Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Một số vấn đề về hóa Đai Cương  (Đọc 196348 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Offline nguyentannhat

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 283
  • Vật Liệu
Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« vào lúc: Tháng Năm 22, 2006, 11:49:24 PM »
Phần trắc nghiệm
1.1   Trong các phát biểu sau đây, các phát biểu đúng là:
1)   Các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z có số khối A khác nhau được gọi là các đồng vị.
2)   Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của một nguyên tố có số nơtron khác nhau
3)   Nguyên tử lượng của một nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn là trung bình cộng của nguyên tử lượng của các đồng vị theo tỉ lệ tồn tại trong tự nhiên
4)   Trừ đồng vị nhiều nhất của một nguyên tố X, các đồng vị khác đều là những đồng vị phóng xạ.
1.2   Chọn phát biểu đúng về tính chất của các đồng vị của cùng một nguyên tố:
Các đồng vị của cùng một nguyên tố thì giống nhau về tất cả các tính chất lí hoá học.
Các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân, có số khối như nhau được gọi là các đồng vị.
Các đồng vị có cùng số proton và cùng số nơtron.
Đồng vị chiếm cùng một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố.
1.3   Phát biểu nào dưới đây là đúng:
Các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân, có số khối như nhau được gọi là các đồng vị.
Với mỗi nguyên tố, số lượng proton trong hạt nhân nguyên tử là cố định, song có thể khác nhau về số lượng nơtron, đó là hiện tượng đồng vị.
Các nguyên tử có số khối như nhau, song số proton của hạt nhân khác nhau được gọi là các đồng vị.
Các đồng vị của cùng một nguyên tố thì giống nhau về tất cả các tính chất lí hoá học.
1.4 Chọn đáp án đúng và đầy đủ nhất.
1)   Đồng vị gồm các nguyên tử có cùng bậc số nguyên tử Z nhưng có sự khác nhau về số khối lượng A.
2)   Nguyên tử lượng của một nguyên tố là trung bình cộng của các đồng vị theo tỉ lệ của các đồng vị này trong thiên nhiên.
3)   Khác nhau duy nhất về cơ cấu giữa các đồng vị là có số nơtron khác nhau.
4)   Trừ đồng vị có nhiều nhất của một nguyên tố, các đồng vị khác đều là những đồng vị phóng xạ.
a) Chỉ có 1 đúng  b) Câu 1 và 2 đúng   c) Câu 1 và 4 đúng  d) 1,2 và 3 đúng
1.5   Chọn phát biểu sai về kiểu nguyên tử Bohr áp dụng cho nguyên tử Hiđro hoặc các ion giống Hiđro.
Khi chuyển động trên quỹ đạo Bohr, năng lượng của electron không thay đổi.
Electron khối lượng m, chuyển động với tốc độ v trên quỹ đạo Bohr bán kính r, có độ lớn của momen động lượng bằng: mvr = nh/2π.
Electron chỉ thu vào hay phát ra bức xạ khi chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác.
Bức xạ phát ra có bước sóng λ=│Ed-Ec│/h
1.6   Độ dài sóng λ mà eletron phát ra sẽ ngắn nhất khi electron di chuyển từ quỹ đạo lượng tử:
a) nd = 5 sang nc = 1   b)  nd = 1 sang nc = 5;
c) nd = ∞ sang nc = 1   d) nd = 6 sang nc = 2
1.7   Độ dài sóng của bức xạ do nguyên tử Hiđro phát ra tuân theo hệ thức 1/λ=RH(1/n12-1/n22). Nếu n1 = 1 và n2 = 4, bức xạ ứng vớI sự chuyển electron:
Từ quỹ đạo 4 xuống quỹ đạo 1, bức xạ thuộc dãy Lyman
Từ quỹ đạo 1 lên quỹ đạo 4, bức xạ thuộc dãy Lyman
Từ quỹ đạo 1 lên quỹ đạo 4, bức xạ thuộc dãy Balmer.
Từ quỹ đạo 4 xuống quỹ đạo 1, bức xạ thuộc dãy Balmer.
1.8   Chọn phát biểu sai:
1)   Các AO ở lớp n bao giờ cũng có năng lượng lớn hơn AO ở lớp n-1
2)   Số lượng tử phụ l xác định dạng và tên của orbital nguyên tử.
3)   Số lượng tử từ ml có các giá trị từ -n đến n
4)   Số lượng tử phụ có các giá trị từ 0 đến n-1
1.9   Các phát biểu sau đều đúng trừ:
Số lượng tử chính n có giá trị nguyên dương tối đa là 7.
Số lượng tử phụ l (ứng với một giá trị chính n) luôn nhỏ hơn n.
Năng lượng electron và khoảng cách trung bình của electron đối với hạt nhân nguyên tử tăng theo n.
Công thức 2n2 cho biết số electron tối đa có thể có trong lớp electron thứ n của một nguyên tử trong bảng hệ thống tuần hoàn.
1.10   Số lượng tử chính và số lượng tử phụ l lần lượt xác định:
Sự định hướng và hình dạng của orbital nguyên tử.
Hình dạng và sự định hướng của orbital nguyên tử.
Năng lượng của electron và sự định hướng của orbital nguyên tử.
Năng lượng của electron và hình dạng của orbital nguyên tử.
1.11   Số lượng tử từ ml đặc trưng cho:
Dạng orbital nguyên tử.
Kích thước orbital nguyên tử.
Sự định hướng của orital nguyên tử.
Tất cả đều đúng.
1.12   Chọn câu đúng AO là:
1)   Hàm sóng mô tả trạng thái của electron trong nguyên tử được xác định bởi ba số lượng tử n,l và ml.
2)   Bề mặt có mật độ electron bằng nhau của đám mây electron.
3)   Quỹ đạo chuyển động của electron trong nguyên tử.
4)   Đặc trưng cho trạng thái năng lượng của elctrron trong nguyên tử.
5)   Khoảng không gian bên trong đó các electron của nguyên tử chuyển động.
a) 1 và 5   b) 1,2 và 3   c) 1   d) cả năm câu đều đúng.
1.13   Bộ bốn số lượng tử nào dưới đây có thể chấp nhận được:
n = 3, l = +3, ml = +1, ms = +1/2
n = 3, l = +1, ml = +2, ms = +1/2
n = 2, l = +1, ml = -1, ms = -1/2
n = 4, l = +3, ml = -4, ms = -1/2
1.14   Trong bốn số lượng tử n, l, ml dưới đây:
1)   n = 4, l = 3, ml = 0
2)   n = 3, l = 3, ml = -1
3)   n = 1, l = 0, ml = 1
4)   n = 3, l = 2, ml = -2
Những bộ nào có thể chấp nhận được.
a) 1   b)2 và 3   c)1 và 4   d) 4
1.15   Tương ứng với bộ hai số nguyên tử: n = 4, l = 2, có tổng cộng:
a) 1 orbital nguyên tử      b) 3 orbital nguyên tử.
c) 5 orbital nguyên tử      d) 7 orbital nguyên tử.
1.16   Một orbital nguyên tử 5f tương ứng với bộ số lượng tử nào sau đây:
a) n = 5, l = 3      b) n = 4, l = 2
c) n = 3, l = 3      d) n = 5, l = 4
1.17   Người ta sắp xếp một số orbital nguyên tử có năng lượng tăng dần. Cách sắp xếp nào dưới đây là đúng:
a) 3s < 3p < 3d < 4s   b) 3s < 3p < 4s < 3d
c) 2s < 2p < 3p < 3s   d) 4s < 4p < 4d < 5s
1.18 Sự phân bố các electron trong nguyên tử cacbon ở trạng thái bền là:
1s22s22p2  .↑↓.  .↑↓.  .↑ │↑ │...
Đặt trên cơ sở:
Nguyên lý vững bền Pauli và quy tắc Hund
Nguyên lý vững bền Pauli, nguyên lí ngoại trừ Pauli, quy tắc Hund và quy tắc Cleskovxki
Nguyên lí vững bền Pauli, nguyên lý ngoại trừ Pauli và quy tắc Hund.
Các quy tắc Hund và quy tắc Kleskovxki
1.19    Trạng thái electron ngoài cùngtrong nguyên tử Z=30 được đặc trưng bằng các số lượng tử
n = 3, l = 2, ml = -2, ms = +1/2
n = 4, l = 0, ml = 0, ms = +1/2 và –1/2
n = 3, l = 2, ml = +2, ms = -1/2
n = 4, l = 0, ml = 1, ms = +1/2 và –1/2
1.20    Tên các orbital ứng vớI n = 5, l = 2 ; n = 4, l = 3; n = 3, l = 0 lần lượt là:
a) 5d, 4f, 3s   b) 5p, 4d, 3s   c)5s, 4d, 3p   d)5d, 4p, 3s
1.21    Trong các nguyên tử và ion sau, tiểu phân nào có cấu hình electron ngoài cùng là 3s23p6.
a) X(Z=17)   b)X(Z=19)   c)X-(Z=17)   d)X+(Z=20).
1.22    Chọn số lượng tử từ ml thích hợp cho một electron trong một nguyên tử có số lượng tử chính bằng 4, số lượng tử orbital bằng 2 và số lượng tử spin  bằng –1/2
a) –2      b) 3      c) -3      d) -4
1.23 Xác định cấu hình electron hoá trị của nguyên tố có số thứ tự trong bảng hệ thống tuần hoàn là 47
a) 4d105s25p1       b) 4d95s2   c) 4d105s1      d) 4d10
1.24 Công thức electron của Cu2+ ở trạng thái bình thường là:
a)1s22s22p63s23p63d94s0      b)1s22s22p63s23p63d74s2
c)1s22s22p63s23p63d84s1      d)1s22s22p63s23p63d104s0
1.25 Orbital 1s của nguyên tử H có dạng hình cầu, nghĩa là :
Xác suất gặp electron1scủa H giống nhau theo mọi hưởng trong không gian.
Khoảng cách của electron 1s đến nhân H luôn luôn không đổi.
Electron 1s chỉ di chuyển tại cùng không gian bên trong hình cầu ấy.
Cả ba ý trên đều đúng.
1.26 Các electron có cùng số lượng tử chính chịu tác dụng chắn yếu nhất là:
a) Các electron f   b) Các electron s   c) Các electron p   d) Các electron d
1.27 Số electron của nguyên tử Cr(Z = 24) là:
a) 4      b) 6      c) 5      d) 3
1.28 Ở trạng thái kích thích nguyên tử oxi có cấu hình như sau:
1s22s22p4
1s22s22p32d1
1s22s22p5
1s22s22p33s1
1.29 Cho số thứ tự các nguyên tố Ca(Z = 20); Zn(Z = 30); S(Z = 16); Cr(Z = 24). Những ion có cấu hình tương tự khí hiếm là:
a) Ca2+; Zn2+      b) Zn2+; S2-
c)S2-; Cr3+      d)Ca2+; S2-.
1.30 Trong bốn nguyên tố K(Z = 19), Sc(Z = 21), Cr(Z = 24) và Cu(Z = 29) nguyên tử của các nguyên tố nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s1 là:
a) F, Sc, Cu      b)K, Sc, Cr
c) K, Cr, Cu      d) Cu, Sc, Cr.
Nguyễn Tấn Nhật
mail: nguyentannhat@gmail.com

