Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)  (Đọc 536700 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Offline chemter

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 352
Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« vào lúc: Tháng Năm 15, 2006, 11:33:20 PM »
     MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT
Câu 1 :
         Đặc điểm hay đặc tính nào sau đây giúp ta thấy được cấu tạo hoá học là yếu tố quyết định tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ?
A.   Sự phân cực của liên kết cộng hoá trị.
B.   Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố.
C.   Hiện tượng đồng đẳng và hiện tượng đồng phân
D.   Tất cả đều sai.
Câu 2:
I – Các chất đồng phân thì có cùng CTPT
II - Những chất có cùng khối lượng phân tử thì là đồng phân của nhau.
A.   I & II đều đúng
B.   I đúng, II sai
C.   I sai, II đúng
D.   I & II đều sai
Câu 3:
Đồng phân là những chất có :
A.   Cùng thành phần nguyên tố và có khối lượng phân tử (M) bằng nhau.
B.   Có cùng CTPT nhưng CTCT khác nhau.
C.   Cùng tính chất hoá học
D.   a, b, c đều đúng
Câu 4:
I – Những chất đồng phân là những chất hơn kém nhau k nhóm CH2
II - Những chất có tính chất hoá học tương tự nhau là đồng đẳng của nhau.
A.   I & II đều đúng
B.   I đúng, II sai
C.   I sai, II đúng
D.   I & II đều sai
Câu 5:
Số đồng phân của chất có CTPT C4H8 (đồng phân phẳng và đồng phân hình học) là :
A.   3
B.   4
C.   5
D.   6
Câu 6:
Khi cho isopentan tác dụng với Cl2 (1:1) ta thu được số sản phẩm :
A.   1 sản phẩm duy nhất
B.   2
C.   3
D.   4
Câu 7:
Trong các hợp chất : Propen (I); 2-metylbuten-2 (II); 3,4-dimetylhexen-3(III); allyl clorua (IV); 1,2-diCloeten (V). Chất nào có đồng phân hình học?
A.   III, V
B.   II,IV
C.   I, II, III, IV
D.   I, V
Câu 8:
Cho biết tên của hợp chất sau theo IUPAC ?
                                       
A.   1-Clo-4-Etylpenten-4
B.   1-clo-4-metylenhexan
C.   2-etyl-5-Clopenten-1
D.   5- Clo-2-etylpenten-1
Câu 9:
Chọn tên đúng của chất có CTCT sau :
                                     
A.   5-Clo-1,3,4-trimetylpentin-1
B.   6-Clo-4,5-Dimetylhexin-2
C.   1-Clo-2,3-Dimetylhexin-4
D.   Tất cả đều sai
Câu 10:
Nếu hidro hóa C6H10 ta thu được isohexan thì CTCT của C6H10 là :
             
               
Câu 11:
Quy tắc Maccopnhicop chỉ áp dụng cho :
A.   Anken đối xứng và tác nhân đối xứng.
B.   Anken bất đối và tác nhân bất đối
C.   Anken bất đối và tác nhân đối xứng
D.   Hydrocacbon không no bất đối và tác nhân bất đối.
Câu 12 :
I-- Xicloankan và ankan đều là những hydrocacbon no nên chúng là đồng
               đẳng của nhau.
II -- Tất cả những hydrocacbon không no đều có tính chất hóa học như nhau.
A.   I và II đều sai
B.   I đúng, II sai
C.   I sai, II sai
D.   I sai, II đúng
Câu 13:
Những hợp chất nào sau đây có thể có đồng phân hình học (cis-trans)
CH3CH = CH2 (I)  ;   CH3CH = CHCl (II)  ;  CH3CH = C(CH3)2 (III)
                         
