X no, mạch hở, phân tử chỉ chứa một nhóm -COOH và một nhóm -NH2) trong dung dịch HCl dư thu được 22,59 gam muối. CTPT của X là:
A. C3H7O2N         B. C4H9O2N      C. C2H5O2N      D. C5H11O2N

Câu 20: Hỗn hợp X gồm đipeptit Y (mắt xích no, hở, chỉ có 1 nhóm -COOH và một nhóm -NH2) và hai amin no đơn chức mạch hở A và B. m (g) X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được m + 4,74 (g) hỗn hợp muối và số mol HCl đã phản ứng là 0,12 mol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m (g) X thu được 7,38 (g) nước, V lít CO2 và khí N2. Giá trị của V là:
A. 5,6            B. 6,496      C. 8,288      D. 6,048

Bài 1: Cho hơi của một ancol no, đơn chức X qua CuO nóng đỏ dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được một hỗn hợp hơi Y. dY/X = 3/4. X là:
A. ancol metylic      B. ancol etylic      C. propan-1-ol      D. propan-2-ol

Bài 2: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp qua CuO nóng đỏ dư, phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. dX/Y = 202/141. Nếu cho 3,84 (g) hỗn hợp chất hữu cơ trong Y tham gia phản ứng tráng bạc thì số mol bạc thu được tối đa là:
A. 0,2            B. 0,26         C. 0,28         D. 0,24

Bài 38: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic X và Y (đều no, mạch hở) thu được 1 mol nước và a mol CO2. 1 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 1,6 mol NaOH thu được m (g) muối. Giá trị của m là:
A. 107,6         B. 112         C. 98,8         D. 84,6

Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 (g) hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic X (no, đơn, hở) và Y (no, 2 chức, mạch hở) thu được 15,4 gam CO2. Biết MY - MX = 44. CTPT của Y là:
A. C2H2O4         B. C3H4O4      C. C4H6O4      D. C4H4O4

Câu 15: Thiêu cháy hoàn toàn một lượng amino axit X (cùng dãy đồng đẳng với Alanin) thu được 0,5 mol nước và 0,4 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 (g) peptit A (các mắt xích được cấu tạo từ X) thì cần dùng vừa đủ 20,16 lít oxi ở đktc. (các sản phẩm cháy đều là nước, CO2, N2). A là:
A. Tripeptit         B. Đipeptit      C. Tetrapeptit      D. Pentapeptit

Một hỗn hợp A gồm hai amino axit đều no, mạch hở,có 1 nhóm -NH2 trong phân tử (trong đó X có 1 nhóm -COOH, Y có 2 nhóm -COOH). Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp A thu được 0,26 mol CO2. Đốt cháy m (g) hỗn hợp A thu được 0,25 mol nước và 0,05 mol N2. (Các phản ứng hoàn toàn, sản phẩm đều tạo CO2, H2O, N2) Giá trị của m là:
A. 9,48            B. 9,006      C. 10,02      D. 8,82

Câu 29: Hỗn hợp X gồm este Y và amin Z (đều đơn, hở, cùng số liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn 10,3 (g) X thu được 17,6 (g) CO2 và 8,1 (g) H2O. CTPT của Z là:
A. C2H5N         B. C3H7N      C. C3H5N      D. C4H7N

Câu 30: Thủy phân hoàn toàn các peptit X và Y đều thu được các α-amino axit có dạng H2N(CH2)nCOOH. Trong phân tử của X nhiều hơn của Y một nguyên tử O nhưng ít hơn bốn nguyên tử C. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol Y thu được 10 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn 18,9 (g) X thu được số gam nước là:
A. 9,9            B. 7,65         C. 11,7         D. 9,45

Câu 31: Hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ có số nguyên tử C trong phân tử là bằng nhau với CTTQ:
Y: (CH2)n(COOH)2
Z: (CH2)m(NH2)2
Đốt cháy hoàn toàn 12,5 (g) X thu được 0,6 mol CO2 và 0,71 mol H2O. Thực hiện phản ứng polime hóa X với hiệu suất H = 100%. Số gam nguyên liệu dư thừa là:
A. 6,96            B. 2,32         C. 3,48         D. 4,64

Câu 32: hỗn hợp X gồm 2 amino axit Y và Z (đều no, mạch hở, Y có 1 nhóm -COOH và 2 nhóm -NH2, Z có 2 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2), tỉ lệ khối lượng mO : mN = 64 : 35. Đốt cháy hoàn toàn 6,26 (g) X thu được 1,12 (l) N2 ở đktc. Số nguyên tử C trong phân tử của Y và Z lần lượt là:
A. 2 và 3         B. 2 và 4      C. 3 và 4      D. 3 và 3