Cộng đồng Hóa học H2VN

Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« vào lúc: Tháng Năm 22, 2006, 11:49:24 PM »

Offline nguyentannhat

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 283
  • Vật Liệu
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Năm 22, 2006, 11:50:10 PM »
2.1 Trong các phát biểu dưới đây phát biểu nào sai:
Điện tích hạt nhân nguyên tử bất kì nguyên tố nào về trị số bằng số thứ tự của nguyên tố đó trong bảng hệ thống tuần hoàn.
Tính chất ủa đơn chất, thành phần và tính chất các hợp chất biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
Trong bảng hệ thống tuần hoàn, phân nhóm IIIB chưa phải là phân nhóm chứa nhiều nguyên tố nhất.
Chu kì là một dãy các nguyên tố, mở đầu là một kim loại kiềm và kết thúc là một khí hiếm.
a) 1   b)2      c)3      d) Không có phát biểu nào sai
2.2 Phát biểu nào dưới đây là sai:
Tính chất của các nguyên tố phụ thuộc tuần hoàn vào điện tích hạt nhân của nguyên tử.
Điện tích hạt nhân nguyên tử của bất kì nguyên tố nào về trị số thứ tự của nguyên tố đó trong hệ thống tuần hoàn.
Tính chất các đơn chất, thành phân và tính chất các hợp chất biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử.
Dựa vào cấu hình electron, các nguyên tố được chia thành 4 khối: s, p, d, f
2.3 Phát biểu nào dưới đây là đúng:
Chu kì là một dãy các nguyên tố, mở đầu là một kim loại kiềm, cuối là halogen, kết thúc là một khí hiếm
Các nguyên tố trong chu kì có số lớp electron bằng nhau.
Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.
Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
2.4 Phát biểu nào dưới đây là đúng:
Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng nhóm A bao giờ cũng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và bằng số nhóm.
Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng nóm B bao giờ cũng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau.
Các nguyên tố s, d, f là kim loại còn nguyên tố p là phi kim.
Tính chất hoá học của các nguyên tố trong cùng nhóm A ( hoặc cùng nhóm B)bao giờ cũng tương tự nhau (ở một mức độ nhất định)
2.5 Vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn của nguyên tố có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s2 là:
Chu kì 4, phân nhóm VIIB, ô 23
Chu kì 4, phân nhóm VIIB, ô 25
Chu kì 4, phân nhóm VIIA, ô 25   
Chu kì 4, phân nhóm VB, ô 25
2.6 Fe(Z=26), Co(Z=27) và Ni(Z=28) thuộc phân nhóm VIIIB nên có
Cấu hình electron hoá trị giống nhau
Số electron hoá trị bằng số thứ tự của nhóm
Số electron của lớp electron ngoài cùng giống nhau
Số electron hoá trị giống nhau..
2.7 Nguyên tố R thuộc chu kì 5, phân nhóm phụ nhóm I có cấu hình electron như sau:
3d104s24p64d04f05s1
3d104s24p64d104f05s1
3d104s24p64d84f05s2
3d104s24p64d104f05s2
2.8 Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố R là:3s23p4
R thuộc chu kì 3, nhóm IVA, là phi kim
R thuộc chu kì 3, nhóm IVB, là kim loại
R thuộc chu kì 3, nhóm VIA, là phi kim
R thuộc chu kì 3, nhóm VIB, là kim loại
2.9 Chọn phát biểu đúng
Số oxy hoá dương cực đại của một nguyên tố luôn bằng với số thứ tự của phân nhóm của nguyên tố đó.
Số oxy hoá dương cực đại luôn bằng với số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố đó.
Số oxy hoá dương cực đại luôn bằng số electron trên các phân lớp hoá trị của nguyên tố đó.
Số oxy hoá dương cực đại của các nguyên tố phân nhóm VA bằng +5.
2.10 Phân nhóm có độ âm điện lớn nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn là:
Phân nhóm VIIA
Phân nhóm VIA
Phân nhóm IIIA
Phân nhóm IA
2.11 Nguyên tố A có cấu hình electron phân lớp cuối cùng là 4p3, A phải :
Thuộc phân nhóm IIIA, có số oxy hoá dương cao nhất +3 và không có số oxy hoá âm.
Thuộc phân nhóm IIIB, có số oxy hoá dương cao nhất +3 và có số oxy hoá âm thấp nhất –3.
Thuộc phân nhóm VB, có số oxy hoá dương cao nhất +5 và có số oxy hoá âm thấp nhất –3
Thuộc phân nhóm VA, có số oxy hoá dương cao nhất +5 và có số oxy hoá âm thấp nhất –3
2.12 Chọn trường hợp đúng:
Nguyên tố  chu kì 4, phân nhóm VI, nguyên tố A có:
a) Z=34, là phi kim      b) Z=24, là kim loại
c) Z=24, là phi kim      d) Z=34, là kim loại
2.13 Chọn trường hợp đúng
Nguyên tố B ở chu kì 4, phân nhóm VIIB, nguyên tố B có:
a) Z=25, là kim loại      b) Z=24, là kim loại
c) Z=26, là phi kim      d) Z=25, là phi kim
2.14 Trong các phát biểu dưới đây phát biểu nào sai:
Trong một chu kì theo thứ tự từ trái qua phải, ta có:
1) Số lớp electron tăng dần.      2) Tính phi kim giảm dần.
3) Tính kim loạI tăng dần      4) Tính phi kim tăng dần
a) 1      b)4      c)1,2,3      d)1,4
2.15 Chọn phát biểu sai:
Trong một phân nhóm chính, độ âm điện giảm dần từ trên xuống dưới.
Trong một phân nhóm phụ, bán kính nguyên tử tăng đều từ trên xuống dưới.
Trong một chu kì nhỏ(trừ khí hiếm), bán kính nguyên tử giảm dần từ trái qua phải.
Tính kim loại giảm dần, tính phi kim loại tăng dần từ trái qua phải trong một chu kì nhỏ (trừ khí hiếm).
2.16 Trong một phân nhóm chính của hệ thống tuần hoàn, tính oxi hoá của nguyên tố khi đi từ trên xuống dưới biến thiên theo chiều:
a) Tăng dần   b) Giảm dần      c) Không đổi      d)Không xác định được.
2.17 Trong một phân nhóm chính của hệ thống tuần hoàn, tính kim loại của các nguyên tố khi đi từ trên xuống dưới biến thiên theo chiều:
a) Không đổi   b) Tăng dần   c) Giảm dần   d) Không xác định
2.18 Bán kính ion của các nguyên tố phân nhóm VIA lớn hơn bán kính ion đẳng eletron của các nguyên tố phân nhóm VIIA(ở cùng chu kì) do các nguyên tố phân nhóm VIA có:
a) Khối lượng nguyên tử nhỏ hơn.   b) Điện tích hạt nhân nguyên tử nhỏ hơn.
c) Ái lực electron nhỏ hơn.      d) Độ âm điện nhỏ hơn.
2.19 Chọn phát biểu đúng:
Bán kính ion luôn nhỏ hơn bán kính nguyên tử.
Các ion của những nguyên tố nằm trong cùng một chu kì thì có bán kính bằng nhau.
Trong chuỗi ion đẳng electron, ion có số oxy hoá lớn hơn có kích thước nhỏ hơn.
Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, bán kính của nguyên tố đứng sau luôn nhỏ hơn bán kính của nguyên tố đứng trước.
2.20 Năng lượng ion hoá của nguyên tử Hiđro là năng lượng phải cung cấp để đưa electron từ:
Tầng 1 lên tầng 2
Tầng 1 lên tầng 7
Tâng 1 ra vô cực
Từ vô cực xuống tầng 1.
2.21 Chọn phát biểu sai. Sự thay đổi năng lượng ion hoá thứ nhất của các nguyên tố trong các phân nhóm theo chiều tăng số thứ tự nguyên tố được giải thích như sau:
Trong phân nhóm phụ, I1 giảm do sự giảm hiệu ứng xâm nhập của các electron ns
Trong phân nhóm chính, I1 giảm do sự tăng hiệu ứng chắn.
Trong phân nhóm phụ, I1 tăng do tăng điện tích hạt nhân và hiệu ứng xâm nhập của các electrron ns.
Trong phân nhóm chính, I1 giảm do sự tăng kích thước nguyên tử.
2.22 Chọn trường hợp đúng:
So sánh năng lượng ion hoá thứ nhất I1 của N(Z=7) và O(Z=8)
I1(N) < I1(O) vì trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải I1 tăng dần.
I1(N) > I1(O) vì N có cấu hình bán bão hoà phân lớp 2p
I1(N) ≈ I1(O) vì electron cuối cùng của N và O cùng thuộc phân lớp 2p
Không so sánh được.
2.23 Cho các nguyên tố hoá học sau: Ne(Z = 10), Na(Z = 11) và Mg(Z = 12). Chọn phát biểu đúng:
I1 của Mg nhỏ hơn I1 của Ne
I1 của Mg nhỏ hơn I1 của Na
I2 của Na nhỏ hơn I2 của Ne.
I2 của Mg lớn hơn I2 của Na.
2.24 Chọn trường hợp đúng. Năng lượng ion hoá thứ nhất (I1) của các nguyên tố có cấu trúc elctrron: 1s22s22p4(1); 1s22s22p3; 1s22s22p6(3) và 1s22s22p63s1(4) tăng theo chiều:
a) 1 → 2 → 3 → 4          b) 3 → 2 → 1 → 4
c) 4 → 1 → 2→ 3         d) 4 → 3 → 2 → 1
2.25 Chọn câu đúng. Ái lực electron của nguyên tố:
Là năng lượng phát ra (-) hay thu vào (+) khi kết hợp electron vào nguyên tử ở thể khí không bị kích thích.
Là năng lượng cần tiêu tốn để kết hợp thêm electron vào nguyên tử trung hoà.
Tăng đều đặn trong một chu kì từ trái qua phải.
Có trị số bằng năng lượng ion hoá thứ nhất (I1) của nguyên tố đó.
2.26 Chọn phát biểu đúng:
Độ âm điện của một kim loại lớn hơn độ âm điện của một phi kim loại.
Trong một phân nhóm chính, độ âm điên tăng từ trên xuống dưới.
Trong một chu kì, kim loạI kiềm có độ âm điện nhỏ nhất.
Sự sai biệt giữa hai độ âm điện của A và B càng lớn thì liên kết A-B càng ít phân cực
2.27 Phát biểu nào dưới đây là sai:
Độ âm điện χ là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron về phía mình.
Trong một phân nhóm chính từ trên xuống độ âm điện giảm. Trong một chu kì từ trái qua phải độ âm điện tăng.
Một phi kim mạnh có độ âm điện lớn, trái lại, một kim loại có độ âm điện nhỏ.
Độ âm điện của bốn nguyên tố heli, hiđro, brom và iot được xếp tăng dần theo dãy:   χHe  <  χH  <  χBr  <  χI
2.28 Phát biểu nào dưới đây là đúng:
Độ âm điện một kim loại luôn nhỏ hơn độ âm điện một phi kim
Trong một nhóm A, từ trên xuống, độ âm điện tăng dần.
Trong cùng một chu kì, từ trái qua phải, độ âm điện tăng dần.
Trong cùng một chu kì, các halogen có độ âm điện lớn nhất.

