...::: NHÓM HÓA HỌC LÝ THUYẾT :::... > Hóa học Khối Cơ Sở - Trung học Phổ thông

phương trình hóa học

<< < (9/51) > >>

ChemistryQueen:
BÀI 1:

Điều chế Mg, Ba từ MgCO3, BaCO3, K2CO3
Điều chế KClO3, vôi tôi, clorua vôi, nước giaven từ các chất H2O, NaCl, KOH, CaCO3
Viết 5 cách điều chế HCl (Viết PTHH)

ChemistryQueen:
BÀI 2:

Không dùng thêm chất hãy nhận biết:
a.   dd HCl, dd Na2CO3, dd NaCl, H2O
b.   dd NaOH, dd H2SO4, dd BaCl2, dd MgCl2, dd Na2CO3

ChemistryQueen:
BÀI 3:

a. Khi tiến hành thí nghiệm giữa dd NaOH và dd FeCl3 chúng ta nên lấy dd NaOH ch vào ống nghiệm sau đó nhỏ dd FeCl3 vào sau hay nên làm ngược lại ? Vì sao ?
b. Oleum là gì? Nếu 1mol H2SO4 hấp thụ 1mol SO3 thì oleum được biểu diễn theo công thức nào?

ChemistryQueen:
BÀI 4:

a.   Trộn dd H3PO4 với dd AgNO3 thì không thấy kết tủa. Nếu thêm NaOH vào thì thấy kết tủa màu vàng. Tiếp tục thêm HCl  thì kết tủa vàng thành kết tủa trắng. Giải thích hiện tượng xảy ra các phản ứng. Giải thích hiện tượng
b.   Đốt cháy hòan tòan 6,2g P thu được A cho A tác dụng với 800ml dd NaOH 0,6M thu được muối gì? Bao nhiêu gam?

Mũ Lưỡi Trai:
4/a/ -Khi trộn H3PO4 với AgNO3: do thằng axit chưa đủ mạnh để đẩy -NO3 ra khỏi muối
- Khi cho NaOH vào: NaOH tác dụng với H3PO4 sinh ra Na3PO4, muối này phản ứng trao đổi với AgNO3 sinh ra Ag3PO4 kết tủa vàng
- Cho HCl vào: axit này đẩy gốc =-PO4 trong Ag3PO4 sinh ra AgCl kết tủa trắng
2/a/ Cô cạn các dung dịch:
- HCl, H2O không tạo cặn (1)
- Na2CO3, NaCl tạo cặn (2)
Cho các chất ở 1 tác dụng với các chất ở 2 từng đôi một thì sẽ nhận được hết ( kẻ bảng thì có thể là tiện hơn)
b/Cô cạn các dd :
- H2SO4 không tạo cặn mà tạo chất lỏng sánh
- Các chất còn lại thì có cặn
Cho H2SO4 vào các dd còn lại:
- BaCl2 tạo kết tủa
- Na2CO3 tạo khí bay lên
- NaOH, MgCl2 không có hiện tượng
Cho Na2CO3 vào các dd còn lại:
- MgCl2 tạo kết tủa
- NaOH không có hiện tượng

Mục chính

[0] Thứ tự các tin nhắn

[#] Trang tiếp

[*] Trang trÆ°á»›c

Chuyển tới phiên bản đầy đủ