Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Đề thi hoá  (Đọc 351266 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #345 vào lúc: Tháng Năm 26, 2008, 05:32:01 PM »
Câu 4 (4 điểm):

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một anken A, toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thu vào 295,2 gam dung dịch NaOH 20%. Sau thí nghiệm, nồng độ NaOH dư là 8,45%. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn

1/ Xác định công thức phân tử của A

2/ Hỗn hợp X gồm A và H2 có tỉ khối hơi của X đối với hidro là 6,2. Đun nóng X với Ni xúc tác đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp Y

a) a) Chứng minh rằng Y không làm mất màu dung dịch brom

b) b) Đốt cháy hoàn toàn Y được 25,2 gam H2O. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X ở điều kiện tiêu chuẩn.


Câu 4:

1.a) Gọi công thức của Anken (A) là: CnH2n (n >= 2)
PTHH:  CnH2n  +  3n/2 O2  - t*->  nCO2  +  nH2O   (1)
                0,2                                      0,2n          0,2n
              2NaOH  +  CO2  -->  Na2CO3  +  H2O         (2)
                 0,4n          0,2n
Theo đề,  mNaOH = 20.295,2/100 = 59,04 (g)
nNaOH = 59,04/40 = 1,476 (mol)
Từ (2) --> Số mol NaOH tham gia phản ứng với CO2
--> mNaOH = 0,4n.40 = 16n (gam)
Theo đề bài, ta có:
(59,04 – 16n) / (295,2 + 0,2n.44 + 0,2n.18).100 = 8,45
Giải ra ta được: n = 2
Vậy CTPT của A là C2H4
 
2.a) Chứng minh Y không làm mất màu dd brom:
Xét 1 mol hỗn hợp khí X (C2H4 và H2)
Ta có : M trung bình = [28x + 2.(1 – x)]/1 = 12,4
--> x = 0,4
Vậy nC2H4 = 0,4 mol
        nH2 = 0,6 mol
C2H4 + H2 – N2,t*--> C2H6
Sau phản ứng (1) thì H2 còn dư --> Y (C2H6, H2 dư) không làm mất màu dd nước brom
b) Tính VC2H4 và VH2
Gọi a là số mol C2H4
       b là số mol H2
C2H4 +  H2 – N2,t*--> C2H6
   a           a                        a
C2H6  +  7/2 O2 –t*->  2CO2  + 3H2O
   a                                                   3a
2H2    +  O2   -t*-->  2H2O
(b –a)                         (b – a)
Theo đề, ta có hệ phương trình:
Mx = (28a + 2b)/(a + b) = 12,4
3a + b – a = 25,2/18 = 1,4
Giải hệ phương trình trên ta được: a = 0,4; b = 0,6
VC2H4 = 0,4.22,4 = 8,96 (lít)
VH2 = 0,6.22,4 = 13,44 (lít)

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Đề thi hoá
« Trả lời #345 vào lúc: Tháng Năm 26, 2008, 05:32:01 PM »

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #346 vào lúc: Tháng Năm 26, 2008, 09:28:15 PM »

Câu 2 (4 điểm):

1/ Từ glucozơ và các chất vô cơ cần thiết, viết các phương trình phản ứng để điều chế: Etyl axetat, poli etilen (PE)

2/ Cho 10,1gam dung dịch rượu etylic trong nước tác dụng với Natri dư thu được 2,8 lít khí (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định độ rượu, biết rằng khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml

3/ Hỗn hợp khí X gồm anken A,  và  . Đun nóng 1,3 lít hỗn hợp X với Ni xúc tác thu được sản phẩm là một hy dro cacbon no duy nhất có thể tích là 0,5lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Xác định công thức phân tử của A và thể tích các chất trong hỗn hợp X


Câu II:
1. Đã có câu trả lời rồi !
2. Xác dịnh độ rượu:
PTHH: C2H5OH + Na ---> C2H5Ona + 1/2H2   (1)
                  a                                                 a/2
              H2O + Na ---> NaOH + 1/2H2                (2)
                b                                       b/2
Ta có: nH2 = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)
Ta có hệ phương trình:
a/2 + b/2 = 0,125
46a + 18b = 10,1
---> a = 0,2;   b = 0,05
Khối lượng rượu etylic nguyên chất: 0,2.46 = 9,2 (g)
VC2H5OH = 9,2/0,8 = 11,5 (ml)
Khối lượng của nước: 0,05.18 = 0,9 (g)
Thể tích của H2O: VH2O = 0,9/1 = 0,9 (ml)
Thể tích của dd rượu etylic: 11,5 + 0,9 = 12,4 (ml)
Vậy độ rượu = 11,5/12,4.100 = 92,7*