           (IV)                                                   (V)
      A. (I), (IV), (V)
      B. (II), (IV), (V)
      C. (III), (IV)
      D. (II), III, (IV), (V)
Câu 14:
Ankan A có 16,28%H trong phân tử (về khối lượng). vậy CTPT và số đồng phân tương ứng của A là :
A. C6H14 và 4 đồng phân
B. C6H14 và 5 đồng phân
C.C5H12 và 3 đồng phân
D.C6H14 và 6 đồng phân
Câu 15:
Cho propen, propin, divinyl tác dụng với HCl(tỉ lệ 1:1), số sản phẩm thu được là :
A.   2,2,3
B.   2,3,2
C.   2,3,1
D.   Tất cả đều sai.
Câu 16:
Những loại hydrocacbon nào đã học tham gia được phản ứng thế?
A. Ankan
B. ankin
C. benzen
D. Tất cả các hydrocacbon trên.
Câu 17 :
Chọn câu trả lời đúng :
A.   Anken là những hydrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C
B.   Anken là những hydrocacbon mà CTPT có dạng CnH2n, n  2, nguyên.
C.   Anken là những hydrocacbon không no có CTPT CnH2n, n  2, nguyên.
D.   Anken là những hydrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C
Câu 18:
Những hợp chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen?
a. C8H6Cl2     b. C10H16      c. C9H14BrCl      d. C10H12(NO2)2.
A. a, b
B. b,c
C. c, d
D. a, c, d
Câu 19 :
Cho xicloankan có CTCT thu gọn sau :
1/ (CH2)4CHCH3                                2/ CH3CH¬(CH2)2CHCH3
3/ (CH2)2CHCH2CH3                         4/ CH3CH(CH2)4CHCH2CH3
Xicloankan bền nhất là :
A.   (1)
B.   (2)
C.   (3)
D.   (4)
Câu 20 :
Phương pháp điều chế nào sau đây giúp ta thu được 2-Clobutan tinh khiết hơn hết ?
A.   n-Butan tác dụng với Cl2, chiếu sáng, tỉ lệ 1:1.
B.   Buten-2 tác dụng với hidroclorua
C.   Buten-1 tác dụng với hidroclorua
D.   Butadien-1,3 tác dụng với hidroclorua
Câu 21:
Thứ tự nhận biết các lọ mất nhãn N2(I), H2(II), CH4(III), C2H4(IV), C2H2(V)
A.5-4-1-3-2
B.5-4-2-1-3
C.5-4-3-2-1
D. Tất cả đều đúng
Câu 22 :
Xác định X, Y, Z, T trong chuỗi phản ứng sau :
 