2.29 Cấu hình electron của ba nguyên tố Neon, Natri và Magie là như sau:
Ne: 1s22s22p6
Na: 1s22s22p63s1
Mg: 1s22s22p63s2
Cặp nguyên tố có năng lượng ion hoá I1 lớn nhất và I2 lớn nhất theo thứ tự là :
a) Ne và Mg;      b) Ne và Na
c) Na và Mg      d) Na và Ne
2.30 Phát biểu nào dưới đây là đúng:
Năng lượng ion hoá I1 là năng lượng tối thiểu cần tiêu tốn để tách một electron khỏi nguyên tử tự do ở trạng thái khí có năng lượng thấp nhất( không bị kích thích). Năng lượng ion hoá luôn có dấu dương, năng lượng ion hoá càng lớn càng khó tách electron ra khỏi nguyên tử.
Trong một phân nhóm chính, từ trên xuống năng lượng ion hoá I1 tăng
Năng lượng ion hoá I1 của B(Z=5) lớn hơn năng lượng ion hoá của Be(Z=4)
Năng lượng ion hoá I1 của N(Z=7) nhỏ hơn năng lượng ion hoá I1của O(Z=8)
Nguyễn Tấn Nhật
mail: nguyentannhat@gmail.com

Offline nguyentannhat

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 283
  • Vật Liệu
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Năm 22, 2006, 11:51:42 PM »
3.1 Chọn câu sai.
Liên kết Cl – O trong dãy ion ClO-, ClO , ClO  và ClO  có độ dài tương ứng:
1,7; 1,64; 1,57 và 1,42 A0. Từ đây suy ra theo dãy ion đã cho:
a) Độ bền ion tăng         b) Năng lượng liên kết tăng dần.
c) Tính bền của các ion tăng dần   d) Bậc liên kết tăng dần.
3.2 Chọn phát biểu sai:
1)   Độ dài liên kết là khoảng cách giữa hai hạt nhân nguyên tử trong liên kết.
2)   Năng lượng liên kết là năng lượng cần tiêu tốn để phá vỡ liên kết.
3)   Góc hoá trị là một đại lượng đặc trưng cho tất cả các loại phân tử.
4)   Mọi loại liên kết hoá học đều có bản chất điện.
5)   Độ phân cực một phân tử bằng tổng độ phân cực của các liên kết có trong phân tử đó.
a) 1,3,5   b) 3,5      c)3,45      d) Không có câu nào sai.
3.3 Phát biểu nào dưới đây là không phù hợp vớI lí thuyết VB:
Liên kết cộng hoá trị hình thành do sự kết đôi của hai electron spin trái dấu, ta nói ở đây có sự xen phủ của hai orbital nguyên tử.
Cộng hoá trị của một nguyên tố bằng số electron độc thân của nguyên tử (ở trạng thái cơ bản hay kích thích)
Liên kết cộng hoá trị bền khi mức độ xen phủ các orbital nguyên tử càng lớn.
Nitơ có 5 cộng hoá trị trong hợp chất HNO3.
3.4 Chọn phát biểu sai:
Liên kết cộng hoá trị kiểu sigma là liên kết cộng hoá trị bền nhất.
Liên kết cộng hoá trị hình thành trên hai cơ chế cho nhận và ghép đôi.
Liên kết pi là liên kết được hình thành trên cơ sở tự che phủ của các orbital nguyên tử nằm trên trục nối hai nhân.
Sự định hướng của liên kết cộng hoá trị được quyết định bởi sự lai hoá của nguyên tử trung tâm tham gia tạo liên kết.
3.5 Chọn phát biểu đúng;
Liên kết cộng hoá trị định chỗ là liên kết hai electron nhiều tâm.
Liên kết cộng hoá trị luôn có tính phân cực mạnh.
Liên kết cộng hoá trị định chỗ là liên kết hai electron hai tâm.
Trong liên kết cộng hoá trị các electron là của chung phân tửvà chúng luôn tổ hợp với nhau thành các orbital phân tử.
3.6 Theo thuyết lai hoá , các orital tham gia lai hoá cần phải có các điều kiện:
Các orbital giống nhau hoàn toàn về năng lượng.
Các orbital có hình dạng hoàn toàn giống nhau.
Các orbital có năng lượng gần nhau và có mật độ electron đủ lớn.
Các orbital lai hoá luôn nhận tất cả các trục toạ độ là trục đối xứng.
3.7 Chọn phát biểu đúng:
Theo thuyết lai hoá các orbital nguyên tử ta có:
Sự lai hoá thường không có liên hệ đến hình học phân tử.
Lai hoá sp được thực hiện do sự tổ hợp một orbital s và một orbital p ( của cùng một nguyên tử), kết quả xuất hiện2 orbital sp phân bố đối xứng dưới một góc 1800.
Lai hoá sp2 được thực hiện do sự tổ hợp một orbital s và 2 orbiatl p ( của cùng một nguyên tố), kết quả xuất hiện 3 orbital sp2 phân bố đối xứng dươớ một góc 109,280.
Lai hoá sp3 được thực hiện do sự tổ hợp một orbital s và orbital p( của cùng một nguyên tố ) kết quả xuất hiện 4 orbital lai hoá sp3 phân bố đối xứng dưới một góc 1200.
3.8 Sự lai hoá sp3 của nguyên tử trung tâm trong dãy ion: SiO  - PO - SO - ClO  giảm dần do:
Sự chênh lệch năng lượng giữa các phân lớp 3s và 3p tăng dần.
Kích thước các nguyên tử trung tâm tham gia lai hoá tăng dần.
Năng lượng các orbital nguyên tử (AO) tham gia lai hoá tăng dần.
Tất cả đều sai.
3.9 Bốn Orbital lai hoá sp3 của phân tử CH4 có đặc điểm:
Hình dạng giống nhau nhưng năng lượng và định hướng không gian khác nhau.
Hình dạng và năng lượng giống nhau nhưng định hướng không gian khác nhau.
Hình dạng, năng lượng và định hướng không gian hoàn toàn giống nhau với góc lai hoá là 109028’
Năng lượng bằng nhau, hình dạng và định hướng không gian khác nhau.
3.10 Phát biểu nào dưới đây là đúng:
Sự lai hoá orbital ngưyểnt có thể xảy ra giữa:
Các orbital nguyên tử có cùng số lượng tử chính n.
Các orbital nguyên tử có năng lượng xấp xỉ nhau, có tính đối xứng giống nhau đốI với trục nối tâm hai nguyên tử.
Các orbital nguyên tử có cùng số lượng tử orbital l
Các orbital nguyên tử có mức năng lượng khác nhau.
3.11 Những đặc điểm nào dưới đây đúng với phân tử H2O.
Cấu trúc thẳng hàng, không phân cực.
Cấu trúc thẳng góc, không phân cực.
Cấu trúc góc, phân cực.
Cấu trúc góc, không phân cực.
3.12 Trong các tiểu phân sau, tiểu phân có cấu trúc tứ diện đều là:
a) NH4+   b) SF4      c) XeF4   d) SO2Cl2.
Biết N(Z=7), S(Z=16), Xe(Z=54).
3.13 Chọn phát biểu đúng về cấu hình phân tử NH3:
Cấu hình tam giác phẳng, phân cực.
Cấu hình tứ diện đều, phân cực.
Cấu hình tam giác phẳng, không phân cực.
Cấu hình tháp tam giác, phân cực.
3.14 Chọn phát biểu đúng. Phân tử CH3-CH2-CH3 có đặc điểm:
3 nguyên tử C đều không lai hoá.
3 nguyên tử C đều lai hoá sp2.
3 nguyên tử C đều lai hoá sp.
3 nguyên tử C đều lai hoá sp3.
3.15 Phân tử SO2 có góc hoá trị OSO=11905 có đặc điểm cấu tạo là:
Dạng góc, bậc liên kết 1,33, có liên kết π không định chỗ.
Dạng góc, bậc liên kết 1,5, có liên kết π không định chỗ 3 tâm.
Dạng tam giác, bậc liên kết 1, không có liên kết π
Dạng góc, bậc liên kết 2, có liên kết π 2 tâm.
3.16 Độ lớn góc liên kết F-B-F trong phân tử BF3 bằng:
a) 1800         b) 1200
c) 109028’      d) 900.
3.17 Những đặc điểm nào dưới đây phù hợp với ion sunfat SO
Cấu trúc phẳng, không phân cực.
Cấu trúc tháp, nguyên tử lưu huỳnh  ở trạng thái lai hoá sp3
Cấu trúc tam giác phẳng, nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái sp2.
Cấu trúc tứ diện, có 4 cặp electron không định chỗ.
3.18 Phát biểu nào dưới đây là đúng:
Cho ba phân tử sau:  SCl2, OF2 và OCl2.
Trong các phân tử đó, góc hoá trị xếp tăng dần theo dãy:
SCl2 < OF2 < OCl2
OCl2 < SCl2  < OF2
OF2  <  OCl2 < SCl2
OF2  < SCl2  < OCl2
3.19 Chọn phát biểu đúng theo phương pháp MO:
1)   Phương pháp Orbital phân tử cho rằng trong phân tử không còn tồn tại orbital nguyên tử, thay vào đấy là các orbital phân tử.
2)   Phẳng là tổ hợp thống nhất của các hạt nhân nguyên tử và e, trạng thái e được đặt trưng bằng số sóng phân tử.
3)   Các e của các ngưyểnt chỉ chịu lực tác dụng của hạt nhân nguyên tử đó.
4)   Các orbital phân tử được tạo thành do sự tổ hợp tuyến tính các orbital nguyên tử, số MO tạo thành bằng số AO tham gia tổ hợp.
a) 1, 2 và 3   b) 1, 2 và 4   c) 2 và 4   d)1 và 2
3.20 Chọn phát biểu sai về phương pháp MO.
Các electron trong phân tử chịu ảnh hưởng của tất cả các hạt nhân nguyên tử trong phân tử.
Các electron phân bố trong phân tử theo các quy tắc như trong nguyên tử đa electron (trừ quy tắc Cleskovxki)
MO liên kết có năng lượng lớn hơn AO ban đầu.
Ngoài MO liên kết và phản ứng liên kết còn có MO không liên kết.
3.21 Dựa vào thuyết orbital phân tử MO trong các phân tử H2, H2- và H22- phân tử nào có liên kết bền nhất, phân tử nào thuận từ, phân tử nào không tồn tại
a) H2, H22-, H2-      b) H2, H2-, H22-
c) H22-,H2-, H2      d) H2-, H2, H22-
3.22 Biết điện tích hạt nhân của Be, F, N và Li lần lượt là 4,9,7 và 3. Phân tử nào không tồn tại trong thực tế?
a) N2      b) Li2      c) Be2      d) F2
3.23 Chọn câu đúng. Sự thêm electron vào orbital phân tử liên kết dẫn đến hệ quả:
Giảm độ dài và tăng năng lượng liên kết
Tăng độ dài và giảm năng lượng liên kết
Giảm độ dài và giảm năng lượng liên kết.
Tăng độ dài và tăng năng lượng liên kết.
3.24 So sánh bậc liên kết trong N2, CO và CN-:
Trong CO lớn nhất   
Trong CN- lớn nhất
Trong N2 lớn nhất
Bằng nhau
3.25 Độ dài liên kết trong các tiểu phân NO, NO+ và NO- tăng dần theo thứ tự:
a) NO < NO- < NO+      b) NO+  < NO  < NO-
c) NO-< NO < NO+      d) NO <  NO+  < NO-
3.26 Chọn trường hợp đúng:
Độ bền liên kết trong các tiểu phân NO, NO+, NO- tăng dần theo thứ tự:
a) NO < NO+ < NO-      b) NO < NO- < NO+
c) NO- < NO < NO+      d) NO+ < NO  < NO-
3.27 Theo thuyết MO, bậc liên kết của CO, CN- và NO+ lần lượt là:
a) 1; 2; 3      b) Bằng nhau và bằng 3
c) 2; 2,5 ; 3      d) Bằng nhau và bằng 2
3.28 Biết cacbon có Z bằng 6 và nitơ có Z bằng 7. Cấu hình electron của ion CN- là :
a)     b) 
c)     d) 
3.29 Chọn phát biểu đúng. Theo phương pháp orbital phân tử, cấu hình electron phân tử BN là
a)     b)
c)        d) 
3.30 Chọn phát biểu chính xác:
a) O2 có bậc liên kết bé hơn O2+      b) Năng lượng liên kết của O2+ lớn hơn O2
c) Liên kết O2 có độ dài lớn hơn O2+      d) Các phát biểu trên đều đúng.
Nguyễn Tấn Nhật
mail: nguyentannhat@gmail.com

Offline nguyentannhat

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 283
  • Vật Liệu
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Năm 22, 2006, 11:53:47 PM »
5.1Chọn phát biểu đúng:
Đối với phản ứng một chiều, tốc độ phản ứng sẽ:
Không đổi theo thời gian
Giảm dần theo thời gian cho đến khi bằng một hằng số khác không
Tăng dần theo thời gian
Giảm dần theo thời gian cho đến khi bằng không.
5.2 Phản ứng thuậng nghịch là
Phản ứng có thể xãy ra theo chiều thuận hay theo chiều nghịch tuỳ điều kiện phản ứng.
Phản ứng xảy ra đồng thời theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện
Phản ứng tự xảy ra cho đến khi hết các chất phản ứng.
Câu a và câu b đều đúng
5.3 Chọn phát biểu đúng về hệ cân bằng:
Hệ cân bằng là hệ trong đó có tỉ lệ thành phần các chất không thay đổi khi ta thay đổI các điều kiện khác
Hệ cân bằng là hệ có nhiệt độ và áp suất ổn định.
Hệ cân bằng là hệ có nhiệt độ áp suất thành phần giống nhau ở mọi điểm của hệ và không thay đổi theo thời gian.
Không có phát biểu nào đúng
5.4 Kết luận nào dưới đây là đúng khi một phản ứng thuận nghịch có ∆G0 <0
Hằng số cân bằng của phản ứng lớn hơn 0
Hằng số cân bằng của phản ứng lớn hơn 1
Hằng số cân bằng của phản ứng nhỏ hơn 1
Hằng số cân bằng của phản ứng nhỏ hơn 0.
5.5 Cho phản ứng aA(l)   +  bB(k)          cC(k)   +   dD(l)  có hằng số cân bằng Kc. Chọn phát biểu đúng:
a)  , khi ∆G=0 thì ∆G0=-RTlnKc.
b) Hằng số cân bằng Kc tính bằng biểu biểu thức:
   