3. Gọi công thức của anken (A) trong X là: CnH2n (n >= 2)
Gọi a, b, c lần lượt là thể tích của CnH2n, C2H2 và H2 trong hỗn hợp (X)
Theo đề: a + b + c = 1,3      (*)
PTHH:  CnH2n  +  H2  --Ni,t*->  CnH2n+2     (1)
                 C2H2  +  2H2  --Ni,t*->  C2H6       (2)
Sau phản ứng (1), (2) ta thu được duy nhất 1 hyđrocacbon no --> hợp chất ankan tạo thành sau khi hyđro hóa anken cũng chứa 2 cacbon trong hợp chất --> CTPT anken ban đầu : C2H4 (n = 2)
Từ (1) và (2) --> a + b = 0,5                 (**)
Giải (*) và (**) --> c = 0,8  --->  a = b = 0,25   

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #347 vào lúc: Tháng Năm 26, 2008, 10:18:23 PM »
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN (TỈNH HÀ NAM)
MÔN: HÓA HỌC
(Năm học 2001 – 2002, thời gian làm bài: 150 phút)


Câu 1: (2 điểm)

1. Giải thích các hiện tượng sau, viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra:
a. Nước clo có màu vàng, để lâu trong không khí lại mất màu.
b. Trên bế mặt nước vôi trong để lâu trong không khí thường có một lớp “váng”.

2. Dẫn luống khí hyđro (dư) đi qua các ống lần lượt chứa các chất rắn dạng bột là: CaO, CuO, Al2O3, Fe2O3 và Na2O, các ống đó đều được đốt nóng và mắc nối tiếp bằng các ống dẫn khí. Sau đó lấy các sản phẩm còn lại trong mỗi ống chia làm 2 phần.
a. Phần 1 lấn lượt cho tác dụng với khí CO2.
b. Phần 2 lấn lượt cho tác dụng với dd AgNO3.
Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Câu 2: (1,5 điểm)

Trộn lẫn dd (A) chứa NaOH với dd (B) chứa Ba(OH)2 đều chưa biết nồng độ theo những thể tích bằng nhau (tỉ lệ 1: 1) thu được dd (C). Lấy 100ml dd (C) đem trung hòa bằng dd H2SO4 2M thì vừa hết 14ml và thu được 2,33g kết tủa.
a. Xác định nồng độ mol của các dd (A) và (B)
b. Cần thêm bao nhiêu ml dd (B) vào 10ml dd (A) cho ở trên để trung hòa vừa đủ 7,6ml dd HCl  2M ?

Câu 3: (1,5 điểm)

A và B là hai đơn chất và đều là chất rắn ở nhiệt độ thường. Số mol của A trong 12g đơn chất A nhiều hơn 0,25 mol so với số mol của B trong 8g đơn chất B. Biết khối lượng mol nguyên tử của A nhỏ hơn khối lượng mol nguyên tử của B là 8g.
a. Xác định tên 2 nguyên tố A và B ?
b. Trộn hết A và B theo những khối lượng đã cho ở trên rồi nung ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí cho đến khi phản ứng xảy ra hòan tòan. Tìm khối lượng hợp chất tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 100%

Câu 4: (2 điểm)

Hòa tan 0,71g hỗn hợp bột 3 kim lọai là đồng, nhôm và magie trong dd HCl dư thu được khí A, dd B và chất rắn C.
Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư thu được kết tủa D, lọc lấy kết tủa D rối nung D ở nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi thì thu được 0,2g chất rắn. Đốt cháy hết chất rắn C trong không khí thì được 0,4g chất rắn màu đen.
Tính % vế khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp ban đầu. (Biết rằng nhôm hiđroxit ta được trong dd kiềm)

Câu 5: (3 điểm)

Đốt cháy hòan tòan 1,008 lít (ở đktc)hỗn hợp khí A gồm metan, etilen và axetilen rồi dẫn tòan bộ sản phẩm thu được qua dd nước vôi trong dư thì thu được 6,5g kết tủa. Mặt khác cho 2,85g cũng hỗn hợp A ở trên lội qua nước brom dư thì chỉ có 12g brom tham gia phản ứng.   
Xác định % theo thể tích và theo khối lượng các khí có trong hỗn hợp A ? 