A.   X : butan, Y: Buten-2, Z : Propen, T : Metan
B.   X : Butan, Y: Etan, Z : CloEtan, T : ĐiCloEtan
C.   X : Butan, Y: Propan, Z : Etan, T : Metan
D.   Các đáp trên đều sai.
Câu 23:
Từ CTPTTQ của hydrocacbon CnH2n+2-2k (k≥0), ta có thể suy ra các trường hợp nào sau đây?
A. k = 1  X là anken  CnH2n, (n≥2), n nguyên
B. k = 2  X là ankin  CnH2n-2, (n≥2), n nguyên
B. k = 4  X là aren     CnH2n-6, (n≥6), n nguyên
D. Tất cả đều đúng
Câu 24 :
Khi đốt cháy một hydrocacbon X ta thu được (số mol CO2/ số mol H2O =2) . Vậy X có thể là :
A. C2H2                          B. C12H12                             C. C3H6               D. A,B đều đúng
Câu 25 :
Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hydrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT tương đương của dãy :
A. CnHn, n ≥ 2
B. CnH2n+2, n ≥1     (các giá trị n đều nguyên)
C. CnH2n-2, n≥ 2
D. Tất cả đều sai
Câu 26 :
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hydrocacbon đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28đvC, ta thu được 4,48 l CO2 (đktc) và 5,4g H2O. CTPT của 2 hydrocacbon trên là :
A. C2H4 và C4H8
B. C2H2 và C4H6
C. C3H4 và C5H8
D. CH4 và C3H8
Câu 27:
         Thứ tự nhận biết các lọ mất nhãn đựng các khí : C2H6 (I), C2H4 (II), C2H2 (III), CO2 (IV), H2(V)
A.   III, II, IV, I, V
B.   IV, III, II, I, V
C.   III, IV, II, I, V
D.   Tất cả đều đúng
Câu 28:
         Công thức thực nghiệm của một đồng đẳng của benzen có dạng (C3H4)n thì  CTPT của đồng đẳng đó là :
A.   C12H16
B.   C9H12
C.   A, C đúng
D.   A, C sai.
Câu 29:
         Khi đốt cháy metan trong khí Cl2 sinh ra muội đen  và một chất khí làm quỳ tím hóa đỏ. Vậy sản phẩm phản ứng là :
A.   CH3Cl và HCl
B.   CH2Cl2 và HCl
C.   C và HCl
D.   CCl4 và HCl
Câu 30 :
         Đốt cháy 2 hydrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu được 6,43g nước và 9,8gam CO2. vậy CTPT 2 hydrocacbon là :
A.   C2H4 và C3H6
B.   CH4 và C2H6
C.   C¬2H6 và C3H8
D.   Tất cả đều sai.
Câu 31 :
Trong một bình kín chứa hỗn hợp A gồm hydrocacbon X và H2 với xt Ni. Nung nóng bình một thời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B ta thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O. Biết VA=3VB. Công thức của X là :
A.   C3H4
B.   C3H8
C.   C2H2
D.   C2H4
Câu 32 :
Một hỗn hợp khí X gồm ankin B và H2 có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,6. Nung nóng hỗn hợp X với Ni xt để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với CH4 là 1. Cho hỗn hợp Y qua dd Brom dư thì bình chứa Brom có khối lượng tăng lên là :
A.   8g
B.   16g
C.   0
D.   Tất cả đều sai.
Câu 33 :
         Đốt cháy một hỗn hợp hydrocacbon ta thu được 2,24l CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là :
A.   5,6 lít
B.   2,8 lít
C.   4,48 lít
D.   3,92 lít
Câu 34 :
Khi đốt cháy một hydrocacbon A, thu được 0,108g nước và 0,396g CO2. Công thức đơn giản nhất của A là :
A.   C2H3
B.   C3H4
C.   C4H6
D.   Tất cả đều sai
Câu 35 :
         Hỗn hợp A gồm một ankan và một anken. Đốt cháy hỗn hợp A thì thu được a (mol) H2O và b (mol) CO2. Hỏi tỉ số T = a/b có giá trị trong khoảng nào?
A.   1,2< T <1,5
B.   1< T < 2
C.   1  T  2
D.   Tất cả đều sai
Câu 36 :
Xét sơ đồ phản ứng : A  B  TNT (thuốc nổ)
A.   A là Toluen, B là n-heptan
B.   A là benzen, B là Toluen
C.   A là n-hexan, B là Toluen
D.   Tất cả đều sai
Câu 37 :
Khi cộng HBr vào 2-metylbuten-2 theo tỉ lệ 1:1, ta thu được số sản phẩm.
A.   2
B.   3
C.   4
D.   Tất cả đều sai
Câu 38 :
Anken thích hợp để điều chế :
                                                 