VớI CA,CB,CC,CD là nồng độ các chất tại lúc đang xét.
c) Phản ứng luôn có Kp=Kc(RT)∆n với  của tất cả các chất không phụ thuộc vào trạng thái tồn tại của chúng.
d) Cả ba phát biểu đều sai.
5.6 Cho một phản ứng thuận nghịch trong dung dịch lỏng A+ B    C + D . Hằng số cân bằng Kc ở điều kiện cho trước bẳng 200. Một hỗn hợp có nồng độ CA=CB=10-3M, CC=CD=0,01M. Trạng thái của hệ ở điều kiện này như sau:
Hệ đang dịch chuyển theo chiều thuận
Hệ đang dịch chuyển theo chiều nghịch
Hệ nằm ở trạng thái cân bằng.
Không thể dự đoán được trạng thái của phản ứng.
5.7 Cho phản ứng CO2(k)   +  H2(k)               CO(k) +  H2O (k). Khi phản ứng này đạt đến trạng thái cân bằng lượng tác chất là 0,4 mol CO2, 0,4 mol H2, 0,8 mol CO và 0,8 mol H2O trong bình kín có dung tích là 1 lít Kc của phản ứng trên có giá trị.
a) 8      b) 6      c)4      d) 2
5.8 Chọn phát biểu đúng: cho phản ứng A(dd)   +   B(dd)     C(dd)  +   D(dd). Nồng độ ban đầu của mỗi chất A,B,C,D là 1,5 mol/l. Sau khi cân bằng được thiết lập, nồng độ của C là 2mol/l. Hằng số cân bằng Kc của hệ này là:
a) Kc=1,5   b) Kc=2,0   c) Kc=0,25   d) Kc=4.
5.9 Phản ứng thuận nghịch sau có hằng số cân bằng Kp(1):
   2H2(k)  +   O2(k)      2H2O(k)   Kp(1)
      Phản ứng thuận nghịch sau co hằng số cân bằng Kp(2) :
   H2(k)   + 1/2O2(k)    H2O(k)      Kp(2)
      Mối liên hệ giữa Kp(1) và Kp(2) là như sau:
Kp(2)=1/2Kp(1)
Kp(2)=Kp(1)
Kp(2)=2Kp(1)
Kp(2)=
5.10 Phát biểu nào dưới đây là phù hợp với đặc điểm của hằng số cân bằng Kp của một phản ứng thuận nghịch
Kp tăng khi tăng nhiệt độ với phản ứng có ∆H0 <0
Kp tăng khi tăng nhiệt độ với phản ứng có ∆H0>0
Kp giảm khi tăng nhiệt độ với phản ứng có ∆H0>0
Kp không thay đổi theo nhiệt độ dù ∆H0 dương hay âm.
5.11 Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây:
1)   Việc thay đổi áp suất ngoài không làm thay đổi trạng thái cân bằng của phản ứng có tổng số mol chất khí của các sản phẩm bằng tổng số mol chất khí của các chất đầu.
2)   Khi tăng nhiệt độ, cân bằng của một phản ứng bất kì sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt
3)   Khi giảm áp suất, cân bằng của một phản ứng bất kì sẽ chuyển dịch theo chiều tăng số phân tử khí.
4)   Hệ đã đạt trạng thái cân bằng thì lượng các chất thêm vào không làm ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng.
a) 1,2 và 3   b) 1   c) 2 và 3   d) 1,3  và 4
5.12 Chọn ý đúng:
1)   Một hệ đang ở trạng thái cân bằng, nếu ta thay đổi một yếu tố(áp suất,nhiệt độ, nồng độ) thì cân bằng sẽ dịch theo chiều chống lại sự thay đổI đó.
2)   Khi tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng toả nhiệt; khi giảm nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng thu nhiệt.
3)   Hằng số cân bằng của một phản ứng là một đại lượng không đổi ở nhiệt độ xác định.
4)   Khi thêm một chất ( tác chất hay sản phẩm) vào hệ cân bằng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm lượng chất đó:
a) 1 và 3   b) 1,3 và 4   c) 1 và 4   d) 1 và 2
5.13 Chọn phát biểu đúng:
Phản ứng A(k)    B(k)   +   C(k)  ở 3000C có Kp =11,5, ở 5000C có Kp=33. Phản ứng trên là một quá trình:
a) Đoạn nhiệt      b) Thu nhiệt   c) Đẳng nhiệt      d) Tăng nhiệt
5.14 Cân bằng trong phản ứng H2(k)   +  Cl2(k)      2HCl(k)   sẽ dịch chuyển theo chiều nào nếu tăng áp suất của hệ phản ứng:
a) Thuận   b) Nghịch   c) Không dịch chuyển      d)Không thể dự đoán.
5.15 Chọn giải pháp hợp lí nhất:
Cho phản ứng:
   N2(k)  +  O2(k)     2NO(k)   ∆H>0
Để thu được nhiều NO ta có thể dùng các biện pháp:
a) Tăng áp suất và giảm nhiệt độ   b) Tăng nhiệt độ
c) Tăng áp suất và tăng nhiệt đố   d) Giảm áp suất.
5.16 Cho phản ứng:
   2SO2(k)   +  O2(k)   2SO3(k)  có ∆H <0
Để được nhiều SO3 hơn, ta nên chọn biện pháp nào trong 3 biện pháp sau:
1) Giảm nhiệt độ   2) Tăng áp suất      3) Thêm O2
a) Chỉ có biện pháp 1            b) Chỉ có 1 và 2      c) Cả 3 biện pháp   d) Chỉ có 1 và 3
5.17 Chọn ý đúng:
Tác động nào sẽ tăng hiệu suất phản ứng:
CaCO3(r)     CaO(r)  +  CO2(k)   ∆H >0
a) Giảm nhiệt độ   b) Tăng áp suất   c) Tăng nhiệt độ   d) Tăng nồng độ CO2
5.18 Cho các phản ứng:
(1)  N2(k)  +  O2(k)        2NO(k)   ∆H0>0   
(2)  N2(k)   +   3H2(k)       2NH3   ∆H0<0
(3) MgCO3(r )         MgO(r ) +  CO2(k)   ∆H0>0
Với phản ứng nào ta nên dùng nhiệt độ cao và áp suất thấp để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
a) Phản ứng (1)   b) Phản ứng (2)   c) Phản ứng (3)   d) Phản ứng (1) và (2)
5.19 Chọn trường hợp đúng:
Xét cân bằng:   2NO2(k)     N2O4(k)   ∆H0298=-14 kcal.
      (nâu)      ( không màu)
Trong bốn trường hợp dưới, màu nâu của NO2 sẽ đậm nhất khi:
a) Đun nóng đến 373K   b) Làm lạnh đến 273K   c) Tăng áp suất   d) Giữ ở 298K.
5.20 Chọn biện pháp đúng.
Phản ứng toả nhiệt dưới đây đã đạt trạng thái cân bằng:
   2A(k)  +  B(k) =   4D(k)
Để dịch chuyển cân bằng của phản ứng theo chiều hướng tạo thêm sản phẩm, một số biện pháp sau đây đã được sử dụng:
1) Tăng nhiệt độ   2) Thêm chất D   3) Giảm thể tích bình phản ứng
4) Giảm nhiệt độ   5) Thêm chất A   6) Tăng thể tích bình phản ứng.
a) 1, 3, 5   b) 4, 5, 6   c) 2,3      d) Giảm thể tích bình.
Nguyễn Tấn Nhật
mail: nguyentannhat@gmail.com