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #348 vào lúc: Tháng Năm 27, 2008, 01:11:29 PM »
4/a/ Đầu tiên dùng quì tí thử các dd:
- DD CH3COOH làm quì tím hoá đỏ
Cho Na vào các dung dịch:
- DD C2H5OH tạo khí không màu
Cho dd AgNO3/NH3, H2SO4 vào các ống nghiệm còn lại, đun nhẹ:
- DD glucozo tạo kết tủa bạc
- Benzen không có hiện tượng gì hết
 
Không thể làm như vậy được. Sai rối nhá !!! (Cho Na vào không thể nhận được C2H5OH vì ở dd glucozơ cũng có hiện tượng sủi bọt khí vậy. Để nhận ra CH3COOH nên tránh dùng quỳ tím vì có khi xảy ra trường hợp là một số chất khác cũng làm quỳ tím hóa đỏ, xét ở trường hợp này là C2H5OH, trong thí nghiệm cũng chưa chắc sẽ lấy được rượu 100* khỏang 98* là cùng, nên có thể làm quỳ tím đổi màu làm cho ta khó nhận biết chất rõ ràng, vì vậy nếu nhận biết CH3COOH nên dùng kim lọai như Mg, Zn,.muối cacbonat,…
Câu trả lới đúng là:
Đầu tiên trích một ít mỗi chất cho vào tứng ống nghiệm riêng biệt để thử. Cho Zn vào tác dụng với từng chất.
- Trường hợp xuất hiện  sủi bọt khí là CH3COOH
Sau đó cho dd AgNO3/NH3 vào tác dụng với các chất còn lại
- Trường hợp xuất hiện lớp bạc óng ánh bám trên thành ống nghiệm là dd glucozơ
Tiếp tục cho Na vào các chất còn lại
- Trường hợp xuất hiện sủi bọt khí là C2H5OH
- Trường hợp không hiện tượng là C6H6
(tự viết PTHH minh họa)


Câu II: (3 điểm)
1. Hãy tìm các chất (A), (B), (C), để có thể thực hiện dãy biến hóa sau:
Cl2  ---> (A) ---> (B) ---> (C) ---> (A) ---> AgCl
2. Chỉ với 4 chất sau: Na, NaOH, NaCl, NaNO3
Hãy sắp xếp các chất có quan hệ với nhau để tạo thành 2 dãy biến hóa có trật tự khác nhau.   Câu II:
   1. Cl2 --> BaCl2 --> CuCl2 --> AlCl3.
   2. - Na--> NaCl --> NaNO3 --> NaOH
      - Na --> NaNO3 --> NaCl --> NaOH
  
  

Hai chuỗi biến hóa trên chị Sò đã làm sao thực hiện được nhỉ ?
Thứ nhất là từ NaNO3 --> NaOH (không thể được)
Thứ hai là từ Na --> NaNO3 (phức tạp, phản ứng này hơi đặc biệt, không nên chọn)
Hai chuỗi biến hóa đúng là:
Na --> NaOH --> NaCl --> NaNO3
Na --> NaCl --> NaOH --> NaNO3

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #349 vào lúc: Tháng Năm 27, 2008, 01:14:13 PM »
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN
NĂM HỌC 1999 – 2000, KHÓA NGÀY 12/7/1999
MÔN THI: HÓA HỌC, Thời gian làm bài: 150 phút


Câu 1: (3 điểm)

1. Cho bột sắt vào dd AgNO3 (dư). Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Cho dd muối Ca(HCO3)2 lần lượt vào dd các chất sau: KOH, HNO3, Na2CO3, BaCl2.
Phản ứng nào xảy ra, không xảy ra, vì sao? Viết các PTHH.