A.   3-etylpenten-2
B.   3-etylpenten-3
C.   3-etylpenten-1
D.   3,3-Dimetylpenten-1
Câu 39 :
Khi cho Br2 tác dụng với một hydrocacbon thu được một dẫn xuất brom hóa duy nhất có tỉ khối hơi so với không khí bằng 5,207. CTPT của hydrocacbon là :
A.   C5H12
B.   C5H10
C.   C4H10
D.   Không xác định được.
Câu 40 :
I- Đốt cháy một ankin thu được số mol CO2 > số mol H2O
II- Khi đốt cháy một hydrocacbon X mà thu được số mol CO2> số mol H2O thì X là ankin?
A.   I & II đều đúng
B.   I đúng, II sai
C.   I sai, II đúng
D.   I & II đều sai
Câu 41:
Cho 1,12gam một anken tác dụng vừa đủ với dd Br2 ta thu được 4,32 gam sản phẩm cộng. Vậy CTPT của anken có thể là :
A.   C2H4
B.   C3H6
C.   C2H2
D.   Đáp số khác
Câu 42 :
Đốt cháy một thể tích hydrocacbon A cần năm thể tích oxi. Vậy CTPT của A là :
       A. C3H6              B. C2H12            C. C3H8             D.B và C đều đúng
Câu 43:
Hỗn hợp 2 ankan liên tiếp có dhh/H2 = 24,8. CTPT của 2 ankan đó là :
  A.CH4 ; C2H6     
  B.C2H6  C3H8     
  C.C3H8 và C4H10
  D. Tất cả đều sai
Câu 44 :
Đốt cháy một số mol như nhau của 3 hydrocacbon K, L, M ta thu được lượng CO2 như nhau và tỉ lệ số mol H2O và CO2 đối với K, L, M tương ứng bằng 0,5 : 1 : 1,5. CTPT của K, L, M lần lượt là :
A.   C3H8, C3H4, C2H4
B.   C2H2, C2H4, C2H6
C.   C12H12, C3H6, C2H6
D.   B và C đúng
Câu 45 :
Hai xicloankan M, N đều có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,25. khi monoclo hóa (có chiếu sáng) thì M cho 4 hợp chất, N chỉ cho một hợp chất duy nhất. Tên của M và N là :
A.   metyl xiclopentan và dimetyl xiclobuan
B.   xiclohexan và metyl xiclopentan
C.   xiclohexan và isopropan xiclopropyl
D.   A, B, C đều đúng
Câu 46 :
Đốt cháy hoàn toàn một hydrocacbon X với một lượng vừa đủ oxi. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua H2SO4đ thì thể tích khí giảm hơn một nữa. Dãy đồng đẳng của X là :
A.   ankan
B.   anken
C.   ankin
D.   ankadien
E.   aren
Câu 47 :
Đốt cháy V(lít) hỗn hợp khí X ở đktc gồm 2 hydrocacbon tạo thành 4,4gam CO2 và 1,8gam H2O. Cho biết 2 hydrocacbon trên cùng hay khác dãy đồng đẳng và thuộc dãy đồng đẳng nào (chỉ xét các dãy đồng đẳng đã học trong chương trình)
A.   Cùng dãy đồng đẳng anken hoặc xicloankan
B.   Khác dãy đồng đẳng : ankan và ankin (số mol bằng nhau)
C.   Khác dãy đồng đẳng : ankan và ankadien  (số mol bằng nhau)
D.   Tất cả đều đúng.
Câu 48 :
Cho 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm 2 hydrocacbon mạch hở. Chia A thành 2 phần bằng nhau.
Phần 1 : Cho qua dd Br2 dư, lượng Br2 nguyên chất phản ứng là 5,6 gam
Phần 2 : Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,2 gam CO2. Tìm CTPT 2 hydrocacbon.
A.   C4H8 và C2H2
B.   CH4 và một hydrocacbon không no.
C.   C2H2 và C2H4
D.   Tất cả đều sai.
Câu 49 :
Hỗn hợp khí A gồm Etan và Propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15. thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là :
A.   18,52%; 81,48%
B.   45%; 55%
C.   28,13%; 71,87%
D.   25%; 75%
Câu 50 :
Cho hỗn hợp 2 hydrocacbon thơm đều có nhánh no A, B có số C trong phân tử không quá 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 18,04g CO2 và 4,68g H2O. CTPT có thể có của A, B là :
A.   A là C7H8, B là C9H12
B.   A là C8H10, B là C10H14
C.   A, B đều đúng.
D.   A, B đúng nhưng chưa đủ.
Câu 51 :
PVC là sản phẩm trùng hợp của :
A.   CH3-CH=CH – Cl
B.   CH2=CH-Cl
C.   CH2=CH – CH2Cl
D.   A, D đúng
Câu 52 :
Từ Natriaxetat có thể điều chế Clorofom bằng mấy phản ứng?
A.   2
B.   3
C.   4
D.   5
Câu 53 :
Ở điều kiện thường, các hydrocacbon ở thể khí gồm :
A.   C1  C4
B.   C1  C5
C.   C1  C6
D.   C2  C10
Câu 54 :
Cho hai hydrocacbon A, B đều ở thể khí. A có công thức C2xHy; B có công thức CxH2x (trị số x trong hai công thức bằng nhau). Biết dA/KK = 2 và dB/A = 0,482. CTPT A, B là :
A.   C2H4, C4H10
B.   C4H12, C3H6
C.   C4H10; C2H4
D.   A, C đều đúng