Offline nguyentannhat

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 283
  • Vật Liệu
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Năm 22, 2006, 11:54:51 PM »
6.1 Chọn đáp án đúng. Cho phản ứng: 2A(k) + B(k) →  C(k)
Biểu thức tốc độ phản ứng phải là:
V = k.CA2.CB.
V = k.CC
V = k.CAm.CBn, với m và n là những giá trị tìm được từ thực nghiệm.
V = k.CAm.CBn, với m và n là những giá trị tìm được từ phương trình phản ứng.
6.2 Chọn phát biểu đúng:
Phản ứng 2A +  B → 2C có biểu thức tốc độ phản ứng là v = k.CA2.CB, nên:
Phản ứng bậc 3.
Phản ứng trên là phản ứng phức tạp.
Bậc của phản ứng được tính trực tiếp bằng hệ số tỉ lượng của các chất tham gia phản ứng và bằng 3.
Câu a và c đúng.
6.3 Phản ứng 2A  +  2B   +  C →  D  +  E có các đặc điểm sau:
  không đổi,   tăng gấp đôi, vận tốc v không đổi.
  không đổi,  tăng gấp đôi, vận tốc v tăng gấp đôi.
  đều tăng gấp đôi, vận tốc v tăng gấp 8 lần.
Cả ba thí nghiệm trên đều ở cùng nhiệt độ.
Biểu thức của vận tốc v theo các nồng độ A, B, C là:
a) v = k.    b) v = k.    c) v = k.    d) v = k.
6.4 Cho phản ứng: CH3Br(dd)  +  OH-(dd)  →  CH3OH(dd)   +  Br-(dd). Biết rằng:
Tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần khi tăng   lên hai lần.
Tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần khi   tăng lên ba lần
Viết biểu thức tốc độ phản ứng:
a) v = k     b) v = k.    c) v = k.        d) v =k.
6.5 Một phản ứng A  +  2B  = C bậc 1 đốI vớI   và bậc 1 đốI vớI  , được thực hiện ở nhiệt độ không đổi.
Nếu   và   đều gấp đôi, vận tốc phản ứng tăng gấp 8 lần và phản ứng là phản ứng đơn giản.
Nếu   và   đều tăng gấp đôi, vận tốc phản ứng tăng lên gấp 4 lần và phản ứng này là phản ứng đơn giản.
Nếu   tăng gấp đôi,   tăng gấp ba, vận tốc phản ứng tăng lên gấp 6 lần và phản ứng này lf phản ứng phức tạp.
Nếu   và   đều tăng gấp ba, vận tốc phản ứng tăng lên gấp 6 lần và phản ứng này là phản ứng đơn giản.
6.6 Cho phản ứng 2NO (k)  +  O2(k)  =  2NO2(k)
Biểu thức thực nghiệm của vận tốc phản ứng là v = k. .
Có thể kết luận rằng:
1)   Phản ứng có bậc một đối với O2 và bậc hai đối với NO
2)   Bậc của phản ứng được tính trực tiếp từ các hệ số tỷ lượng của các tác chất.
3)   Phản ứng có bậc chung bằng 3.
4)   Vận tốc phản ứng trong biểu thức trên là vận tốc phản ứng trung bình.
Các kết luận đúng là:
a) 1, 2 và 3   b) 1, 3 và 4   c) 1 và 3   d) 1, 2, 3 và 4.
6.7 Chọn câu sai:
Hằng số tốc độ của phản ứng nA + mB  = AnBm
Phụ thuộc vào nồng độ CA và CB.
Có giá trị không đổi trong suốt quá trình phản ứng đẳng nhiệt.
Là tốc độ riêng của phản ứng khi CA = CB = 1 mol.
Biến đổi khi có mặt chất xúc tác.
6.8 Tốc độ phản ứng tăng khi tăng nồng độ là do:
Tang số va chạm của các tiểu phân phản ứng.
Tăng entropi của phản ứng
Giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng.
Tăng hằng số tốc độ của phản ứng.
6.9 Chọn phát biểu đúng:
Nguyên nhân chính làm cho tốc độ phản ứng tăng lên khi tăng nhiệt độ là:
Tần suất va chạm giữa các tiểu phân tăng.
Làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng.
Làm tăng entropi của hệ.
Làm tăng số va chạm có năng lượng lớn hơn năng lượng hoạt hoá.
6.10 Sự tăng nhiệt độ có tác động như thế nào đối với một phản ứng thuận nghịch:
Chỉ làm tăng vận tốc chiều thu nhiệt.
Chỉ làm tăng vận tốc chiều toả nhiệt.
Làm tăng vận tốc cả chiều thu và toả nhiệt, làm cho hệ mau đạt đến trạng thái cân bằng mới.
Tăng đồng đều vận tốc cả chiều thu và toả nhiệt nên cân bằng không thay đổi.
6.11 Chất xúc tác có ảnh hưởng như thế nào đến cân bằng hoá học:
Không ảnh hưởng đến cân bằng.
Làm cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng nghịch
Làm cân bằng dịch chuyển theo chiều phản ứng thuận.
Làm tăng hằng số cân bằng của phản ứng.
6.12 Chọn các đặc tính đúng của chất xúc tác.
Chất xúc tác làm cho tốc độ phản ứng tăng lên nhờ các đặc tính sau:
1)   Làm cho ∆G của phản ứng âm hơn.
2)   Làm tăng vận tốc phản ứng nhờ làm giảm năng lượng hoạt hoá.
3)   Làm tăng vận tốc của phản ứng nhờ làm tăng vận tốc chuyển động của các tiểu phân.
4)   Làm cho ∆G của phản ứng đổi dấu từ dương sang âm.
a) 1, 2 và 3   b) 1 và 2   c) 2 và 4   d) 2
6.13 Chọn ý sai:
Tốc độ phản ứng càng lớn khi:
Năng lượng hoạt hoá càng lớn
Entropi hoạt hoá càng lớn
Số va chạm có hiệu quả giữa các tiểu phân càng lớn.
Nhiệt độ càng cao.
6.14 Chọn câu đúng:
Tốc độ của phản ứng dị thể
Tăng lên khi tăng bề mặt tiếp xúc pha.
Của bất kì phản ứng nào cũng tăng lên khi khuấy trộn
Chỉ được quyết định bởi tương tác hoá học của bản thân chất phản ứng.
Phụ thuộc vào bề mặt tiếp xúc pha mà không phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng.
6.15 Chọn câu đúng. Tốc độ của phản ứng hoà tan kim loại rắn trong dung dịch axit sẽ:
1)   Giảm xuống khi giảm nhiệt độ phản ứng.
2)   Tăng lên khi tăng kích thước các hạt kim loại.
3)   Giảm xuống khi giảm áp suất phản ứng.
4)   Tăng lên khi tăng nồng độ axit.
a) 1, 2 và 4   b) 1 và 3   c) 1, 2 và 4   d) 1  và 4.
6.16 Chọn đáp án đúng và đầy đủ nhất:
Có một số phản ứng tuy có ∆G < 0 song trong thực tế phản ứng vẫn không xãy ra. Vậy có thể áp dụng những biện pháp nào trong các cách sau để phản ứng xảy ra:
1) Dùng xúc tác      2) Tăng nhiệt độ
3) Tăng nồn độ tác chất   4) Nghiền nhỏ các tác chất rắn.
a) 1 và 2   b) 1 và 3   c) 1, 2 và 4   d) 1, 2, 3 và 4.
6.17 Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.
Để tăng tốc độ của phản ứng dị pha có sự tham gia của chất rắn có thể dùng những biện pháp nào trong các biện pháp sau đây:
1)   Tăng nhiệt độ      
2)   Dùng xúc tác
3)   Tăng nồng độ các chất phản ứng      
4)   Giảm nồng độ sản phẩm phản ứng trên bề mặt chất phản ứng rắn
5)   Nghiêng nhỏ các chất phản ứng rắn
a) Tất cả các biện pháp trên      b) Các biện pháp1, 2, 3, 5.
c) Các biện pháp 1, 2, 3.      d) Các biện pháp 1, 2, 3, 4.
6.18 Phản ứng CO(k)  +  Cl2(k) →  COCl2 (k) là phản ứng đơn giản. Nếu nồng độ CO tăng từ 0,1M lên 0,4 M; nồng độ Cl2 tăng từ 0,3 M lên 0,9 M thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?
a) Tăng 3 lần      b) Tăng 4 lần      c) Tăng 7 lần      d) Tăng 12 lần.
6.19 Một phản ứng kết thúc sau 3 giờ ở 200C. Ở nhiệt độ nào phản ứng sẽ kết thúc sau 20 phút; biết hệ số nhiệt độ của phản ứng là 3.
a) Ở 300C    b) Ở 400C    c) Ở 500C   d) Ở 600C.
6.20 Ở 1000C, một phản ứng kết thúc sau 3 giờ. Hệ số nhiệt độ của phản ứng là 3. Khi tăng nhiệt độ phản ứng lên 1200C thì thờI gian phản ứng sẽ là:
a) 20 phút   b) 60 phút   c) 9 giờ   d) Đáp số khác
Nguyễn Tấn Nhật
mail: nguyentannhat@gmail.com