Câu 2: (3 điểm)

1. Từ Fe3O4, viết các phương trình phản ứng điều chế Fe trong phòng thí nghiệm. (Các hóa chất cần thiết coi như có đủ)
2. Viết các phương trình phản ứng để thực hiện các biến hóa sau:
CH3COONa --+ NaOH,t*, vôi--> (A) –t*,làm lạnh nhanh--> (B) -- + HCl --> (C) –xt,t*,P--> P.V.C

Câu 3: (3 điểm)

Thế nào là phản ứng oxi hóa - khử ?
Viết các phương trình phản ứng để minh họa cho các phương trình sau:
-   Các phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy có thể là phản ứng oxi hóa khử, cũng có thể không ?
-   Phản ứng thế luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử

Câu 4: (5 điểm)

1. Cho 3 gói bột chứa riêng biệt từng chất: glucozơ, saccarozơ, tinh bột. Chỉ dúng nước và Cu(OH)2, hãy trình bày cách phân biệt từng chất. Viết phương trình hóa học.
2. Hỗn hợp các khí gồm: N2, CO2, CO và hơi nước. Hãy trình bày cách tách N2, CO2 riêng lẽ ra khỏi hỗn hợp. Viết các PTHH.

Câu 5: (6 điểm)

1. Hòa tan hòan tòan 4,8g kim lọai (R) trong H2SO4 đặc, đun nóng nhẹ thí thu được dd (X) và 1,68 lít khí SO2 (ở đktc). Xác định tên kim lọai
2. Đốt cháy hòan tòan 11,2 lít hỗn hợp metan và etilen (ở đktc) và sản phẩmkhí thu được cho qua dd NaOH tạo thành 250ml sô đa (NaHCO3) 2,4M. Xác định thành phần % theo thể tích hỗn hợp.   

Offline Voi Còi

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 656
 • Albert Einstein
  • http://www.h2vn.com
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #350 vào lúc: Tháng Năm 27, 2008, 01:50:05 PM »
     Câu 4: (5 điểm)
     1. Cho 3 gói bột chứa riêng biệt từng chất: glucozơ, saccarozơ, tinh bột. Chỉ dúng nước và Cu(OH)2, hãy trình bày cách phân biệt từng chất. Viết phương trình hóa học.
     2. Hỗn hợp các khí gồm: N2, CO2, CO và hơi nước. Hãy trình bày cách tách N2, CO2 riêng lẽ ra khỏi hỗn hợp. Viết các PTHH.

     TL: 1. Hòa tan bột vào nc, đun lên. Thấy mẫu nào đục là tinh bột. 2 mẫu còn lại thì cho Cu(OH)2 vào, xem mẫu nào cho kết tủa màu đỏ gạch là glucozơ. Mẫu k có là saccarozơ.
     Cu(OH)2 + 2C6H12O6 --> (C6H11O6)2Cu + 2H2O.
   
     2. Cho từng cái đi qua Ca(OH)2. Cái nào có kết tủa trắng là Co2 (đem đi lọc kết tủa ra). Sau đấy, cho những cái còn lại vào NaOH, với áp suất cao. Hơi nc sẽ bị hấp thu, CO sẽ tan vào NaOH nên dư lại N2.
      CO + NaOH --> HCOONa

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #351 vào lúc: Tháng Năm 27, 2008, 10:06:29 PM »
     Câu 4: (5 điểm)
          2. Hỗn hợp các khí gồm: N2, CO2, CO và hơi nước. Hãy trình bày cách tách N2, CO2 riêng lẽ ra khỏi hỗn hợp. Viết các PTHH.

          2. Cho từng cái đi qua Ca(OH)2. Cái nào có kết tủa trắng là Co2 (đem đi lọc kết tủa ra). Sau đấy, cho những cái còn lại vào NaOH, với áp suất cao. Hơi nc sẽ bị hấp thu, CO sẽ tan vào NaOH nên dư lại N2.
      CO + NaOH --> HCOONa[/b][/size]

Cách 2:
Cho hỗn hợp khí qua bột CuO dư nung nóng thu được sản phẩm là CO2, H2O, N2. Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng đ Ca(OH)2 dư. Khí CO2 bị giữ lại, thoát ra ngoài là khí N2 và hơi nước. Lọc kết tủa, đem nung ta thu được khí CO2. Sau đó dùng H2SO4 làm khô 2 khí N2 và CO2.
CuO + CO --t*--> Cu + CO2
Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O
CaCO3 --t*--> CaO + CO2

Offline ChemistryQueen

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 185
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #352 vào lúc: Tháng Năm 27, 2008, 10:08:54 PM »
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG
Khóa ngày 12/7/2002
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút


Câu I:

1. a) Chất nào tốn tại nhiều nhất trong quả địa cầu dưới dạng rắn, lỏng, khí ?
    b) Nguyên tố hóa học nào có ảnh hưởng đến sự di chuyển của oxi trong cơ thể ?
    c) Nguyên tố hóa học nào là thành phần cơ bản của hợp chất hữu cơ ?
    d) Nguyên tố hóa học nào chiếm tỉ lệ cao nhất trong không khí ?
    e) Các thuốc trừ sâu thường được điều chế từ hợp chất nào ?
2. Hằng ngày con người, lòai vật và hiện tượng đốt cháy nhiên liệu,… đều tiêu thụ O2 và thải ra khí CO2. Vậy liệu lượng O2 trên trái đất có hết hay không ? Giải thích ? Để bảo tòan lượng O2, chúng ta phải làm gì ?
3. Vì sao khi sử dụng bình chữa cháy lại dập tắt được lửa ? Giải thích ?