Cộng đồng Hóa học H2VN

Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« vào lúc: Tháng Năm 15, 2006, 11:33:20 PM »

Offline chemistry_vn

 • HClO4
 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 42
 • tieu yeu
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Sáu 13, 2006, 01:35:01 PM »
hh (A) gom 0.12 mol C2H2 va 0.18mol H2 . Cho(A) qua Ni, nun nong (pu ko hoan toan) thu hh khi (B).Cho (B) qua dd Br2 du, thu hh khi (X). Dot hoan toan khi (X), cho san pham chay qua dd Ca(OH)2 du thu duoc 12g ket tua va KL binh tang 8.88g .Tinh do tang KL cua dd Br2
hãy học khi còn có thể
 
  (Y)
 (".")
(") (")

Offline chemistry_vn

 • HClO4
 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 42
 • tieu yeu
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Sáu 13, 2006, 04:29:40 PM »
Cho hh C2H2 va H2 qua ong (A) chua chat xuc tac thich hop de xay ra pu cong. Khi tu ong (A) dan qua bin (B) chua dd AgNO3/ddNH3 roi binh (C) chua dd Br2 va sau cung la khi ke(D). sau thi nghiem binh (B) co 2,4g ket tua vang nhat, binh (C) nang them 1,96g con (D) chua 2624ml khi. Cho oxi du vao 100ml khi (D) roi dot, sau thi nghiem ta dua ve dkc the tich khi giam 25ml khi tiep xuc voi KOH tinh
a.   the tich axetilen chua bi Hidro hoa
b.   the tich etilen va etan sinh ra
c.   the tich C2H2 va H2 trong hh dau
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 27, 2006, 11:17:11 AM gửi bởi fowgy »
hãy học khi còn có thể
 
  (Y)
 (".")
(") (")

Offline supergoat

 • Nghĩ... Hóa học
 • *
 • Bài viết: 18
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Sáu 13, 2006, 06:11:54 PM »
Có gì đâu đặt h1 là % C2H2+H2---->C2H4
                   h2-----C2H2+H2---->C2H6
Dựa vào yếu tố của đề bài đặt 2 pt tính h1 và h2.

Offline dhd_111

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 86
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Sáu 14, 2006, 09:01:56 PM »
Axit xitric (axit-2-hydroxy-1,2,3-propantricacboxylic) là axit sơ cấp của các loại cây thuộc họ cam, chanh và cũng góp phần làm nên vị chua đặc trưng của nó. Cách sản xuất thủ công nhất của nó là lên men mật mía hay tinh bột, họ sử dụng  loại nấm Aspergillus niger tại pH = 3,5. Axit xitric được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm, sản xuất nước ngọt và làm thuốc cắn màu trong công nghiệp phẩm nhuộm. Ngoài ra nó cũng là một chất trung gian quan trọng trong các qúa trình sinh hóa.
a)   Chất nào được sinh ra khi ta đun nóng axit xitric với axit sunfuric đặc ở 45 – 50oC. Hãy viết công thức cấu tạo và đọc tên của sản phẩm tạo thành theo IUPAC. Loại axit hữu cơ nào tham gia được phản ứng trên?
Sau khi đun nóng axit xitric với axit sunfuric, người ta thêm vào anisol (metoxybenzen) vào hỗn hợp phản ứng và nhận được chất A(C12H12O5).
•   A tạo anhydrit khi đun nóng với anhydrit axetic
•   Để trung hoà 118mg A cần 20mL dung dịch KOH 0,05N
•   Cùng một lượng chất A như trên có thể phản ứng hết được với 80mg brom để tạo thành sản phẩm cộng
b)   Xác định công thức cấu tạo A
c)   Xác định các đồng phân có thể có của A sinh ra trong phản ứng trên, hãy xác định cấu dạng và viết tên IUPAC của chúng.
d)   Trong phản ứng brom hóa thì có bao nhiêu đồng phân lập thể của A được sinh ra. Hãy vẽ công thức chiếu Fischer của chúng.
e)   Xác định cấu hình tuyệt đối của các trung tâm bất đối trong các sản phẩm ở câu d
Nếu trong phản ứng hình thành A ta thay anisol bằng chất khác như phenol hay resoxinol thì tương ứng ta thu được các chất B và C. B không cho phản ứng màu khi tác dụng với FeCl3 nhưng C thì có. Trong cùng điều kiện phản ứng tạo thành 2 chất B, C thì hiệu suất tạo thành C cao hơn.
f)   Xác định công thức cấu tạo của B và C
g)   Phản ứng tạo thành A và B khác nhau ở điểm cơ bản nào?
h)   Lý do tại sao hiệu suất tạo thành C cao hơn tạo thành B
Đời là bể khổ tình là dây oan
Con là của nợ vợ la oan gia