Offline nguyentannhat

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 283
  • Vật Liệu
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Năm 22, 2006, 11:59:01 PM »
7.1 Đương lượng của KMnO4 bằng :
a) M/1      b)M/3      c)M/5      d)Tuỳ thuộc vào phản ứng
7.2 Cho phản ứng:   Al2(SO4)3    +    4NaOH   =   2Na2SO4   +  2 2SO4
Đương lượng của Al2(SO4)3 và NaOH lần lượt bằng:
a) 342g, 40g   b) 171g, 40g   c) 57g, 20g   d) 114g, 40g.
7.3 Cho phản ứng MnO2  +   4HClđ,n  =   MnCl2  +   Cl2   +  2H2O.
Đương lượng gam của MnO2 và HCl lần lượt bằng: ( Cho biết phân tử gam và của HCl bằng 36,5 g)
a) 43,5g, 36,5g   b) 21,75g, 18,25g   c) 87g,    35,5g      d) 21,75g, 35,5g.
7.4 Chọn câu đúng. Độ tan của các chất trong nước là :
a) Số ml khí chất tan tối đa trong 100g nước ở điều kiện đã cho.
b) Số gam chất tan trong 100ml nước ở điều kiện đã cho
c) Số mol chất điện li rắn ít tan trong 1 lít nước ở điều kiện đã cho
d) Số gam chất tan trong 1000g nước ở điều kiện đã cho.
7.5 Chọn phát biểu đúng trong các chất sau:
a) Độ tan của đa số chất ít tan giảm khi nhiệt độ của dung dịch tăng.
b) Độ tan của chất ít tan chỉ phụ thuộc vào bản chất chất ít tan đó và nhiệt độ.
c) Độ tan chất ít tan sẽ tăng khi cho vào dung dịch ion cùng loại với 1 trong các ion của chất ít tan đó.
d) Không có phát biểu nào đúng.
7.6 Chọn phát biểu đúng :
1) Nồng độ phần trăm phân tử gam cho biết số phân khối lượng của chất tan hoặc của dung môi trong dung dịch.
2) Nồng độ đương lượng gam được biểu diễn bằng số mol chất tan trong 1 lit dung dịch
3) Đối với một dung dịch, nồng độ đương lượng gam của một chất có thể nhỏ hơn nồng độ phân tử gam của nó.
4) Nồng độ molan cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch.
5) Cần biết khối lượng riêng của dung dịch khi chuyển nồng độ phần trăm thành nồng độ phân tử gam hoặc nồng độ đương lượng gam.
6) Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của 1cm3 chất đó.
a) 1, 2, 5, 6      b) 1, 5, 6   c) 5, 6      d) 3, 5, 6 .
7.7 Chọn phát biểu đúng
Để pha chế 100 ml dung dịch H2SO4 10-4 N thì số ml dung dịch H2SO4 2.10-2N phải lấy là:
a) 0,5 ml   b) 1 ml      c) 2 ml      d) 0,25 ml
7.8 Chọn phát biểu đúng
a) Một chất lỏng sôi ở một nhiệt độ tại đó áp suất hơi bão hoà của chất lỏng bằng áp suất môi trường.
b) Khi hoà tan một chất A trong chất B, áp suất hơi bão hoà của B tăng.
c) Nước luôn luôn sôi ở 1000C
d) Nước muối sôi ở nhiệt độ thấp hơn nước nguyên chất.
7.9 Chọn phát biểu sai.
a) Ở cùng nhiệt độ T, áp suất hơi bão hoà của dung môi trong dung dịch nghịch biến với nồng độ chất tan .
b) Độ giảm tương đối áp suất hơi bão hoà của dung môi trong dung dịch bằng nồng độ phần mol của chất tan.
c) Nhiệt độ kết tinh của dung môi trong dung dịch nghịch biến với nồng độ mol của dung dịch .
d) Áp suất hơi bão hoà của một dung dịch loãng chứa một chất không điện li tỉ lệ thuận với nồng độ phần mol của chất tan.
7.10 Chọn câu đúng :
a) Độ giảm tương đối áp suất hơi bão hoà của dung môi trong dung dịch bằng phần mol của dung môi trong dung dịch.
b) Áp suất hơi trong dung dịch luôn nhỏ hơn áp suất hơi bão hoà của dung môi tinh khiết ở cùng giá trị nhiệt độ.
c) Áp suất hơi bão hoà của dung môi trong dung dịch tỉ lệ thuận với phần mol của dung môi trong dung dịch.
d) Áp suất hơi bão hoà của dung dịch loãng phân tử không phụ thuộc vào bản chất chất tan.
7.11 Khi áp suất không đổi, nồng độ dung dịch ( loãng có chất tan không bay hơi và không tạo dung dịch rắn với dung môi ) càng tăng thì :
a) Nhiệt độ sôi tăng         b) Nhiệt độ sôi giảm
c) Nhiệt độ đông đặc giảm      d) Các câu a và c đều đúng
7.12 Ở 250C, áp suất hơi bão hoà của nước trong dung dịch chứa 5g chất tan trong 100g nước ở nhiệt độ 250C. Cho biết ở nhiệt độ này nước tinh khiết có áp suất hơi bão hoà bằng 23,76 mmHg và khối lượng phân tử chất tan bằng 62,5g.
a) 23,4 mmHg      b) 0,34 mmHg      c) 22,6 mmHg      d) 19,0 mmHg
7.13 So sánh nhiệt độ sôi của các dung dịch CH3OH (t1) , CH3CHO (t2) và C2H5OH (t3) cùng chứa B gam chất tan trong 1000g nước có:
a) t3 > t2 > t1      b) t1 > t2 > t3      c) t2 > t1 > t3    d) Không đủ dữ kiện để tính.
7.14 Khả năng điện li thành dung dịch nước xảy ra ở các hợp chất xảy ra ở liên kết cộng hoá trị không cực (1), cộng hoá trị phân cực mạnh (2), ion (3), cộng hoá trị phân cực yếu (4) thay đổi theo chiều:
a) (1) < (2) < (3) < (4)         b) (1) > (2) > (3) > (4)
c) (1) < (2) < (4) < (3)         d) (1) < (4) < (2) < (3)
7.15 Chọn nhận xét chính xác. Độ điện li   của chất điện li
a) Tăng lên khi tăng nhiệt độ và giảm nồng độ dung dịch
b) Tăng lên khi giảm nhiệt độ và tăng nồng độ dung dịch
c) Là hằng số ở nhiệt độ xác định.
d) Là hằng số ở nồng độ xác định
7.16 Hoà tan 155 mg một bazơ hữu cơ đơn chức ( M = 31 ) vào 50 ml nước, dung dịch thu được có pH = 10. Tính độ phân li của bazơ này:
a) 5%      b) 0,1%   c) 1%      d) 0,5%
7.17 Chọn nhận xét chính xác.
Ở cùng điều kiện, dung dịch điện li so với dung dịch phân tử có:
a) Áp suất hơi bão hoà thấp hơn, nhiệt độ sôi cao hơn.
b) Áp suất hơi bão hoà cao hơn, nhiệt độ sôi cao hơn.
c) Nhiệt độ đông đặc cao hơn, áp suất hơi bão hoà cao hơn.
d) Áp suất hơi bão hoà thấp hơn, nhiệt độ đông đặc thấp hơn.
7.18 Trật tự sắp xếp nào của các dung dịch 0,01M của những chất cho dưới đây là phụ hợp với sự giảm dần áp suất thẩm thấu.
a) CaCl2  - NaCl – CH3COOH – C6H12O6   b) CH3COOH – NaCl – C6H12O6 – CaCl2
c) C6H12O6 – CH3COOH – NaCl – CaCl2   d) CaCl2 – CH3COOH – C6H12O6 – NaCl
7.19 Chọn các phát biểu đúng.
1) Theo thuyết proton, các hằng số điện li của axit, bazơ có cùng bản chất với hằng số thuỷ phân.
2) Độ tan và độ điện li có cùng bản chất.
3) Theo thuyết proton, độ điện li và độ thuỷ phân có cùng bản chất.
4) Các hằng số điện li của axit, bazơ tích số tan đều là hằng số cân bằng tuân theo định luật Gulberg – Waage
a) 3, 4      b) 1, 2, 4   c) 1, 3, 4   d) Tất cả đều đúng.