Câu II:

1. Có 3 sợi dây kim lọai: sắt, đồng và nhôm với khối lượng bằng nhau. Hỏi sợi dây kim lọai nào chứa số nguyên tử nhiều nhất ? Và nhiều hơn bao nhiêu lần so với mỗi dây còn lại ?
2. Hai chất (A) và (B) có cùng CTPT là C2H6O.
- Viết CTCT của (A), (B). Biết rằng (A) tan nhiều trong nước, tác dụng với natri; (B) không phản ứng với natri.
- Dựa vào cấu tạo để giải thích tại sao (B) không phản ứng với natri ?
3. Phân biệt phản ứng thủy phân chất béo với phản ứng xà phòng hóa chất béo. Viết phương trình phản ứng để minh họa.

Câu III:

1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
(A) --+O2--> (B) --+NaOH--> (C)  --+NaOH--> (D) --+HCl--> (B)--+O2,xt--> (E) --+H2O--> (F)--+Cu--> (B)
Hãy cho biết các chất (A), (B), (C), (D), (E), (F) là những chất nào. Biết rằng (A) là một phi kim rắn, màu vàng tươi, cháy với ngọn lửa màu lam nhạt; (B), (C), (D), (E), (F) đều là những hợp chất của (A), trong đó (E) và (B) cùng lọai chất
2. Từ đá vôi, than đá và các hóa chất cấn thiết khác, hãy viết các phương trình phản ứng để điều chế:
a) Polivinylclorua
b) Thuốc trừ sâu 666.
c) Etyl axetat.
d) Cao su buna (C4H6)n

Câu IV:

1. Có 4 hóa chất rắn được chứa riêng biệt: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4. Nếu chỉ được dùng thêm dd HCl thì nhận biết được chất nào ? Viết các phương trình phản ứng (nếu có)
2. Bằng cách nào để có thể làm sạch nhôm oxit có lẫn tạp chất sắt (III) oxit và silic đioxit. Hãy trình bày cách làm đó bằng sơ đồ phản ứng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu V:

1. Trộn 200ml dd HNO3 (dd X) với 300ml dd HNO3 (dd Y) ta được dd Z. Cho dd Z tác dụng với 14g CaCO3 thì phản ứng vừa đủ.
a) Tính nồng độ mol/lít (Cm) của dd Z.
b) dd X được pha từ dd Y, bằng cách pha thêm nước vào dd Y theo tỉ lệ:
VH2O : VY = 3 : 1
Tính nồng độ mol/lít (Cm) của dd X và dd Y
2. Cho CuO vào 32g dd CH3COOH chưa rõ nồng độ thì tạo thành dd màu xanh không có tính axit. Nhúng vào dd thu được trên một thanh sắt, đến khi dd mất màu hòan tòan, lấy thanh sắt ra đem cân lại thấy khối lượng tăng lên 1,6g
Tòan bộ lượng đồng hình thành bám trên bề mặt thanh sắt.
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính lượng đồng hình thành sau phản ứng ?
c) Xác định nồng độ % dd axit đem phản ứng 

Offline Voi Còi

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 656
 • Albert Einstein
  • http://www.h2vn.com
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #353 vào lúc: Tháng Năm 27, 2008, 10:26:09 PM »
    câu 5:
   1. Hòa tan hòan tòan 4,8g kim lọai (R) trong H2SO4 đặc, đun nóng nhẹ thí thu được dd (X) và 1,68 lít khí SO2 (ở đktc). Xác định tên kim lọai
   TL: dùng bảo toàn electron
        R -> R+n    + n electoron
        S+6   + 2e    -> S+4
        sô mol S+4 =0.075
        số mol KL = 0.075 x2 : n
    => klg riêng kl = 4.8 0.075x2: n) = 32x  n
       cho n= 1, 2 ,3. Mình chọn trường hợp n=2 thì có đc là 32x2 = 64 => Cu

