..::: PHÒNG THÍ NGHIỆM - THƯ VIỆN HÓA HỌC H2VN ::.. > Đề thi Hóa

Bài tập và đề thi hóa

<< < (50/65) > >>

thantang.pro9999:
(Tiếp theo)
Câu IV

--- Trích dẫn ---1/ Khi crackinh một ankan thu được hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon. Biết khối lượng mol của ankan ban đầu gấp 1,35 lần khối lượng mol trung bình của X. Hỏi có bao nhiêu phần trăm(theo số mol) ankan ban đầu tham gia phản ứng trên?

--- Cuối trích dẫn ---
Gọi M là khối lượng mol ankan đầu, ta lấy 1 mol đem crackinh ---> mX = M gam
Theo đề thì khối lượng mol trung bình của X là: X = M/1,35
Gọi a là số mol của X thì X = M/a ---> a = 1,35 ---> Lượng ankan đã phản ứng là 1,35 - 1 = 0,35 mol hay 35% số mol đã bị crăckinh

--- Trích dẫn ---2/ Phản ứng cộng hợp HBr với hợp chất A theo tỷ lệ 1:1 tạo ra hỗn hợp D gồm các chất là đồng phân cấu tạo của nhau, trong hỗn hợp D có chứa 79,2% Brom về khối lượng, còn lại là C và H. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp này so với O2 nhỏ hơn 6,5. Xác định công thức cấu tạo của A và của các sản phảm trong D.

--- Cuối trích dẫn ---
Khối lượng mol của D < 6,5.32 = 208
Nếu D có 1Br thì D có dạng CxHyBr = 12x + y + 80 = 80.100/79,2 = 101
---> 12x + y = 21: Vô lí
Vậy D có 2Br ---> CxHyBr2 = 2.80.100/79,2 = 202 < 208 ---> 12x + y = 42 ---> x = 3, y = 6
Vậy D là C3H6Br2. Do A cộng HBr tạo D chỉ theo tỷ lệ 1 : 1 ---> X phải có sẫn 1Br ---> X là C3H5Br. Cấu tạo tự viết.

--- Trích dẫn ---3/ Hidrocacbon mạch hở X có chứa 94,12%  cacbon, phân tử khối nhỏ hơn 120. Khi thay thế hết các nguyên tử H linh động trong phân tử X bằng những nguyên tử kim loại M thu được muối Y có chứa 76,6% khối lượng kim loại. Biết rằng M trong muối Y có số oxi hóa +1.
a)   Xác định công thức cấu tạo của X và Y, biết phân tử X có tính đối xứng.
b)   Viết phương trình hóa học biến đổi X thành Y và phương trình hợp nước của X (có xúc tác thích hợp).

--- Cuối trích dẫn ---
X có dạng CxHy ---> x : y = 94,12/12 : 5,88/1 = 7,84 : 5,88 = 4 : 3
---> X là (C4H3)n = 51n < 120, số H chẵn nên n = 2
Vậy X là C8H6
Giả sử X có k hidro linh động bị thế bởi M ---> Y là C8H6-kMk
---> %M = Mk/(102 + Mk - k) = 76,6/100
---> 0,234Mk + 0,766k = 78,132
---> M = 108: Ag và k = 3 là phù hợp.
Vậy Y là C8H3Ag3, X có H linh động có thể thay thế bởi 3Ag chứng tỏ X có 3 nối 3. X đối xứng nên X là:

Các phản ứng thì tự viết.

(Ngủ thôi, mệt rồi)

Mũ Lưỡi Trai:
1/PTHH:
2NO2 + 2NaOH --> NaNO3 + NaNO2 + H2O
NaNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 --> NaNO3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O
2NaNO3 + 3Cu + 4H2SO4 --> Na2SO4 + 2NO + 4H2O + 3CuSO4
2/- Đầu tiên cho BaCl2 vào, lọc kết tủa --> dd còn NaCl, MgCl2, CaCl2, BaCl2, NaBr.
- Cho Na2CO3 dư vào dd nước lọc, lọc kết tủa --> dd còn NaCl, NaBr, Na2CO3
- Cho HCl dư vào --> dd còn NaCl, NaBr, HCl
- Sục khí Cl2 dư, cô cạn thu được NaCl tinh khiết.
3/ Đặt ẩn, lập pt, thế số, xong.
4/ Câu này em chưa học
5/ Giả sử chỉ có Mg tác dụng với HNO3.
PTHH:
3Mg + 8HNO3 --> 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O
0.21                        0.14
Mg(NO3)2 --> Mg(NO2)2 + O2 
 0.21         0.21
Khối lượng muối còn lại sau khi cô cạn : m = 0.21*116 = 24.36g >> 3.1g
Vậy Cu dư.
Đặt x,y là số mol Mg,Cu phản ứng.
PTHH:
3Mg + 8HNO3 --> 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O   
 x                 x       2/3x
3Cu + 8HNO3 --> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 y                 y       2/3y
Mg(NO3)2 --> Mg(NO2)2 + O2
   x            x
2Cu(NO3)2 --> 2CuO + 2NO2 + 3O2
    y           y
Giải hệ là xong
                       

phong1781992:

--- Trích dẫn từ: MPHTG trong Tháng Chín 01, 2007, 08:13:04 PM ---3> Do khối lượng riêng của Nước đá < khối lượng riêng của nước ==> Nước đá nổi trên nước
4> Cùng ý kiến với khanh

--- Cuối trích dẫn ---
Bạn giải thích đúng ý nhưng chưa đủ
Nước đá tồn tại dạng tứ diện tức là một nguyên tử nước tạo 4 liên kết liên kết Hidro với bốn nguyên tử nước khác tạo nên cấu trúc tứ diện trong đó bốn đỉnh là bốn nguyên tử Oxi.Cấu trúc này rỗng xo với cấu trúc nước thông thường nên có khối lượng riêng nhỏ hơn dẫn đến nổi trên nước thường

Lackyluc:
Bài 1) Trộn 300 gam dung dịch NaOH 1.254% vào 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp 2 axit H3PO4 0.04M và H2SO4 0.02M .Tính khối lượng mỗi muối tạo thành.
Bài 2) Oxy hóa 53.2 g hỗn hợp rượu đơn chức và andehit đơn chức thu được một axit hữu cơ duy nhất.( HS 100%). Cho lượng axit này tác dụng với m dung dịch hỗn hợp NaOH 2% và Na2CO3 13.52 %, thu được một dung dịch chỉ chứa muối của axit hữu cơ duy nhất với nồng độ 21.87%. Xác định CTPT rượu và axit. Hỏi m có giá trị trong khoảng nào ? Nếu cho m = 390 , tính % ruợ và andehit trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 3) Xác địng CTPT A ( chứa C, H, O ) Biết :
A + Na => H2
A + Cu(OH)2  tạo dung dịch màu xanh lam.
A có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Khi đốt cháy 0.1 mol A thu không quá 7 l sp khí ở 136.50C, 1atm
Bài 4) Một hợp chất hữu cơ A ( C, H, O ) được đem đốt cháy hoàn toàn. Lấy sp gồm CO2 và H2O cho vào 600ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 40 g kết tủa.Tỉ lệ khối lượng C / O = 1.2 : 1. CTPT trùng với CT đơn giản nhất. Xác định A.
- Lấy 1.9 gam A cho phản ứng hết với dung dịch NaOH . Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 1 rượu( chỉ có chức rượu ) và một hỗn hợp rắn nặng 2.18 g trong đó có 2 muối có cấu tạo mạch thẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp rắn chỉ thu được CO2, H2O và 1.59 g Na2CO3. Xác định CTCT A

xuongrongden_10210119:
Câu 1: Dẫn luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit : CaO, CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nóng (các oxit có số mol bằng nhau) . kết thúc phản ứng thu được chất rắn A và chất khí B .Cho A vào H2O(lấy dư) được dung dịch C và phần không tan D. cho D vào dung dịch AgNO3(số mol AgNO3 = 7/4 số mol các oxit trong hỗn hợp ban đầu ), thu được dd E và chất rắn F.  lấy B cho sục qua dd C được dd G và kết tủa H .Viết các phương trình phản ứng xảy ra, xác định thành phần của A, B, C, D, E, F, G, H,

Câu 2: Đặt 2 cốc A,B có khối lượng bằng nhau lên hai đĩa cân , cân thăng bằng .Cho 10.6 gam Na2CO3 vào cốc A và 11.82 gam BaCO3 vào cốc B, sau đó thêm 12 gam dung dịch H2SO4 98% vào cốc A , cân mất thăng bằng .Nếu thêm từ từ dung dịch HCl 14.6% vào cốc B cho tới khi cân trở lại thăng bằng  thì cần bao nhiêu gam dung dịch HCl( giả sử nước và axit bay hơi k đáng kể)

Câu 3: Hoà tan 19.2 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc nóng , dư được khí X không màu, có mùi sốc.Cho khí này hấp thụ hết trong 1 lít dung dịch NaOH 0.7M . Sau đó đem cô cạn dung dịch sau phản ứng  đến khan thu được 41.8 gam chất rắn . Xác định tên kim loại M và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Mục chính

[0] Thứ tự các tin nhắn

[#] Trang tiếp

[*] Trang trÆ°á»›c

Chuyển tới phiên bản đầy đủ