7.20 Số ion H+ có trong 1 lít dung dịch có pOH = 13 là:
a) 6,023.1010      b) 6,023.1022      c) 6,023.1023      d) 6,023.1013
7.21 pH của dung dịch nào sẽ hầu như không thay đổi khi pha loãng 2 lâng
a) dung dịch chứa NH4OH và NaOH      b) dung dịch chứa HCl và NaCl.
c) dung dịch chứa CH3COOH và HCl   d) dung dịch chứa NH4OH và NH4Cl
7.22 Cho 4 dung dịch sau:
1) CH3COOH  +   CH3COONa pha theo tỉ lệ mol 1:1
2) CH3COOH +  NaOH pha theo tỉ lệ mol 1:1
3) CH3COOH + NaOH pha theo tỉ lệ mol 2:1
4) HCl +  NH3 pha theo tỉ lệ 1:1
Trong 4 dung dịch kể trên, dung dịch nào có thể là dung dịch đệm?
a) 1   b) 1 và 3   c) 1, 3 và 4   d) cả 4 dung dịch trên
7.23 pH của dung dịch nào sẽ hầu như không thay đổi khi pha loãng 2 lần bằng nước:
1) CH3COONH4     2) HCl & NaCl     3) NH4Cl & NH3    4) CH3COONa & CH3COOH
a) 3      b) 1, 3 , 4   c) 2, 3, 4   d) 2, 3
7.24 Tính pH của dung dịch nước chứa NH4OH 0,3M và NH4Cl 0,1M ( Kb của NH4OH: 1,8.10-5)
a) 9,26      b) 4,74      c) 4,26      d) 9,73
7.25 pH của một dung dịch axit HA 0,15N đo được là 2,8. Tính pKa của axit này.
a) 4,78      b) 3,42      c) 4,58      d) 2,33
7.26 Tính pH của dung dịch trong hai trường hợp sau:
1) Rót 50ml dung dịch CH3COOH 0,1N vào 50ml dung dịch NaOH 0,1N
2) Rót 50ml dung dịch CH3COOH 0,15N vào 50ml dung dịch NaOH 0,1N
a) (1) 10,23; (2) 5,06      b) (1) 8,88; (2) 4,46     c) (1) 8,73 ; (2) 5,06       d) (1) 8,73; (2) 4,46
7.27 Sắp các dung dịch có cùng nồng độ mol của các chất sau đây theo thứ tự pH tăng dần: H2SO4, CH3COOH, HCl, Na2CO3.
a) H2SO4 < HCl < CH3COOH < Na2CO3   b) Na2CO3 < CH3COOH < HCl = H2SO4
c) H2SO4= HCl < CH3COOH < Na2CO3   d) Na2CO3 < CH3COOH < HCl < H2SO4
7.28 Trộn 50ml dung dịch Ca(NO3)2 10-4M với 50ml dung dịch SbF3 2.10-4M. Tính tích  . CaF2 có kết tủa hay không, biết tích số tan của CaF2 T=10-10,4
a) 10-10,74, không kết tủa   b) 10-9,84 , có kết tủa
c) 10-11,34, không kết tủa   d) 10-80, không kết tủa
7.29 Khi thêm ion NO3- vào dung dịch AgCl sẽ:
a) Làm tăng độ tan của AgCl      b) Không làm thay đổi độ tan của AgCl.
c) Làm giảm độ tan của AgCl   d) Cả 3 trường hợp trên đều có thể xãy ra.
7.30 Chọn đáp án đúng
Nhỏ từng giọt dung dịch (NH4)2SO4 0,1M vào 1 lít dung dịch chứa 0,0001 ion Ba2+ và ion Sr2+ thì:
a) Kết tủa xuất hiện trước       b) Kết tủa SrSO4 xuất hiện trước
c) Cả ba kết tủa xuất hiện đồng thời   d) Không tạo thành kết tủa.
Cho biết pT của BáO4 và SrSO4 lần lượt bằng 9,97 và 6,49
7.31 Trộn các dung dịch:
1) 100ml dung dịch AgNO3 10-4M với 100ml dung dịch HCl 10-5M
2) 100ml dung dịch AgNO3 10-4M với 100ml dung dịch NaCl 10-4M
3) 100ml dung dịch AgNO3 10-4M với 100ml dung dịch HCl 10-6M
Trong trường hợp nào có sự tạo thành kết tủa AgCl? Cho biết tích số tan của AgCl là T=10-9,6.
a) Chỉ có trường hợp (1)      b) Chỉ có trường hợp (2)
c) Các trương hợp (1) , (2)      d) Cả ba trường hợp
7.32 Cho 3 dung dịch nước BaCl2, Na2CO3, và NaCl và nước nguyên chất BaCO3 tan nhiều hơn cả trong
a) dd BaCl2      b) dd NaCl   c) dd Na2CO3      d) H2O
7.33 Chọn phát biểu đúng:
Người ta trộn các dung dịch axit và bazơ theo đúng tỉ lệ trung hoà. Đối với các cặp axit và bazơ nào dưới đây dung dịch thu được có môi trường trung tính hoặc coi như trung tính:
1. KOH + H2SO4   2. NaOH + CH3COOH   3. NH3 + CH3COOH
4. NH3 + HCl      5. NaOH + NaHCO3      6. Ba(OH)2 + HCl
a) 1, 3, 6      b) 1, 3, 5      c) 1, 6      d) 1, 3, 5, 6
7.34 Chọn phát biểu sai:
1) Axit mạnh và bazơ mạnh có thể cùng tồn tại trong một dung dịch.
2) Phản ứng trao đổi ion xảy ra khi tạo thành chất điện li hoặc chất ít tan
3) Hiệu ứng nhiệt của phản ứng trung hoà giữa axit mạnh và bazơ mạnh có thể khác nhau tuỳ thuộc loại axit và loại bazỏ sử dụng.
4) Phản ứng trao đổi ion thường xảy ra với tốc độ lớn.
a) 1      b) 3      c) 1, 3 và 4      d) 1và 3
7.35 Cho phản ứng trao đổi ion:
NH4Cl (dd)  +  Na2S (dd) + H2O    NH4OH (dd)  +  NaHS (dd)  +  NaCl (dd)
Hằng số cân bằng của phản ứng bằng:
a) 10-3,65      b) 10-22,13      c) 1022,13   d)103,65
7.36 Chọnnhận xét đúng :
Cho phản ứng : AgI (r)  +  NaCl (dd) = AgCl (r)  +  NaI (dd)
Phản ứng xảy ra hoàn toàn theo chiều thuận.
Phản ứng thuận nghịch vì  pư nằm tỷong khoảng -40kJ đến +40kJ
Có thể coi AgI thực tế không tan trong dung dịch NaCl vì tỷ lệ   khi cân bằng quá nhỏ.
Phản ứng chỉ xãy ra theo chiều nghịch
a) 1   b) 2      c) 3, 4      d) 4
7.37 Chọn đáp án đúng nhất. Độ tan chất điện li khó tan tronmg nước ở nhiệt độ nhất định tăng lên khi thêm ion lạ có thể là do:
1) Lực ion của dung dịch tăng lên làm giảm hệ số hoạt độ.
2) Ion lạ tạo kết tủa với một loại ion của chất điện li đó
3) Ion lạ tạo chất điện li với một loại ion của chất điện li đó.
a) 1         b) 2 & 3      c) 1 & 2      d) 1, 2 & 3.
7.38 Chọn câu sai. Độ thuỷ phân của một muối càng lớn khi:
a) Axit yếu tạo thành nó có hằng số điện li càng nhỏ
b) Dung dịch càng loại
c) Hằng số thuỷ phân càng nhỏ   
d) Bazơ tạo thành nó càng yếu.
7.39 Sự thuỷ phân không xảy ra đối với các muối tạo thành từ:
a) Axit yếu và bazơ mạnh      b) Axit mạnh và bazơ yếu
c) Axit yếu và bazơ yếu      d) Axit mạnh và bazơ mạnh
7.40 Chọn các câu sai:
1) Một chất ít tan sẽ kết tủa khi tích số nồng độ các ion của nó ( với số mũ bằng số nguyên tử trong công thức phân tử của nó ) bằng đúng tích số tan.
2) Có thể làm tan một chất rắn ít tan bằng cách đưa vào dung dịch một loại ion có thể tạo với ion đó một chất rắn ít tan hoặc ít điện li khác.
3) Đối với một hệ hở, nếu sản phẩm tạo thành ở thể khí thì khi đun nóng dung dịch, cân bằng của phản ứng sẽ chuyển dịch  theo chiều nghịch
4) Các bazơ có hằng số điện li nhỏ hơn 10-7 không thể tồn tại với một lượng đáng kể trong dung dịch có mặt axit mạnh.
5) Dung dịch nước của các muối tạo thành từ axit và bazơ mạnh tương tác với nhau luôn trung tính.
a) 1, 3, 5      b) 1, 3, 4      c) 1, 3, 4, 5      d) 3, 4
Nguyễn Tấn Nhật
mail: nguyentannhat@gmail.com