Offline Voi Còi

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 656
 • Albert Einstein
  • http://www.h2vn.com
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #354 vào lúc: Tháng Năm 27, 2008, 10:33:17 PM »
   
      Câu III:
      1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
(A) --+O2--> (B) --+NaOH--> (C)  --+NaOH--> (D) --+HCl--> (B)--+O2,xt--> (E) --+H2O--> (F)--+Cu--> (B)
Hãy cho biết các chất (A), (B), (C), (D), (E), (F) là những chất nào. Biết rằng (A) là một phi kim rắn, màu vàng tươi, cháy với ngọn lửa màu lam nhạt; (B), (C), (D), (E), (F) đều là những hợp chất của (A), trong đó (E) và (B) cùng lọai chất

      TL: A: lưu huỳnh
          B: SO2
          C: NaHSO3
          D: NaSO3
          E: SO3
          F: H2SO4.nSO3
 [ thoy, đi ngủ. bb anh Tăng  :P]


   Oày, câu 4 tớ làm sai. đợi sửa lại rùi post sau, sorry
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 28, 2008, 10:41:27 AM gửi bởi Sò »

Offline thantang.pro9999

 • thantang.pro9999
 • Administrator
 • Gold Member H2VN
 • ******
 • Bài viết: 2156
 • Hidden beauty
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #355 vào lúc: Tháng Năm 27, 2008, 10:40:54 PM »
Câu II:
1. Có 3 sợi dây kim lọai: sắt, đồng và nhôm với khối lượng bằng nhau. Hỏi sợi dây kim lọai nào chứa số nguyên tử nhiều nhất ? Và nhiều hơn bao nhiêu lần so với mỗi dây còn lại ?
2. Hai chất (A) và (B) có cùng CTPT là C2H6O.
- Viết CTCT của (A), (B). Biết rằng (A) tan nhiều trong nước, tác dụng với natri; (B) không phản ứng với natri.
- Dựa vào cấu tạo để giải thích tại sao (B) không phản ứng với natri ?
3. Phân biệt phản ứng thủy phân chất béo với phản ứng xà phòng hóa chất béo. Viết phương trình phản ứng để minh họa.
Hướng dẫn:
1. Với cùng một khối lượng, chất nào có khối lượng mol nhỏ nhất thì có số nguyên tử lớn nhất theo một tỷ lệ nghịch.
2. A là rượu etylic C2H5OH và B là dimetyl ete CH3OCH3.
B không phản ứng với Na do B không có nhóm -OH.
3. Chất béo có thể bị thủy phân dưới xúc tác axit hay kiềm. Với axit phản ứng thủy phân là thuận nghịch, với kiềm phản ứng một chiều và gọi là phản ứng xà phòng hóa.
<a href="http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.clocklink.com/clocks/5003p-red.swf?TimeZone=JOG&amp;Place=thantang.pro9999&amp;DateFormat=dd+/+mm+/+yyyy+DDD&amp;TimeFormat=HH:mm:ss&amp;</a>
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...

Offline Voi Còi

 • Global Moderator
 • Gold Member H2VN
 • *****
 • Bài viết: 656
 • Albert Einstein
  • http://www.h2vn.com
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #356 vào lúc: Tháng Năm 28, 2008, 11:06:05 AM »
    Câu IV:
    1. Có 4 hóa chất rắn được chứa riêng biệt: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4. Nếu chỉ được dùng thêm dd HCl thì nhận biết được chất nào ? Viết các phương trình phản ứng (nếu có)
    - Cho hòa 4 chất vào HCl luôn.
    + BaSO4 k tan, đóng thành cục.
    + BaCO3 tan, có khí bay lên, k màu.
    + Na2CO3 cũng tan, có khí k màu bay bay. ;)
    + NaCl hòa vô nc thành dd rùi cho hòa voi HCl luôn. Nó tan, k có khí.