Còn gì đau khổ hơn khi thất tình

Offline quang tuan

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 7
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Sáu 15, 2006, 08:26:36 AM »
A là một hidrocacban mạch hở thể khí ở điều kiện thường nặng hơn không khí và không làm mất mầu dung dịch nước brôm
 a, xác định CTPT của A biết rằng A chỉ cho 1 sản pẩm thế monoclo
 b, trộn 6 (g) A với 14,2 (g) clo có chiếu sáng thu được 2 sản phẩm thế mono và điclo ở thể lỏng ở điều kiện tiểu chuẩn .Cho hỗn hợp khí còn lại đi qua đung dịch NaOH dư thì còn lại 1 khí duy nhất thoát ra khỏi bình có V=2,24 (l) ở điều kiện chuẩn. Dung dịch trong NaOH có khả năng ỗi hóa 200 ml dung dịch FeSO4 o,5M . xác định khối lượng mỗi sản phẩm thế
 bác nào giải nhanh giúp em coi
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 24, 2006, 12:54:36 PM gửi bởi fowgy »
quang tuan

Offline fowgy

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 444
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Sáu 16, 2006, 01:11:42 PM »
hidrocacban là gì dậy ko hiểu hay là hidrocacbon

Hydrocabon đấy  ;)

A là một hidrocacban mạch hở thể khí ở điều kiện thường nặng hơn không khí và không làm mất mầu dung dịch nước brôm
 a, xác định CTPT của A biết rằng A chỉ cho 1 sản pẩm thế monoclo
 b, trộn 6 (g) A với 14,2 (g) clo có chiếu sáng thu được 2 sản phẩm thế mono và điclo ở thể lỏng ở điều kiện tiểu chuẩn .Cho hỗn hợp khí còn lại đi qua đung dịch NaOH dư thì còn lại 1 khí duy nhất thoát ra khỏi bình có V=2,24 (l) ở điều kiện chuẩn. Dung dịch trong NaOH có khả năng ỗi hóa 200 ml dung dịch FeSO4 o,5M . xác định khối lượng mỗi sản phẩm thế
 bác nào giải nhanh giúp em coi

a. A là C2H6
b. Ko có máy tính sao làm, online ngoài quán mà thông cảm nha !  :D . Nhường cho bác khác đấy  ;D
Each member of H2VN is a star. We're here to make a beautiful sky

Offline quang tuan

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 7
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Sáu 18, 2006, 10:52:00 AM »
hidrocacbon chứ không phải cacban đâu viết nhầm xin lỗi bà con
quang tuan

Offline quang tuan

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 7
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Sáu 22, 2006, 01:04:33 PM »
ai chang biet la C2H6 nhung y co
quang tuan

Offline chemistry_vn

 • HClO4
 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 42
 • tieu yeu
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Sáu 26, 2006, 10:44:09 AM »
sau  ko co' ai giai bai nay het vay
Who can help me?
hãy học khi còn có thể
 
  (Y)
 (".")
(") (")

