Loading

Like H2VN trên Facebook

Tác giả Chủ đề: Bài tập và đề thi hóa  (Đọc 270305 lần)

0 Thành viên và 5 Khách đang xem chủ đề.

Offline domdvt

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 66
 • live - love
Re: Đề Ôn trắc nghiệm hóa vô cơ nè
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Tư 26, 2007, 06:03:21 PM »
. Đem nung m gam hỗn hợp A chứa hai muối cacbonat của hai kim loại đều thuộc phân nhóm chính nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn, thu được x gam hỗn hợp B gồm các chất rắn và có 5,152 lít CO2 thoát ra. Thể tích các khí đều đo ở đktc. Đem hòa tan hết x gam hỗn hợp B bằng dung dịch HCl thì có 1,568 lít khí CO2 thoát ra nữa và thu được dung dịch D. Đem cô cạn dung dịch D thì thu được 30,1 gam hỗn hợp hai muối khan. Trị số của m là:
        a) 26,80 gam                 b) 27,57 gam                   c) 30,36 gam                   d) 27,02 gam

103. Một hợp chất ion chứa 29,11% Natri; 40,51% Lưu huỳnh và 30,38% Oxi về khối lượng. Anion nào có chứa trong hợp chất này?
        a) S2O32-                      b) SO42-                        c) S4O62-                           d) SO32-
(Na = 23; S = 32; O = 16)

104. Khối lượng NaCl cần thêm vào 250 gam dung dịch NaCl 10% để thu được dung dịch 25% là:
        a) 20 gam                    b) 30 gam                      c) 40 gam                         d) 50 gam

105. Thể tích nước (D = 1g/ml) cần thêm vào 50 ml dung dịch H2SO4 92% (D = 1,824 g/ml) để thu được dung dịch H2SO4 12% là:
        a) 500 ml                     b) 528 ml                       c) 608 ml                           d) 698 ml

106. Người ta trộn V1 lít dung dịch chứa chất tan A có tỉ khối d1 với V2 lít dung dịch chưa cùng chất tan có tỉ khối d2 để thu được V lít dung dịch có tỉ khối d. Coi V = V1 + V2.  Biểu thức liên hệ giữa d, d1, d2, V1, V2 là:
        a)          b)                  c)                    d) (a), (c)

107. Thể tích nước cần thêm vào dung dịch HNO3 có tỉ khối 1,35 để thu được 3,5 lít dung dịch HNO3 có tỉ khối 1,11 là: (Coi sự pha trộn không làm thay đổi thể tích)
        a) 2,4 lít                       b) 1,1 lít                        c) 0,75 lít                      d) Một trị số khác

108. Khối lượng tinh thể FeSO4.7H2O cần dùng để thêm vào 198,4 gam dung dịch FeSO4 5% nhằm thu được dung dịch FeSO4 15% là:
        a) 65,4 gam               b) 50 gam                 c) 30,6 gam            d) Tất cả đều không đúng
(Fe = 56; S = 32; O = 16; H = 1)

109. Cho 7,04 gam kim loại đồng được hòa tan hết bằng dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp hai khí là NO2 và NO. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro bằng 18,2. Thể tích mỗi khí thu được ở đktc là:
        a) 0,896 lít NO2; 1,344 lít NO    b) 2,464 lít NO2; 3,696 lít NO
        c) 2,24 lít NO2; 3,36 lít NO         d) Tất cả số liệu trên không phù hợp với dữ kiện đầu bài
(Cu = 64; N = 14; O = 16; H = 1)

110. Mẫu vật chất nào dưới đây không nguyên chất?
        a) NaCl (lỏng)          b) Rượu etylic            c) H2O (rắn)           d) Rượu 40˚

111. Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO3 2M, có khí NO thoát ra. Để hòa tan vừa hết chất rắn, cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có khí NO thoát ra. Trị số của m là:
        a) 9,60 gam       b) 11,52 gam         c) 10,24 gam          d) Đầu bài cho không phù hợp
(Cu = 64)
o0o CHIA SẺ KIẾN THỨC - CHIA SẺ YÊU THƯƠNG o0o
***Anhtai_tk21***
"Cứ xin thì sẽ được, Cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho"