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #357 vào lúc: Tháng Năm 28, 2008, 02:20:58 PM »
Câu 5: (6 điểm)

1. Hòa tan hòan tòan 4,8g kim lọai (R) trong H2SO4 đặc, đun nóng nhẹ thí thu được dd (X) và 1,68 lít khí SO2 (ở đktc). Xác định tên kim lọai
2. Đốt cháy hòan tòan 11,2 lít hỗn hợp metan và etilen (ở đktc) và sản phẩmkhí thu được cho qua dd NaOH tạo thành 250ml sô đa (NaHCO3) 2,4M. Xác định thành phần % theo thể tích hỗn hợp.   [/b]
1. 2R + 2xH2SO4 -> R2(SO4)x + xSO2 + 2xH2O
   4,8g                                 0,075mol
nSO2=1,68/22,4=0,057 mol
từ pt => 4,8x = 0,075.2R <=> R = 32x
x=2 thì R=64 => R là Cu

2. CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
       a                    a
   C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O
       b                    2b
   CO2 + NaOH -> NaHCO3
      0,6       0,6
Đặt nCH4=a mol, nC2H4=b mol
ta có hệt pt
a + b = 0,5 và a + 2b = 0,6
Giải hệ => a và b => %. Xong  ;D ;D
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #358 vào lúc: Tháng Năm 28, 2008, 02:56:32 PM »
Câu I:

1. a) Chất nào tốn tại nhiều nhất trong quả địa cầu dưới dạng rắn, lỏng, khí ?
    b) Nguyên tố hóa học nào có ảnh hưởng đến sự di chuyển của oxi trong cơ thể ?
    c) Nguyên tố hóa học nào là thành phần cơ bản của hợp chất hữu cơ ?
    d) Nguyên tố hóa học nào chiếm tỉ lệ cao nhất trong không khí ?
    e) Các thuốc trừ sâu thường được điều chế từ hợp chất nào ?

a) bí :(
b) Fe (nằm trong nhóm heme của ptử hemoglobin)
c) Cacbon (đoán thế chứ hok chắc)
d) Nito
e) C6H6Cl6
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...

Offline tutram1992

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 403
Re: Đề thi hoá
« Trả lời #359 vào lúc: Tháng Năm 28, 2008, 04:16:39 PM »
Câu V:

1. Trộn 200ml dd HNO3 (dd X) với 300ml dd HNO3 (dd Y) ta được dd Z. Cho dd Z tác dụng với 14g CaCO3 thì phản ứng vừa đủ.
a) Tính nồng độ mol/lít (Cm) của dd Z.
b) dd X được pha từ dd Y, bằng cách pha thêm nước vào dd Y theo tỉ lệ:
VH2O : VY = 3 : 1
Tính nồng độ mol/lít (Cm) của dd X và dd Y
2. Cho CuO vào 32g dd CH3COOH chưa rõ nồng độ thì tạo thành dd màu xanh không có tính axit. Nhúng vào dd thu được trên một thanh sắt, đến khi dd mất màu hòan tòan, lấy thanh sắt ra đem cân lại thấy khối lượng tăng lên 1,6g
Tòan bộ lượng đồng hình thành bám trên bề mặt thanh sắt.
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính lượng đồng hình thành sau phản ứng ?
c) Xác định nồng độ % dd axit đem phản ứng  [/b]
1.
2HNO3 + CaCO3 -> Ca(NO3)2 + H2O + CO2
0,28          0,14
nCaCO3=0,14 mol
a) CmHNO3 (dd Z)=0,28/0,5=0,56
b)gọi Cm ddX= x M, Cm ddY= y M
khi pha trộn dd X từ dd Y, theo quy tắc đg chéo ta có
dd Y  y M                    x
                    x M
H2O   0 M                    y-x
theo đề bài ta có x/(y-x)=1/3 => y = 4x (1)
Khi pha trộn dd Z, theo quy tắc đg chéo
200ml ddX  x M                 y-0,56
                        0,56M   
300ml ddY  y M                 0,56-x
=> (y-0,56)/(0,56-x)=2/3 (2)
Giải 1 và 2 => x=0,2 và y=0,8

2.
a)
CuO + 2CH3COOH -> (CH3COO)2Cu + H2O
               0,4            0,2
(CH3COO)2Cu + Fe -> (CH3COO)2Fe + Cu
     0,2             0,2                   0,2
b) 1 mol Fe pứ -> Klg tăng 8g
   ? __________-> Klg tăng 1,6g
=> nFe pứ = 0,2 mol
 mCu hình thành = 12,8g
c)C%CH3COOH= 0,4.60.100/32=75%
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 28, 2008, 04:19:13 PM gửi bởi tutram1992 »
Tình yêu bền lâu là tình yêu dành cho tất cả ...
Hạnh phúc tròn đầy là hạnh phúc trải khắp muôn nơi ...