Câu 33: hỗn hợp X gồm hai amin đồng đẳng kế tiếp no, mạch hở, có 2 nhóm -NH2 trong phân tử. Đốt cháy V (ml) hỗn hợp (X cùng với oxi vừa đủ) thì thu được 925 (ml) hỗn hợp hơi Y (H2O, CO2, N2). Dẫn Y qua H2SO4 đặc thì còn lại 425 (ml) khí. Biết các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. Giá trị của V là:
A. 1200         B. 925         C. 675         D. 550

Câu 38: Hỗn hợp X gồm 2 peptit đều được cấu tạo từ 1 aminoaxit Y (no, hở, có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng oxi vừa đủ rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thì thấy khối lượng dung dịch giảm 27,05 gam. Thủy phân hoàn toàn m gam X thì thu được (m + 3,6) gam Y. Giá trị của m là:
A. 36,485         B. 26,55      C. 29,755      D. 22,65

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn V (ml) hỗn hợp gồm một amin đơn chức và một hidrocacbon (đều no, mạch hở và có cùng số C trong phân tử) bằng oxi vừa đủ thì thu được 600 (ml) hỗn hợp khí và hơi X. Dẫn X qua H2SO4 đặc thì thu được hỗn hợp Y có thể tích bằng một nửa thể tích của X. Dẫn Y qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 50 (ml) khí N2. Các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Giá trị của V là:
A. 150            B. 75         C. 200         D. 100

Đốt cháy hoàn toàn 5,31 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic, etilen glycol và trimetylamin thì thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua dung dịch chứa Ca(OH)2 dư thì thu được 23 gam kết tủa. Mặt khác, 5,31 gam X có khả năng phản ứng hoàn toàn với Na dư tạo V lít khí (đktc). Giá trị của V là:
A. 1,008         B. 2,24         C. 1,12.       D. 2,464

 c017

Offline khanhktb2

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Giải chi tiết giùm mình với
« Trả lời #227 vào lúc: Tháng Tư 02, 2014, 08:50:20 PM »
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào dung dịch axit H2SO4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là ;) ;) ;)

Offline Mr H2O

 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 1326
 • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Re: Giải chi tiết giùm mình với
« Trả lời #228 vào lúc: Tháng Tư 03, 2014, 10:30:57 AM »
m = 60.8
Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn

Offline traitimvn712

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Giúp mình giải bài tập amino axit
« Trả lời #229 vào lúc: Tháng Mười Một 23, 2014, 02:06:11 PM »
Cho 16.4(g) hỗn hợp 2 amino axit (1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) không phân nhánh, đồng đẳng liên tiếp tác dụng với 220 ml dd HCl 1M (lấy dư) thu được dd M. Để tác dụng vừa hết với các chất trong ddM cần 140 ml dd NaOH 3M. Tìm công thức cấu tạo của 2 amino axit

A. H2N – CH2 – COOH; H2N – CH2 – CH2 – COOH
B. H2N – CH2 – CH2 – COOH; H2N – (CH2)3 – COOH
C. H2N – (CH2)3 – COOH; H2N – (CH2)4 – COOH
D. H2N – (CH2)3 – COOH; H2N – CH2 – COOH


Offline thuyhang0610

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Re: Bài tập và câu hỏi lý thuyết
« Trả lời #230 vào lúc: Tháng Ba 19, 2015, 03:00:45 PM »
Chuẩn bị thi cấp 3 rồi :( Có bác nào biết web nào thi thử chất lượng 1 chút không? Web nào mà có đáp án chi tiết ý.

Khi cho 0.15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phầm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân câu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là:
A. 5
B. 2
C. 4
D. 6

Đáp án: 4, gồm HCOO-C6H4-CH3 (3 đồng phân); CH3COOC6H5
« Sửa lần cuối: Tháng Ba 20, 2015, 11:27:10 AM gửi bởi thuyhang0610 »
www.pitago.vn - Giải pháp giúp các em học toán vững vàng theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Offline Mr H2O

 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 1326
 • Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn
Re: Bài tập và câu hỏi lý thuyết
« Trả lời #231 vào lúc: Tháng Ba 09, 2016, 11:07:17 AM »
Một số bài tập trắc nghiệm Hóa lớp 12, các bạn download ở đây: https://0312637e7c85151281a4a7bcd67383453a74462b.googledrive.com/host/0BxB4xrjW0ZQDRXpEcUlXWW90clE
Nước hiền hòa ẩn chứa nhiều bí ẩn