Cộng đồng Hóa học H2VN

Re: Đề Ôn trắc nghiệm hóa vô cơ nè
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Tư 26, 2007, 06:03:21 PM »

Offline domdvt

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 66
 • live - love
Re: Đề Ôn trắc nghiệm hóa vô cơ nè
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Tư 26, 2007, 06:03:46 PM »
. Cho m gam hỗn hợp gồm ba kim loại là Mg, Al và Fe vào một bình kín có thể tích không đổi 10 lít chứa khí oxi, ở 136,5˚C áp suất trong bình là 1,428 atm. Nung nóng bình một thời gian, sau đó đưa nhiệt độ bình về bằng nhiệt độ lúc đầu (136,5˚C), áp suất trong bình giảm 10% so với lúc đầu. Trong bình có 3,82 gam các chất rắn. Coi thể tích các chất rắn không đáng kể. Trị số của m là:
        a) 2,46 gam              b) 2,12 gam                c) 3,24 gam                d) 1,18 gam

113. Trộn 100 ml dung dịch MgCl2 1,5M vào 200 ml dung dịch NaOH có pH = 14, thu được m gam kết tủa. Trị số của m là:
        a) 8,7 gam          b) 5,8 gam            c) 11,6 gam              d) 22,25 gam
(Mg = 24; O = 16; H = 1)

114. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M, thu được 7,5 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của V là:
         a) 1,68 lít          b) 2,80 lít               c) 2,24 lít hay 2,80 lít             d) 1,68 lít hay 2,80 lít
(Ca = 40; C = 12; O = 16)

115.  Sục khí SO2 dung dịch xôđa thì:
         a) Khí SO2 hòa tan trong nước của dung dịch xôđa tạo thành axit sunfurơ.
         b) Khí SO2 không phản ứng, ít hòa tan trong nước của dung dịch sôđa, thoát ra, có mùi xốc (mùi hắc).
         c) SO2 đẩy được CO2 ra khỏi muối carbonat, đồng thời có sự tạo muối sunfit.
         d) Tất cả đều không phù hợp.

116.  Cho 42 gam hỗn hợp muối MgCO3, CuCO3, ZnCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,25 mol CO2, dung dịch A và chất rắn B. Cô cạn dung dịch A, thu được 38,1 gam muối khan. Đem nung lượng chất rắn B trên cho đến khối lượng không đổi thì thu được 0,12 mol CO2 và còn lại các chất rắn B’. Khối luợng của B và B’ là:
           a) 10,36 gam; 5,08 gam                              b) 12,90 gam; 7,62 gam 
           c) 15, 63 gam; 10,35 gam                           d)  16,50 gam; 11,22 gam

117. Cho NaHCO3 tác dụng với nước vôi trong có dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn, tổng hệ số nguyên nhỏ nhất đứng trước các chất để phản ứng này để có sự cân bằng số nguyên tử các nguyên tố là:
         a) 7                      b) 10                       c) 5                      d) Một trị số khác

118. Cho luồng khí hiđro có dư qua ống sứ có đựng 9,6 gam bột Đồng (II) oxit đun nóng. Cho dòng khí và hơi thoát ra cho hấp thụ vào bình B đựng muối Đồng (II) sunfat khan có dư để Đồng (II) sunfat khan hấp thụ hết chất mà nó hấp thụ được. Sau thí nghiệm, thấy khối lượng bình B tăng thêm 1,728 gam. Hiệu suất Đồng (II) oxit bị khử bởi hiđro là:
        a) 50%                     b) 60%                       c) 70%                     d) 80%
(Cu = 64; O = 16)

119. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với 3,24 gam Al và m gam Fe3O4. Chỉ có oxit kim loại bị khử tạo kim loại. Đem hòa tan các chất thu được sau phản ứng nhiệt nhôm bằng dung dịch Ba(OH)2 có dư thì không thấy chất khí tạo ra và cuối cùng còn lại 15,68 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của m là:
        a) 18,56 gam              b) 10,44 gam                8,12 gam                d) 116,00 gam
(Al = 27; Fe = 56; O = 16)