Offline Andy

 • Iridium
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 360
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Sáu 27, 2006, 04:01:41 AM »
Cho hh C2H2 va H2 qua ong (A) chua chat xuc tac thich hop de xay ra pu cong. Khi tu ong (A) dan qua bin (B) chua dd AgNO3/ddNH3 roi binh (C) chua dd Br2 va sau cung la khi ke(D). sau thi nghiem binh (B) co 2,4g ket tua vang nhat, binh (C) nang them 1,96g con (D) chua 2624ml khi. Cho oxi du vao 100ml khi (D) roi dot, sau thi nghiem ta dua ve dkc the tich khi giam 25ml khi tiep xuc voi KOH tinh
a.   the tich axetilen chua bi Hidro hoa
b.   the tich etilen va etan sinh ra
c.   the tich C2H2 va H2 trong hh dau

thể tích axetilen bạn tính wa KL chất kết tủa C2Ag2,còn etilen thì theo KL bình C nặng thêm (chính là KL C2H4) và cuối cùng là etan tạo thành theo 2624 ml khí và theo thí nghiệm cuối
từ trên ta tính các lượng ban đầu
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 27, 2006, 04:09:21 AM gửi bởi Andy »
;) Hãy sống để gặp gỡ, để yêu thương và chiến thắng !!!

Offline phthien

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 4
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Sáu 27, 2006, 07:47:27 AM »
ba con oi ai co bai gi post len cho tui voi

Offline fowgy

 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 444
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Sáu 27, 2006, 11:16:52 AM »
Bài của Khanh   ;)
Cho 6,4g O2 va` a(g) hh khi' A gom 2 hydrocarbon vao binh kin dung tich 10l. O nhiet do 0 do C va ap suat la 0,4704 atm. Sau khi dot chay hoan toan hh 2 hydrocarbon, giu binh o 127 do C, ap suat khi la p. Cho hh khi sau phan ung  di rat cham qua binh 1 dung H2SO4 dac va binh 2 dung dd KOH du, thi khoi luong 2 binh tang len lan luot la 0,324g va 0,528g. Tinh p? Xac dinh CTPT 2 hydrocarbon va tinh % theo V trong hh A
Each member of H2VN is a star. We're here to make a beautiful sky

Offline orion8x

 • Cựu thành viên
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 710
 • Chị tha cho em , em còn vợ nhỏ con thơ .
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Bảy 01, 2006, 03:40:12 PM »


Bài của tdlhp (n type lộn chỗ , chuyển sang đây )

cac anh chi lam giup em bai nay di:
'' Phan tich 1 hidrocacbon A (dktc) thu duoc luong nuoc bang dung luong A
a)Lap luan de xac dinh cong thuc phan tu cua A
b)Viet cong thuc cau tao cua A
c)Mot hidrocacbon B (dktc) chua 85,71% C va d=1,25g/ml.Xac dinh cong thuc phan tu ,cau tao cua B va goi ten.Tinh ti khoi B voi A ''
ban nao co da an thi cu post len ,minh se sua cho.
thanks

 Bài giải của lpc0310

Em ơi!!lần sau có đố thì đố bài khó khó chút làm mới sướng tay!!!
Mà em cho đề sai rùi đó,câu c d=1.25g/l mới đúng.
ĐS:a/C2H2
 b/C2H4
PS:em thông cảm anh lười post bài giải!!!
Kể từ bây giờ, orion xin rút khỏi h2vn. Việc học kín hết thời gian của tớ òi, không thể onl thường xuyên như trước đc nữa. Những việc khác liên quan tới 4rum xin liện hệ với các mod khac để giải quyết nhé.

Offline iris

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 131
 • giá mà có thể khóc...
Re: Bài tập hóa hữu cơ (toán hoá, trắc nghiệm ..)
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Bảy 15, 2006, 09:40:22 AM »
bài này mình giải theo cách dùng công thức trung bình
 biết số mol RH , O2 , CO2 , H2O ==>số C trung bình là 1.2
                                                  số H trung bình là 3.6
=>2RH là CH4 :0.008 mol
             C2H2 :0.002 mol
=>%V : CH4 :80%
            C2H2 :20%
trong hỗn hợp khí còn lại sau phản ứng là CO2 :0.012mol
                                                        H2O :0.018  mol
                                                        O2: 0.179 mol
=>p=0.686 atm     
biển học mênh mông....
                     lấy chuyên cần làm bến.