Offline member

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 321
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Sáu 26, 2006, 12:25:52 AM »
hay quá, buồn buồn ngồi check trắc nghiệm cũng hay, copy và paste công thức hình lên Paint, save lại gif cho nhẹ rồi ném lên imagehacks rồi chèn hình vào diễn đàn, nhanh gọn lắm, chịu khó tí.
bác nào soạn công phu quá  ;D

Offline Andy

 • Iridium
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 360
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Sáu 26, 2006, 02:11:51 AM »
Trả lời
1.1 1)   Các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z có số khối A khác nhau được gọi là các đồng vị.

1.2  Đồng vị chiếm cùng một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố.

1.3   Với mỗi nguyên tố, số lượng proton trong hạt nhân nguyên tử là cố định, song có thể khác nhau về số lượng nơtron, đó là hiện tượng đồng vị.

1.4 b)

1.5   Electron chỉ thu vào hay phát ra bức xạ khi chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác.

1.6   c)

1.7  Từ quỹ đạo 4 xuống quỹ đạo 1, bức xạ thuộc dãy Lyman

1.8   Chọn phát biểu sai:
1)   Các AO ở lớp n bao giờ cũng có năng lượng lớn hơn AO ở lớp n-1

1.9   Số lượng tử chính n có giá trị nguyên dương tối đa là 7.

1.10   Năng lượng của electron và hình dạng của orbital nguyên tử.

1.11  Tất cả đều đúng.

1.12   d)

1.13   n = 3, l = +3, ml = +1, ms = +1/2

1.14   c)

1.15   c)

1.16  a)

1.17   b)

1.18  Nguyên lý vững bền Pauli, nguyên lí ngoại trừ Pauli, quy tắc Hund và quy tắc Cleskovxki

1.19  n = 3, l = 2, ml = +2, ms = -1/2 (nếu đánh số từ trái wa)

1.20  a)

1.21   c)

1.22    a)

1.23 c)

1.24 a)

1.25 Cả ba ý trên đều đúng.

1.26 b)

1.27 b)

1.28 1s22s22p33s1

1.29 d)

1.30 c)

Truì một lần trả lời mà thế chắc chết  ;D
;) Hãy sống để gặp gỡ, để yêu thương và chiến thắng !!!

Offline nguyentannhat

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 283
  • Vật Liệu
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Sáu 26, 2006, 08:08:53 AM »
Do sử dụng bảng mã vnitime nên không thể post bài lên đây được. Các bạn download file word này để xem Chương 4
Nguyễn Tấn Nhật
mail: nguyentannhat@gmail.com

Offline mdlhvn

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 41
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Tám 01, 2006, 07:15:16 PM »
Không phải tất cả đều như thế, chỉ hầu hết thôi. Ví dụ đồng vị O18 ko phóng xạ, H2 ko phóng xạ.......Để biết thêm tình hình đồng vị của các nguyên tố bạn có thể tham khảo sách Hóa vô cơ tập 2,3 của tác giả Hoàng Nhâm.

Offline HiepKhachHanh

 • NGUOI XUA
 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 105
 • KHAM PHA : http://cuahien.com/trungnghia/Nhac%20Tr
  • DIEN DAN SV DHSPKT TP
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Mười 16, 2006, 06:57:49 PM »
-Các bác cho em hỏi những nguyên tử có cơ cấu điện tử dạng .....f ở điện tử cuối cùng (theo mức năng lượng ) thì ta sắp xếp nó vào nhóm nào ?dựa vào cách nào . Ví dụ như nguyên tử dạng ns2 (n-1)dx với x chạy từ 1 đến 6 thì số thứ tự nhóm bằng x+2 .
-và Pd(Z=46) : 1s2 2s2...........5s2 4d10 5p6 6s2 4f1 thế tại sao viết thu gọn lạ là [xe]5d1 6s2 ? mà ko là [xe]4f1 5p6 6s2 ?
-Hằng số Che của Li (Z=3) : 1s2 2s1 tính sao đấy các bác  ;D

Offline longraihoney

 • LONGRAIHONEY
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 208
 • Cùng longrai học Vô Cơ nhá
  • LONGRAIHONEY
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Mười 16, 2006, 08:38:25 PM »
cấu hình e mà có f ở trõng thì cứ chèn nó dzô nhóm IIIB là khỏi ai cãi mình hít à  ;D VÌ nó thuộc hai họ nằm tít dưới xa bản tuần hoàn cơ mà ... cái nhóm IIIB đóa có tới 14 nguyên tố đó ^ ^thân~ ;D
Vô cơ vô cơ vô cơ ...

Offline longraihoney

 • LONGRAIHONEY
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 208
 • Cùng longrai học Vô Cơ nhá
  • LONGRAIHONEY
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Mười Hai 28, 2006, 09:50:22 AM »
-Các bác cho em hỏi những nguyên tử có cơ cấu điện tử dạng .....f ở điện tử cuối cùng (theo mức năng lượng ) thì ta sắp xếp nó vào nhóm nào ?dựa vào cách nào . Ví dụ như nguyên tử dạng ns2 (n-1)dx với x chạy từ 1 đến 6 thì số thứ tự nhóm bằng x+2 .
-và Pd(Z=46) : 1s2 2s2...........5s2 4d10 5p6 6s2 4f1 thế tại sao viết thu gọn lạ là [xe]5d1 6s2 ? mà ko là [xe]4f1 5p6 6s2 ?
-Hằng số Che của Li (Z=3) : 1s2 2s1 tính sao đấy các bác  ;D


choài ạ ... Li thì cứ thoải mái thôi ... xét e ở 1s trước tính ra hèng số chắn là 0.3 rồi sau đó nhân hai lên sau đó đi wa 2s tính hằng số chắn là 0.85*2 lên  ;D rầu cộng lại
Vô cơ vô cơ vô cơ ...

Offline vietleo

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 28
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Ba 15, 2007, 09:51:33 PM »
bạn ơi tớ thấy câu trắc nghiệm 1.13 phương án trả lời bạn cho mình thấy khác phần lí thuyết trong cuốn hóa học đại cương của Đào Đình Thức(..số lượng tử phụ (l=n-1)
sao phần đáp án thì lại là (câu a)
1.13   Bộ bốn số lượng tử nào dưới đây có thể chấp nhận được:
n = 3, l = +3, ml = +1, ms = +1/2
n = 3, l = +1, ml = +2, ms = +1/2
n = 2, l = +1, ml = -1, ms = -1/2
n = 4, l = +3, ml = -4, ms = -1/2
đáp án: 1.13   n = 3, l = +3, ml = +1, ms = +1/2

Offline fowgy

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 444
Re: Một số vấn đề về hóa Đai Cương
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Ba 23, 2007, 05:11:47 PM »
bạn ơi tớ thấy câu trắc nghiệm 1.13 phương án trả lời bạn cho mình thấy khác phần lí thuyết trong cuốn hóa học đại cương của Đào Đình Thức(..số lượng tử phụ (l=n-1)
sao phần đáp án thì lại là (câu a)
1.13   Bộ bốn số lượng tử nào dưới đây có thể chấp nhận được:
n = 3, l = +3, ml = +1, ms = +1/2
n = 3, l = +1, ml = +2, ms = +1/2
n = 2, l = +1, ml = -1, ms = -1/2
n = 4, l = +3, ml = -4, ms = -1/2
đáp án: 1.13   n = 3, l = +3, ml = +1, ms = +1/2

Có thể là nhầm lẫn một chút thôi bạn ^^!
Đáp án đúng là : n = 2, l = +1, ml = -1, ms = -1/2
Each member of H2VN is a star. We're here to make a beautiful sky