120. Xét các nguyên tử và ion sau đây:
         
         Nguyên tử, ion có số điện tử bằng số điện tử của nguyên tử Argon là:
        a)  (1), (3), (5), (8), (10)                       b)  (1), (3), (6), (8), (11) 
        c)  (1), (11), (8), (3), (9)                       d)  (1), (2), (4), (7), (9)

121. Giả sử gang cũng như thép chỉ là hợp kim của Sắt với Cacbon và Sắt phế liệu chỉ gồm Sắt, Cacbon và Fe2O3. Coi phản ứng xảy ra trong lò luyện thép Martin là:
        Fe2O3   +   3C       2Fe   +   3CO↑
        Khối lượng Sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3, 1%C) cần dùng để khi luyện với 4 tấn gang 5%C trong lò luyện thép Martin, nhằm thu được loại thép 1%C, là:
        a) 1,50 tấn                   b) 2,93 tấn                   c) 2,15 tấn                    d) 1,82 tấn
(Fe = 56; O = 16; C = 12)
o0o CHIA SẺ KIẾN THỨC - CHIA SẺ YÊU THƯƠNG o0o
***Anhtai_tk21***
"Cứ xin thì sẽ được, Cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho"

Offline domdvt

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 66
 • live - love
Re: Đề Ôn trắc nghiệm hóa vô cơ nè
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Tư 26, 2007, 06:04:15 PM »
Ion CO32- cùng hiện diện chung trong một dung dịch với các ion nào sau đây?
        a) Na+; NH4+; Mg2+       b) H+; K+; NH4+         c) K+; Na+; OH-        d) Li+; Ba2+; Cl-

123. Khi cho dung dịch canxi bicacbonat (có dư) tác dụng với dung dịch xút, tổng hệ số nguyên nhỏ nhất đứng trước các chất trong phản ứng để phản ứng này cân bằng số nguyên tử các nguyên tố là:
        a) 5                         b) 6                        c) 7                         d) 8

124. Cho V lít (đktc) CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3,7 gam Ca(OH)2, thu được 4 gam kết tủa trắng. Trị số của V là:
        a) 0,896 lít           b) 1,344 lít           c) 0,896 lít và 1,12 lít         d) (a) và (b)
(Ca = 40; O = 16; H = 1; C = 12)

125. Cho 1,12 lít khí sunfurơ (đktc) hấp thu vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ C (mol/l), thu được 6,51 gam kết tủa. Trị số của C là:
        a) 0,3M                   b) 0,4M                    c) 0,5M                  d) 0,6M
(Ba = 137; S = 32; O = 16)
o0o CHIA SẺ KIẾN THỨC - CHIA SẺ YÊU THƯƠNG o0o
***Anhtai_tk21***
"Cứ xin thì sẽ được, Cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho"

Offline domdvt

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 66
 • live - love
Re: Đề Ôn trắc nghiệm hóa vô cơ nè
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Tư 26, 2007, 06:05:17 PM »
Làm xong đối chiếu đáp án nhé
ĐÁP ÁN
1   b   26   d   51   c   76   b   101   d
2   c   27   a   52   b   77   c   102   a
3   a   28   b   53   a   78   a   103   a
4   d   29   a   54   d   79   c   104   d
5   c   30   b   55   a   80   d   105   c
6   a   31   a   56   d   81   a   106   d
7   d   32   b   57   d   82   d   107   b
8   b   33   d   58   a   83   b   108   b
9   a   34   c   59   c   84   d   109   a
10   c   35   a   60   a   85   c   110   d
11   b   36   c   61   b   86   c   111   b
12   d   37   c   62   d   87   d   112   a
13   a   38   d   63   d   88   b   113   b
14   c   39   a   64   a   89   b   114   d
15   d   40   b   65   c   90   a   115   c
16   b   41   c   66   c   91   d   116   b
17   a   42   c   67   b   92   a   117   c
18   b   43   d   68   d   93   c   118   d
19   b   44   d   69   d   94   b   119   a
20   c   45   b   70   a   95   c   120   b
21   d   46   d   71   a   96   a   121   d
22   c   47   c   72   c   97   b   122   c
23   b   48   d   73   b   98   a   123   a
24   b   49   a   74   c   99   b   124   d
25   d   50   b   75   b   100   b   125   b
o0o CHIA SẺ KIẾN THỨC - CHIA SẺ YÊU THƯƠNG o0o
***Anhtai_tk21***
"Cứ xin thì sẽ được, Cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho"

Offline domdvt

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 66
 • live - love
Câu hỏi ôn Tập
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Tư 26, 2007, 09:54:55 PM »
Các bạn vào đây dóng góp câu hỏi nhé
o0o CHIA SẺ KIẾN THỨC - CHIA SẺ YÊU THƯƠNG o0o
***Anhtai_tk21***
"Cứ xin thì sẽ được, Cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho"

Offline domdvt

 • Yêu... Hóa học
 • ***
 • Bài viết: 66
 • live - love
Re: Câu hỏi ôn Tập
« Trả lời #20 vào lúc: Tháng Tư 26, 2007, 09:55:14 PM »
Câu hỏi ôn phần I, II
Số oxi hóa của một nguyên tố là gì? Cho thí dụ minh họa.
Độ âm điện của một nguyên tố là gì? Cho thí dụ minh họa.
Hóa trị của một nguyên tố là gì? Cho thí dụ minh họa.
Hóa trị ion của một nguyên tố là gì? Cho thí dụ minh họa.
Cộng hóa trị của một nguyên tố là gì? Cho thí dụ minh họa.
Phản ứng oxi hóa khử là gì? Cho thí dụ minh họa.
Chất oxi hóa là gì? Tại sao chất oxi hóa còn được gọi là chất bị khử? Cho thí dụ.
Chất khử là gì? Tại sao chất khử còn được gọi là chất bị oxi hóa?. Cho thí dụ.
Phản ứng oxi hóa là gì? Phân biệt sự oxi hóa với chất oxi hóa. Cho thí dụ.
Phản ứng khử là gì? Phân biệt sự khử với chất khử. Cho thí dụ.
Phát biểu qui luật chiều diễn tiến của phản ứng oxi hóa khử trong dung dịch. Cho thí dụ minh họa.
Hãy liệt kê dãy thế điện hóa (dãy hoạt động các kim loại) trong chương trình phổ thông và ý nghĩa của nó.
Cặp oxi hóa khử là gì? Độ mạnh của chất oxi hóa và của chất khử tương ứng (liên hợp) có liên quan thế nào? Cho hai thí dụ cụ thể để minh họa.
Thực nghiệm cho biết thứ tự điện thế của các cặp oxi hóa khử như sau:
Au3+/Au > Ag+/Ag > Fe3+/Fe2+ > Cu2+/Cu > 2H+/H2 > Fe2+/Fe> Zn2+/Zn > K+/K
Hãy sắp theo thứ tự độ mạnh tính oxi hóa giảm dần và độ mạnh tính khử giảm dần của các chất oxi hóa, chất khử có trong các cặp trên.
Tính số oxi hóa của từng nguyên tử C, O, N, Cl trong các phân tử hợp chất hữu cơ sau đây: Cloetan (Cloroetan, Cl-CH2-CH3); Propilen (CH2=CH-CH3); Anilin; Nitrobenzen; Axit benzoic (C6H5-COOH); Etilenglicol (HO-CH2-CH2-OH); Metyletyl ete (Etyl metyl eter, CH3-O-C2H5); Axit metacrilic (CH2=CCH3COOH); Alanin (Axit 2-aminopropanoic); Vinylclorua (CH2=CHCl); Rượu alylic (CH2=CHCH2OH).
Hãy cho biết hóa trị, hóa trị ion, cộng hóa trị (nếu có) và số oxi hóa của từng nguyên tử trong các phân tử hợp chất sau đây: Natri clorua (Clorur natrium); Etilen; Bari oxit; Nước; Hiđro peoxit (Peroxid hidrogen); Hiđrua sunfua (Sulfur hidrogen); Hiđrua pesunfua; Kali sunfua; Propan; Glixin (Axit aminoaxetic); Axit sunfuric; Glixerin; Kali oxit; Etylamin (CH3CH2NH2); Anilin; Kẽm clorua; Rượu etylic (Etanol); Glicocol (Glixin); Fomanđehit (Formaldehid, Metanal, HCHO).
Cho từ từ x mol bột kim loại sắt vào dung dịch chứa y mol bạc axetat (acetat bạc). Viết các phương trình phản ứng xảy ra ứng với các trường hợp có thể có. Tìm điều kiện liên hệ giữa x, y để có các trường hợp này và tính số mol mỗi chất thu được theo x, y (không kể dung môi) ứng với từng trường hợp trên.
Cho từ từ dung dịch có hòa tan a mol bạc axetat vào một cốc có chứa b mol bột kim loại sắt. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ứng với các trường hợp có thể có. Tìm điều kiện liên hệ giữa a, b ứng với từng trường hợp trên (không kể H2O).
Cho từ từ x mol kim loại kẽm vào dung dịch chứa y mol Fe2(SO4)3. Viết các phương trình phản ứng có thể có. Tìm điều kiện liên hệ giữa x, y để có thể xảy ra từng trường hợp trên và tính số mol mỗi chất thu được theo x, y (không kể dung môi) ứng với từng trường hợp.
Yêu cầu như bài 19 khi cho từ từ dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3 vào một cốc đựng b mol bột Zn.
Viết các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho bột Fe vào từng dung dịch sau đây: Cu(NO3)2; Fe(NO3)3; Fe(NO3)2; AgNO3 dư; AgNO3 thiếu; Mg(NO3)2; HNO3(l); HNO3(đ, nóng); HNO3(đ, nguội); KNO3; H2SO4(l); H2SO4(đ, nóng); H2SO4(đ, nguội); KNO3 trộn với H2SO4 loãng; HCl; CH3COOH.
o0o CHIA SẺ KIẾN THỨC - CHIA SẺ YÊU THƯƠNG o0o
***Anhtai_tk21***
"Cứ xin thì sẽ được, Cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho"

Offline sao băng lạnh giá

 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 192
Re: Đề Ôn trắc nghiệm hóa vô cơ nè
« Trả lời #21 vào lúc: Tháng Năm 14, 2007, 10:40:35 PM »
 ;D Lưu ý các bạn, đây là các bài tập trắc nghiệm được sưu tập từ Vietsciens. Tuy nhiên, mình đã dành thời gian để tham khảo các bài tập trong này và nhận thấy có khá nhiều đáp án chưa chính xác, các bạn cần lưu ý điều này trong khi giải.
Ngoài ra, mình cho rằng, trong việc luyện bài tập trắc nghiệm, cái quan trọng ko chỉ là tìm ra đáp án đúng, mà quan trọng hơn cả là làm thế nào để tìm ra đáp án đó một cách nhanh nhất.
Mình đã nghiên cứu, tìm hiểu và sưu tập được khá nhiều bài tập trắc nghiệm hay, cùng với các phương pháp giải nhiều ưu việt. Các bạn có thể vào đây để tham khảo:
http://www.h2vn.com/community/index.php?topic=1589.0;topicseen
Blog Hóa học hữu ích: http://my.opera.com/saobanglanhgia/blog

Offline thutrang

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 1
Re: Đề thi (^.^)
« Trả lời #22 vào lúc: Tháng Sáu 17, 2007, 09:16:39 AM »
mot binh cau dung tich 448ml nap oxi roi can . sau do ozon hoa oxi thanh 0zon roi lai nap them mot luong oxi bang lan 1 .biet khoi luong hai binh o hai truong hop chenh lech nhau 0.06g .tinh % khoi luong cua ozon trong hon hop

Offline khanh

 • HClO4
 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 807
  • www.h2vn.com
Re: Đề thi (^.^)
« Trả lời #23 vào lúc: Tháng Sáu 17, 2007, 04:23:53 PM »
chài, bài nài đã dc ps òy bạn ạh, trước khi ps bài thì coi kỹ 1 tí nhá ;D
Thân
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chính ta sẽ là người chiến thắng

Offline cuonghung1991

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 3
Re: Đề thi (^.^)
« Trả lời #24 vào lúc: Tháng Bảy 16, 2007, 09:29:46 AM »
Câu III: (5đ)
Người ta dự định làm kết tủa CdS từ một dung dịch có chứ Cd2+ ([Cd+2] = 0.02M) và Zn2+ ([Zn2+] = 0.02M) bằng cách là bão hòa một cách liên tục dd với H2S.
1. Người ta phải điều chỉnh pH của dd trong khoảng nào để có thể làm kết tủa một lượng tối đa CdS mà không làm kết tủa ZnS
2. Tính [Cd2+] còn lại khi ZnS bắt đầu kết tủa. Biết dung dịch [H2S] = 0.1 M

Cho H2S có Ka1 = 10*-7 ; Ka2 = 1.3.10*-13
CdS có Ksp = 10*-28; ZnS có Ksp = 10*-22


Offline khanh

 • HClO4
 • Cựu thành viên BQT
 • Gold Member H2VN
 • ****
 • Bài viết: 807
  • www.h2vn.com
Re: Đề thi (^.^)
« Trả lời #25 vào lúc: Tháng Bảy 16, 2007, 11:21:43 AM »
Chài ai, bài nài có ở trong olympic 30/4 cho lớp 10, cún màu đỏ đỏ í
ĐS: -0,6 < pH < -0,25
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chính ta sẽ là người chiến thắng

Offline lehieu1603

 • Thích... Hóa học
 • Bài viết: 8
Re: Đề thi (^.^)
« Trả lời #26 vào lúc: Tháng Tám 02, 2007, 12:35:10 PM »
Loại bài này dễ ẹt tớ làm rối ;)

Offline spring_lovely25

 • Nhớ... Hóa học
 • **
 • Bài viết: 20
Re: Đề thi (^.^)
« Trả lời #27 vào lúc: Tháng Tám 09, 2007, 09:25:03 AM »
MÌNH CÓ BÀI NÀY ,BẠN THỬ LÀM COI
cho 425 ml hhk A(H2,CH4,N2) PU với 475 ml O2,hhk sau PU cho qua dd NaOH DƯ,cuối cùng thu ĐƯỢC 150 ml khí.tính phần trăm V khí trong A

Offline MPHTG

 • MINH PHAI HOC THAT GIOI
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 130
 • Làm 1 Bài = 10 Cách Còn Hơn Làm 10 Bài
Re: Đề thi (^.^)
« Trả lời #28 vào lúc: Tháng Tám 18, 2007, 07:14:25 AM »
1> Hãy giải thích
a> Ở nhiệt độ thường , Lưu huỳnh có tính trơ về hóa học nhưng khi đun nóng thì độ hoạt động hóa học tăng ?
b> Axit flohidric là một axit yếu nhất trong các axit HX nhưng lại tạo được muối axit còn các axit khác thì ko có khả năng này ?
c> Vì sao nước đá lại nhẹ hơn nước lỏng ?
 2>Cho SO2 và SO3(2-) lần lượt tác dụng với H2S và Cl2 .Viết phương trình phản ứng và nêu vai trò của SO2 và SO3(2-) trong mỗi phản ứng .
 3> Axit A là một chất rắn ko màu,nóng chảy ở 42.5 ,dễ tan trong nước .Oxit B tác dụng với dd nước của A tạo nên hợp chất D ko tan trong nước .Khi nung D với cát và ở nhiệt độ cao được một đơn chất có trong thành phần của A . Hỏi A,B,B là những chất gì .Viết các phản ứng sảy ra
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 18, 2007, 07:25:09 AM gửi bởi MPHTG »

Offline MPHTG

 • MINH PHAI HOC THAT GIOI
 • Gold Member H2VN
 • ***
 • Bài viết: 130
 • Làm 1 Bài = 10 Cách Còn Hơn Làm 10 Bài
Re: Đề thi (^.^)
« Trả lời #29 vào lúc: Tháng Tám 18, 2007, 07:33:11 AM »
dd X chứa 4 anion và 4 cation (ko kể ion H+ ) trong số các ion sau: Ag+,Cu2+, Pb2+, Ba2+,Al3+,Fe3+,NH4+,Cl-,NO3-,CO3(2-),SO4(2-),Br-,S2-.Cho biết dd X có phản ứng axit mạnh nào .Giải thích
Tìm cách nhận biết các cation có trong dd
Tìm cách nhận biết các anion có trong dd
Tìm cách nhận biết các ion có trong dd